Indsigt

Lovforslag om fradrag for lønomkostninger er fremsat

Alle lønomkostninger bliver igen fradragsberettiget.

Det nye lovforslag sikrer, at alle lønomkostninger, uanset om de vedrører den løbende indkomsterhvervelse eller ej, bliver fradragsberettiget i hvert fald fra indkomståret 2008.

16. november 2017

Regeringen har den 15. november 2017 fremsat et lovforslag om udvidelse af fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter og erhvervsmæssige bestyrelseshonorarer m.v.

Lovforslaget kommer i forlængelse af, at Højesteret i to principielle domme af 30. juni 2017 har fastslået, at der ikke foreligger hjemmel i skattelovgivningen for virksomhederne til at fradrage erhvervsmæssige lønudgifter, når den ansatte har været beskæftiget med etablering af ny eller udvidelse af eksisterende virksomhed.

Regeringen ønsker via enkle og let administrerbare regler at sikre virksomhedernes fradrag for erhvervsmæssige lønudgifter og bestyrelseshonorarer, uanset om medarbejderen / bestyrelsesmedlemmet har beskæftiget sig med opgaver, der har relation til virksomhedens løbende drift. Der lægges dermed op til en udvidelse af fradragsretten efter statsskatteloven, hvor der udelukkende er fradrag for udgifter, som er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde den skattepligtige indkomst.

Foreslåede fradragsberettigede omkostninger
Det foreslås at udvide fradragsretten for lønudgifter med hjemmel i ligningslovens § 8 N, hvorefter virksomhederne kan fratrække følgende omkostninger:

  • Erhvervsmæssige lønudgifter til virksomhedens ansatte
  • Erhvervsmæssige bestyrelseshonorarer, og 
  • Erhvervsmæssige udgifter tilknyttet ansættelsesforholdet eller bestyrelseserhvervet

Med lovforslaget ønskes virksomhedernes fradrag for lønudgifter udvidet, dvs. at der med lovforslaget tillige vil være fradrag for lønudgifter og bestyrelseshonorarer, der f.eks. er knyttet til indskrænkning, etablering eller udvidelse af virksomheden. Omkostninger, afholdt til et forestående virksomhedsopkøb og/eller køb af aktier i et targetselskab, vil tillige være fradragsberettiget efter den foreslåede bestemmelse, uanset om udgifterne afholdes forgæves. Fradragsretten vil også omfatte lønudgifter til ”Investor Relations” aktiviteter og lønudgifter i forbindelse med børsintroduktion.

Med erhvervsmæssige udgifter tilknyttet ansættelsesforholdet eller bestyrelseserhvervet menes erhvervsmæssige udgifter, der afholdes i selskabets interesse i naturlig forbindelse til ansættelsesforholdet, f.eks. udgifter til husleje, kontorartikler mv. Ansattes rejseudgifter til forhandlingsmøder eller lignende, der er afholdt med henblik på udvidelse eller indskrænkning af virksomheden, samt ansattes rejseudgifter til undersøgelser af nye markeder, bliver med lovforslaget fradragsberettiget.

Lovforslaget sikrer, at det ikke er afgørende for fradragsretten, hvor i en koncern lønudgifter og bestyrelseshonorarer afholdes, forudsat at selskaberne er sambeskattede. I den situation, hvor et selskab afholder lønomkostninger, der er til nytte for et andet koncernselskab, skal dette andet koncernselskab fortsat foretage en betaling på armslængdevilkår herfor. Uanset at betalingen for det andet selskab ikke vil udgøre en lønudgift, er der alligevel fradrag herfor, hvis udgiften havde været fradragsberettiget efter den foreslåede bestemmelse i ligningslovens § 8 N, og udgiften havde været afholdt som en lønudgift i det andet selskab.

Det selskab, der har afholdt lønudgiften på vegne af det andet koncernselskab, har fradrag for de afholdte lønudgifter, men skal samtidig beskattes af den modtagne betaling.

Omkostninger, der ikke er fradragsberettiget efter lovforslaget
Det er dog ikke alle lønudgifter, der kan anses for fradragsberettiget efter den nye bestemmelse i ligningsloven.

Der vil fortsat ikke være fradrag for de såkaldte exitbonus-betalinger, hvor ledelsen i en virksomhed tildeles en bonus i tilfælde af salg af virksomheden. Sådanne udgifter vil fortsat blive anset for en aktionærrelateret udgift. Praksis vedrørende rette udgiftsafholder vil således stadig være gældende.

Det er heller ikke hensigten at ændre på praksis vedrørende aktivering af lønudgifter. Lønudgifter, der f.eks. aktiveres i forbindelse med opførelse af en ny lagerbygning til eget brug, vil ikke kunne fradrages efter den nye bestemmelse, men skal tillægges bygningens anskaffelsessum/afskrivningsgrundlaget, hvorved der indirekte opnås fradrag.

Ikrafttrædelse og virkningstidspunkt
Det foreslås, at loven skal træde i kraft den 1. januar 2018, og at loven skal have virkning fra og med indkomståret 2008. Virksomheder, der ønsker deres skatteansættelse genoptaget, skal anmode SKAT herom inden den 1. juli 2018, medmindre de almindelige frister i skatteforvaltningslovens §§ 26 eller 27 måtte tilsige en længere frist. 

Fandt du dette nyttigt?