Indsigt

Landsskatteretten giver SKAT baghjul

Salg af gamle bygninger er ikke altid byggegrunde

En ny kendelse fra Landsskatteretten viser, at det kan give god mening at klage over bindende svar fra Skatterådet. I kendelsen fastslår retten, at momslovens definition af byggegrunde skal tages bogstaveligt, og at EU-domme på området ikke nødvendigvis fører til momspligt.

Da Folketinget i forlængelse af forårspakken tilbage i 2009 behandlede lovforslaget om momspligt på nye bygninger og byggegrunde, havde ikke mange fantasi til at forestille sig, i hvor vid udstrækning momspligt ville indtræde på gamle bygninger. Særligt ikke fordi byggegrunde i momslovgivningen defineres som et ”ubebygget areal, som efter lov om planlægning (planloven) eller forskrifter udstedt i medfør heraf, er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger”.

Det stod dog allerede ved lovens ikrafttræden pr. 1. januar 2011 relativt klart, at SKAT havde til hensigt at definere byggegrunde noget bredere end den definition, der fremgik af lovgivningen. Således fremgik det af SKATs vejledningsmateriale, at det også kunne være afgørende for definitionen af byggegrunde, om det af købsaftalen fremgik, at købers hensigt var at nedrive bygningen. Andre forhold kunne også spille ind.

Langsomt har usikkerheden om momspligtens omfang vundet indpas, og et antal stigende forespørgsler om momspligt ved salg af gamle bygninger har været behandlet af SKAT. I en række af disse sager har SKAT og Skatterådet statueret momspligt med henvisning til købsaftalen eller sælgers blotte kendskab til, at køber måtte ønske at rive de gamle bygninger ned. Desværre har kun ganske få virksomheder valgt at benytte sig af klagemuligheden og indbringe deres sag for Landsskatteretten.

Endelig tager Landsskatteretten stilling
Deloitte bistår nogle af de få virksomheder, der har valgt at klage over bindende svar til Landsskatteretten. Vi har netop vundet den første af disse sager i Landsskatteretten.

Kendelsen er endnu ikke offentliggjort, men vi har fået lov til at fortælle om kendelsen i den sag, som vi har ført på vegne af virksomheden.

Sagen handler om salg af et ældre pakhus, der oprindelig ejes af en kommunal selvstyrehavn. Pakhuset sælges af havnen til et udviklings- og entreprenørselskab, der herefter videresælger pakhuset til et boligselskab. Sammen med salget af pakhuset til boligselskabet indgår entreprenørselskabet en entrepriseaftale med boligselskabet om ombygning af pakhuset. Entreprenørselskabet er ikke involveret i den delvise nedrivning af pakhuset, der finder sted. Denne del varetages alene af boligselskabet og først efter den faktiske overtagelse af pakhuset. Efter nedrivningen kan entreprenørselskabet tage fat på genopførslen.

I det bindende svar fastslog Skatterådet, at salget af pakhuset momsmæssigt udgjorde salg af en byggegrund, og at salget således var momspligtigt. Ikke blot for entreprenørselskabet men også for havnen. Dette til trods for at der reelt befandt sig en bygning på arealet, og at denne bygning på intet tidspunkt fuldt ud ville blive nedrevet – hverken af sælgerne eller af boligselskabet.

En bygning er en bygning…
Landsskatteretten fastslår i kendelsen, at der i begge salgstransaktioner vil være opført en bygning. Der er derfor ikke – som ellers fastslået af Skatterådet – grundlag for at karakterisere det overdragne som ubebygget ejendom. De to salg er således begge momsfrie.

Landsskatteretten lægger afgørende vægt på, at hverken havnen eller entreprenørselskabet skal forestå eller deltage i det efterfølgende nedrivningsarbejde, som boligselskabet selv for egen regning og risiko skal iværksætte. Der er således efter Landsskatterettens opfattelse ikke tale om en samlet leverance.

Er der med andre ord tale om et bebygget areal, kan SKAT ikke lægge afgørende vægt på købers hensigt om at nedrive den eksisterende bygning delvist og efterfølgende bygge boliger. Særligt ikke når der ikke kan henvises til andre forhold vedrørende bygningens størrelse eller tilstand, som kunne føre til et andet resultat.

Kontakt os
Det er endnu usikkert, om SKAT ønsker at indbringe sagen for domstolene, ligesom det er uvist, om SKAT på baggrund af kendelsen vælger at ændre på fortolkningen af, hvornår der er tale om en byggegrund.

Det er dog interessant at bemærke, at Landsskatteretten på flere områder direkte tilsidesætter SKATs fortolkning af en række EU-domme. Det er nemlig disse domme, som SKAT gang på gang har lagt vægt på i den brede fortolkning af, om der er tale om en gammel bygning eller en byggegrund. Der er således god grund til at se nærmere på en række af de bindende svar, der allerede foreligger.

Kontakt gerne en af vores momsrådgivere, hvis du vil have hjælp til at vurdere, om I er momspligtige ved salg af ejendom. Vi står også gerne til rådighed, hvis du har fået et negativt bindende svar, som du vil have vores holdning til.

Fandt du dette nyttigt?