Indsigt

Gode råd til årsopgørelsen 2018

Undgå at snyde dig selv i skat – kontroller din årsopgørelse

Den 11. marts 2019 vil du modtage din årsopgørelse for 2018. Du bør som udgangspunkt kontrollere alle oplysninger, men det er især vigtigt, at du er opmærksom på forhold, som ikke automatisk er indberettet til Skattestyrelsen. Her er nogle gode råd til, hvad du som minimum bør tjekke.

25. februar 2019

 
1. Transport mellem hjem og arbejde

Du er berettiget til befordringsfradrag, hvis afstanden til dit arbejde er mere end 12 km, uanset om du cykler, kører i bil, bus eller tog.

Bemærk at det ikke er et krav, at du tager den korteste rute på arbejde, hvis det f.eks. grundet tæt trafik er hurtigere at køre en længere vej.

Du kan med fordel anvende Skattestyrelsens beregningsmodel, vær dog opmærksom på at arbejdssted og antal dage er korrekt.

Det er lige så vigtigt at tjekke, om der automatisk står et befordringsfradrag, som du ikke er berettiget til, f.eks. ”arbejdsgiverbetalt befordring”, da det i givet fald så skal beskattes. Her er det vigtigt, at fradraget slettes eller ændres.

 

2. Rejsefradrag

Du kan selv tage fradrag for rejseudgifter, hvis du har været på forretnings-/tjenesterejse, kursus eller lign. af 24 timers varighed med overnatning, og udgifterne ikke allerede er dækket af din arbejdsgiver. Du kan tage fradrag med de faktiske udgifter eller med standardsatsen for hhv. kost og logi, og du skal selv påføre et rejsefradrag, hvis du er berettiget hertil. Du kan maximalt få et fradrag på 27.400 kr. i 2018.

Selvom din arbejdsgiver dækker dine rejseudgifter efter regning, har du mulighed for at tage et særligt rejsefradrag til dækning af småfornødenheder. Fradrag pr. dag er 25% af satsen for kostgodtgørelse (498 kr. i 2018), altså 124,50 kr. pr. døgn.

 

3. Service-/håndværkerfradrag – reducer skatten

Du kan få håndværkerfradrag på op til 18.000 kr. (inkl. moms) i 2018 for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. 

Fradraget er for alle medlemmer i husstanden, som er fyldt 18 år senest den 31. december 2018. Et ægtepar/samlevende par kan således få fradrag op til 36.000 kr.

Håndværkerfradraget er i 2018 et todelt fradrag:

  • Serviceydelser i hjemmet så som rengøring, børnepasning, havearbejde m.m. op til 6.000 kr.
  • Håndværksydelser til f.eks. energirenoveringer, klimatilpasninger m.m. op til 12.000 kr. pr. person.

Overordnet set er der fradragsret for grønne håndværksydelser. Bemærk at der ikke er fradrag for eksempelvis ombygningsudgifter, som ikke har en grøn profil, så som indvendigt malerarbejde, opsætning af køkkener og bad. 

Husk at du for at få fradrag skal indtaste beløbet via TastSelv.

 

4. Udenlandsk ejendom

Skattestyrelsen har ikke oplysninger om køb af en udenlandsk ejendom, og du skal derfor selv indberette et eventuelt køb. 

Den letteste måde at selvangive din udenlandske ejendom er ved at anvende TastSelv under ”udenlandske ejendomme” i rubrik 212-214.

 

5. Andre udenlandske forhold

Skattestyrelsen har ikke oplysninger om udenlandske forhold, hvorfor disse skal indberettes.

Det er vigtigt at få registreret f.eks. aktiekøb, da betingelserne for at få fradrag for tab på aktier optaget til handel på et reguleret marked er, at Skattestyrelsen har oplysning om købet af de aktier eller investeringsbeviser, der er tab på.

 

6. Kontroller at køb og salg af danske værdipapirer er angivet korrekt

Køb og salg af værdipapirer bliver som udgangspunkt indberettet af bankerne til Skattestyrelsen. Vi anbefaler, at handlerne kontrolleres, da der stadig opdages fejl især i anskaffelsessummerne.

 

7. Deleøkonomi / Udlejning / Selvstændig virksomhed

Der er fra Skattestyrelsens side meget stor fokus på deleøkonomi, og at der bliver selvangivet korrekt, hvis man har haft indtjening (udlejning af bolig, bil, taxa/samkørsel, udførsel af rengøring m.m.). Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er bruttoindtægten men et nettooverskud efter fradrag af relevante udgifter, der skal selvangives.

Hvis du driver selvstændighed virksomhed eller har udlejet din bolig, skal du selv oplyse Skattestyrelsen om det skattemæssige overskud eller underskud.

Fra og med 2018 er der indført nye særlige skattefri bundgrænser/fradrag for indtægt ved diverse udlejning:

  • Ved udlejning af fritidsbolig er der et skattefrit bundfradrag på 40.000 kr. af bruttolejeindtægten (hvis det sker gennem bureau og er indberettet). Uden indberetning er bundfradraget 11.000 kr. for 2018.
  • Ved værelsesudlejning er der indført et særligt bundfradrag på 28.000 kr. af bruttolejeindtægten (og der er pt. ikke krav om indberetning).
  • Ved udlejning af bil, lystbåd og campingvogn m.m. er der indført et nyt skattefrit bundfradrag på 10.000 kr. af bruttolejeindtægten (og der er pt. ikke krav om indberetning).

 

8. Børnebidrag / Underholdsbidrag

Du bør kontrollere, om det beløb, der er indberettet til Skattestyrelsen, er korrekt.

Du har ret til fradrag for børnebidrag (indtil barnet er fyldt 18 år) som følge af separation, skilsmisse eller faktisk samlivsophævelse. Bidrag til børn uden for ægteskab kan fradrages, hvis barnet ikke bor hos dig. Ved fælles forældremyndighed, hvor barnet på skift bor hos forældrene, anses barnet for at bo der, hvor det er registreret med folkeregisteradresse. Vær opmærksom på at der ikke er fradrag for et årligt beløb på 1.872 kr. (2018). 

Der er fradrag, hvis du betaler ægtefællebidrag, mens du skal betale skat af beløbet, hvis du modtager ægtefællebidrag.

 

9. Tjek fradrag for velgørenhed

Du er berettiget til fradrag for gaver til velgørende foreninger m.m., som er godkendt af Skattestyrelsen:

  • Du kan højst få fradrag for 15.900 kr. i 2018.
  • Du får automatisk dit fradrag, hvis du har givet foreningen dit cpr-nummer. Mangler du et fradrag, skal du kontakte den pågældende forening, da fradraget skal indberettes af foreningen.

Der er ikke nogen bagatelgrænse, men foreningen/organisationen skal indberette beløbet til Skattestyrelsen, for at du får fradrag.

 

10. Indbetal restskat/arbejdsmarkedsbidrag – undgå yderligere renter og procenttillæg

Hvis du har betalt for lidt i skat/AM-bidrag i 2018, kan du lave en frivillig betaling af den forventede restskat på følgende måder:

  • Betal senest 1. juli 2019 og betal en rente på 2,2% af restskatten fra 1. januar til den dag, du betaler.
  • Hvis du venter med at betale til efter 1. juli 2019, vil Skattestyrelsen opkræve restskatten plus et procenttillæg på 4,2%.

Rentetilskrivningen og procenttillægget er ikke fradragsberettiget.

Restskat (for 2018) til og med 20.325 kr. bliver automatisk indregnet i din forskudsopgørelse for 2020. Restskat over 20.325 kr. opkræves i august, september og oktober måned 2019. I begge tilfælde lægges et procenttillæg oven i beløbet.

Fandt du dette nyttigt?