Insight

Kan et ejendomsselskab være en ”investeringsforening”?

Eventuel fritagelse for moms ved forvaltning

Forvaltning af ejendomsselskaber er hidtil anset som en momspligtig aktivitet. For ejendomsselskaber med momsfrie aktiviteter har den af tredjemand tilfakturerede moms været en reel omkostning.

En ny dom fra EU-Domstolen i Fiscale Eenheid X åbner imidlertid op for på visse betingelser at anse ejendomsselskaber som investeringsforeninger. Det betyder, at forvaltning af disse særlige ejendomsselskaber (investeringsforeninger) kan ske momsfrit under forudsætning af, at ydelserne efter deres art kan anses som forvaltningsydelser. Dommen vil betyde, at nogle investeringsselskaber kan spare moms.

Fast ejendom
Det er i tidligere EU-domme slået fast, at det ikke kun er investeringsinstitutter, der er omfattet af direktivet om investeringsinstitutter, der udgør investeringsforeninger. Fonde m.fl., der fremviser lignende kendetegn og som foretager samme transaktioner eller i det mindste fremviser sammenlignelige træk i en sådan grad, at de konkurrerer med dem, udgør også investeringsforeninger.

Med dommen i Fiscale Eenheid X er det nu fastslået, at investeringsforeninger principielt også kan være selskaber, der er stiftet af flere investorer med det ene formål at investere den indskudte formue i fast ejendom. Det er således ikke længere et krav, at investeringen sker i værdipapirer.

Særligt statsligt tilsyn
Det fremgår dog af dommen, at det alene er investeringsforeninger, der er underlagt et særligt statsligt tilsyn, som er omfattet af momsfritagelsen. Når sådanne er underlagt et særligt statsligt tilsyn, er der tale om konkurrenceforvridning, hvis ikke også investering i fast ejendom omfattes af momsfritagelsen.

Spredning af risiko
Dommen fastslår også, at der skal være tale om investeringsforeninger, der modtager indskud fra flere investorer og som investerer ud fra et princip om risikospredning. Dommen udtaler, at det kan være opfyldt, hvis der er investering i forskellige kategorier af ejendomme, f.eks. både beboelses- og erhvervsejendomme, og også i forskellige geografiske områder. Kravet om risikospredning er således i praksis forholdsvis enkelt at overholde. Det betyder dog, at det kan være svært at opfylde betingelsen, hvis ejendomsselskabet udelukkende indeholder en enkelt beboelsesejendom.

Forvaltning
Det er vores vurdering, at EU-dommen udvider dansk praksis for momsfri forvaltning af investeringsforeninger, der investerer i fast ejendom.

Det er også nyt, at investeringsforeninger skal være underlagt et statsligt tilsyn, og det er faktisk en skærpelse af gældende dansk praksis over for investeringsforeninger.

EU-dommen ændrer dog ikke på, hvad der kan omfattes af ”forvaltning”. Det fremgår klart af dommen, at momsfritaget forvaltning omfatter administrative og regnskabsmæssige opgaver, f.eks. beregning af overskud, vurdering af aktiver, regnskab, udarbejdelse af deklarationer, levering af oplysninger, angivelse af moms samt forberedelse af overskudsprognoser, når disse elementer vedrører investeringsforeningen selv.

Almindelig drift af fast ejendom er fortsat ikke omfattet af momsfritagelsen, dvs. håndtering af lejemål m.v.

Nyt styresignal
SKAT er ved at udarbejde et styresignal om definitionen af ”investeringsforeninger”, og dette styresignal har været i høring. Vi forventer, at SKAT nu vil ændre udkastet til styresignalet, således at det stemmer overens med den nye praksis ved EU-Domstolen.

Kontakt en af Deloittes momsrådgivere, hvis du vil have hjælp til at vurdere, om I kan undgå en momsbelastning.

Fandt du dette nyttigt?