Indsigt

Generationsskifte af erhvervsvirksomheder

Lovforslag nedsætter bo- og gaveafgift ved generationsskifte

Skatteministeren har fremsat lovforslag om nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte. Betingelsen for reduceret bo- og gaveafgift vil fremover afhænge af, om det er muligt at overdrage med succession. Bo- og gaveafgiften vil gradvist blive nedsat til 5% i 2020.

4. april 2017

Lovforslaget har til formål at styrke rammerne for generationsskifte af familieejede virksomheder. De nuværende regler medfører, at der skal betales bo- og gaveafgift på 15% for arv og gaver til nærtstående.

Forslaget betyder, at afgiften gradvist nedsættes, således at afgiften i 2020 udgør 5%. For at sikre, at nedsættelsen af bo- og gaveafgiften forbeholdes overdragelse af reelle erhvervsvirksomheder og ikke overdragelse af formue i almindelighed, foreslås det, at afgiftsnedsættelsen kobles med successionsreglerne, således at nedsættelsen alene vil vedrøre virksomheder, der kan overdrages med skattemæssig succession. Der vil dog ikke blive stillet krav om, at succession rent faktisk vælges, men blot at betingelserne for succession er opfyldt. Skattemæssig succession betyder, at der ikke sker beskatning som følge af overdragelsen, idet erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige position, for så vidt angår de overdragne aktiver.

Desuden foreslås visse værnsregler, der skal sikre, at det ikke er muligt at opnå nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved en kortvarig (proforma) omlægning af passiv formue til en erhvervsvirksomhed i forbindelse med arv eller gave. Det foreslås således, at der stilles krav om, at overdrageren skal have ejet virksomheden i mindst 1 år forud for overdragelsen, og at erhververen skal opretholde ejerskabet i mindst 3 år. Det foreslås desuden, at der stilles krav om aktiv deltagelse i virksomheden, hvorefter overdrageren eller dennes nærtstående forud for overdragelsen skal have deltaget i ledelsen (selskaber) eller have deltaget aktivt i virksomheden i væsentligt omfang (personligt ejede virksomheder).

Et væsentligt element i ethvert generationsskifte af en virksomhed er spørgsmålet om værdiansættelse. Udgangspunktet er, at en virksomhed, der generationsskiftes, skal værdiansættes til handelsværdi. I mangel af en objektivt fastslået værdi har det i mange tilfælde hidtil været muligt at anvende SKATs såkaldte goodwillcirkulære fra 2000. Imidlertid har SKAT på det seneste udfordret anvendeligheden heraf for selv mindre virksomheder og i stedet krævet en mere kompleks værdiansættelsesmetode anvendt (fx DCF-metoden). Ifølge bemærkningerne til lovforslaget vil det fremadrettet påhvile SKAT at godtgøre, at en værdiansættelse efter goodwillcirkulæret ikke giver et retvisende billede af handelsværdien. SKATs juridiske vejledning vil blive korrigeret i tråd hermed. Der vil dog fortsat ikke være retskrav på anvendelse af goodwillcirkulæret.

Stramning af pengetankreglen
Betingelsen for, at der kan ske overdragelse med succession, er efter de gældende regler, at der ikke er tale om en såkaldt pengetank. Efter de gældende regler er der tale om en pengetank, hvis mindst 50% af indtægterne eller hvis mindst 50% af aktiverne vedrører passiv pengeanbringelse. Med lovforslaget justeres kriterierne for, hvornår en virksomhed skal anses for at være en pengetank, idet ubebyggede grunde og ejendomsprojekter fremadrettet skal anses for passiv pengeanbringelse ved vurderingen af, om et selskab skal anses for en pengetank.

Desuden foreslås det, at den hidtidige regel, hvorefter pengetankreglen ikke gælder for selskaber, der udøver næring ved køb og salg af værdipapirer eller ved finansieringsvirksomhed, fremover kun skal gælde for selskaber, der er undergivet offentligt tilsyn.

Nedsættelse af bo- og gaveafgiften
Satsen for betaling af bo- og gaveafgift reduceres løbende indtil 2020 fra de nuværende 15% ned til 5%.

 År

2016

2017

2018

2019

2020

 Sats

13%

13%

7%

6%

5%


Nedsættelsen vil som anført fremover være betinget af, at der kan ske overdragelse med succession. Hvis betingelserne for succession ikke er opfyldt, vil afgiftssatsen således fortsat udgøre 15%.

Derudover vil det være en betingelse for reduceret afgiftssats, at overdrageren har ejet virksomheden i mindst 1 år forud for overdragelsen. En forudgående skattefri omstrukturering vil dog ikke være til hinder for nedsat gaveafgift. Reglen er, at overdragerens samlede ejertid af virksomheden skal medregnes ved vurderingen af, hvorvidt betingelsen om mindst 1 års ejertid er opfyldt. Der ses i den sammenhæng på den samlede ejertid af virksomheden, både som personligt ejet virksomhed og som selskab.

Det vil endvidere være en betingelse, at erhververen opretholder ejerskabet i mindst 3 år for at få den fulde nedsættelse af bo- og gaveafgiften. Overdrager erhververen inden, der er gået 3 år, vil der ske en forholdsmæssig reduktion af afgiftsnedsættelsen.

Da formålet med lovændringen er at sikre gode rammevilkår for generationsskifte af familieejede erhvervsvirksomheder, vil der endvidere blive stillet krav om, at ejeren deltager eller har deltaget aktivt i driften. Det vil for personligt ejede virksomheder som udgangspunkt betyde 50 timer om måneden, mens der for selskaber kræves deltagelse i virksomhedens ledelse (direktion eller bestyrelse).

Lovforslaget vil som udgangspunkt træde i kraft den 1. juli 2017. Reglerne om reduceret bo- og gaveafgift vil dog træde i kraft allerede med virkning pr. 2016, jf. ovenfor. Der kan derfor blive tale om genoptagelse af afgiftsberegninger foretaget efter de hidtidige regler.

Fandt du dette nyttigt?