Indsigt

Indskud på børneopsparing

Nye beløbsgrænser fra og med 2018

Som led i finanslovsaftalen for 2018 er der indgået aftale om at forhøje beløbsgrænserne for indskud på børneopsparingskonti til det dobbelte af de gældende beløbsgrænser. Der er pt. udarbejdet udkast til lovforslag, som er sendt i høring – men ændringerne er ikke vedtaget endnu.

Nye beløbsgrænser for indskud på børneopsparing

16.01.2018

En børneopsparingskonto skal efter de nuværende regler oprettes i et pengeinstitut med barnet som kontohaver og kan oprettes af barnets forældre, bedsteforældre, oldeforældre m.fl.

Der forslås en ændring, så det ændres til ”i pengeinstitut og forsikringsselskaber”, uden at dette dog har nogen indholdsmæssig betydning.

Efter de nuværende regler kan den, der har oprettet kontoen (samt øvrige, der kunne oprette kontoen), hvert år indskyde maksimalt 3.000 kr. på kontoen og i alt maksimalt 36.000 kr.

Med forslaget (jf. aftalen om finansloven for 2018) forhøjes beløbsgrænserne for indskud på børneopsparingskonti til det dobbelte således, at det årlige indskud forhøjes til 6.000 kr., og det maksimale indskud forhøjes til i alt 72.000 kr.

Herudover vil reglerne være uændret, og der vil fortsat gælde en række særlige krav og betingelser, herunder at der;

  • for hvert barn kun kan oprettes én børneopsparingskonto (dog med mulighed for sammenlægning til én, hvis der er flere konti)
  • er krav om bindingsperiode på min. 7 år med udbetaling tidligst, når barnet fylder 14 år og senest i det år, hvor barnet fylder 21 år

Under opsparingsfasen i bindingsperioden skal renter og afkast mm., der tilskrives kontoen, ikke medregnes til den skattepligtige indkomst.

Blot for god ordens skyld skal det præciseres, at der ikke er fradrag for indskud.

Fandt du dette nyttigt?