Insight

Kommende praksisændring – moms på salg af bygninger

Hensigt om nedrivning er uden betydning

Skattestyrelsen vil anerkende, at det er uden betydning for den momsmæssige behandling af et salg af en bygning, om køber har til hensigt at nedrive bygningen. Derimod er det afgørende, om bygningen er funktionsdygtig. Skattestyrelsen vil give mulighed for genoptagelse af tidligere salg.

7. januar 2020

 

Som følge af KPC-dommen, der blev afsagt af EU-Domstolen i september 2019, har Skattestyrelsen nu udsendt et udkast til styresignal om ændring af dansk praksis for momsbehandlingen af salg af grunde, hvor der på leveringstidspunktet er eksisterende bygninger.

Som bekendt har det hidtil været Skattestyrelsens praksis, at salg af grunde med gamle bygninger bestemt til nedrivning, ikke skulle anses for et momsfrit salg af en bygning med tilhørende grund, men derimod skulle anses som et momspligtigt salg af en byggegrund.

På baggrund af KPC-dommen anerkender Skattestyrelsen nu, at det er uden betydning for den momsmæssige behandling, om køber har til hensigt at nedrive de eksisterende bygninger.

Skattestyrelsen anerkender, at salg af en bygning med tilhørende grund er momsfrit, når følgende er opfyldt:

  • Bygningen er ikke en ny bygning.
  • Den eksisterende bygning er på leveringstidspunktet fuldt funktionsdygtig til det formål, den oprindeligt er bestemt til.
  • Salget af bygningen er ikke knyttet sammen med, at sælger også leverer nedrivning af bygningen.

Det er værd at bemærke, at Skattestyrelsen nu anerkender, at det er uden betydning, om køber har til hensigt at nedrive den eksisterende bygning. Herudover er det bemærkelsesværdigt, at det ifølge Skattestyrelsen er afgørende for momsbehandlingen, om den eksisterende bygning er fuldt funktionsdygtig.

Det må imødeses, at vurderingen af, om en bygning er fuldt funktionsdygtig, vil kunne give anledning til usikkerhed om den momsmæssige behandling i mange konkrete situationer. Vi kan håbe på, at Skattestyrelsen på baggrund af de bemærkninger, som styrelsen givetvis vil modtage i høringsfasen, vil bidrage med yderligere fortolkningsbidrag på dette punkt, således at usikkerheden om den momsmæssige behandling af salg af gamle bygninger minimeres.

Som følge af praksisændringen bliver der mulighed for genoptagelse af momsbehandlingen af salg af bygninger, der i henhold til den hidtidige praksis er sket momspligtigt. Genoptagelse kan ske for transaktioner, der er foretaget i virksomhedens momsperiode, der omfatter juni 2014, og i efterfølgende momsperioder.

Det er således relevant at danne sig et overblik over, om man fra 2014 og frem har været involveret i salg af bygninger, der er sket momspligtigt, men hvor salget efter den nye praksis skulle være sket momsfrit. Særligt er det interessant ved transaktioner, hvor køber ikke har haft fradragsret for momsen, som følge af at ejendommen skulle anvendes til momsfrie formål, typisk udlejning af boliger.

Vi bemærker, at der pt. alene er tale om et udkast til styresignal. Styresignalet er nu i høring indtil den 24. januar 2020, og det kan derfor ikke udelukkes, at det endelige styresignal og dermed ændringen af dansk praksis på visse punkter vil afvige fra det, der fremgår af det foreliggende udkast.

Købers hensigt om nedrivning er uden betydning for momsbehandling

Fandt du dette nyttigt?