Insight

Mulig ændring af lønsumsmetode for finansielle virksomheder

Måske kan I få afgifter retur for de seneste 10 år

Finansielle virksomheder med en fradragsprocent på over 50%, som har opgjort lønsumsafgiftsgrundlaget efter metode 2, kan anmode Skattestyrelsen om genoptagelse af lønsumsafgiftstilsvaret, idet lønsumsafgiftsgrundlaget med stor sandsynlighed skulle have været opgjort efter metode 4 i stedet.

19. januar 2023

 

Skattestyrelsen sendte før jul et styresignal i høring om, hvordan en virksomhed med blandende aktiviteter, herunder både momsfrie finansielle aktiviteter og momspligtige aktiviteter skal vurdere, om der skal betales lønsumsafgift efter den finansielle metode med en afgiftssats på 15,3% (metode 2) eller den generelle metode med en afgiftssats på 4,12% (metode 4). 

Udkastet til styresignalet udspringer fra SKM.2022.414.LSR, hvor Landsskatteretten har truffet afgørelse om, at en dansk filial af en svensk bank skal opgøre lønsumsafgiftsgrundlaget efter metode 4. Efter en samlet vurdering af filialens virksomhed, herunder bl.a. kriterierne i cirkulære nr. 186 af 29. oktober 1992 om afgift af lønsum m.v., den momspligtige og momsfrie omsætning og størrelsen af filialens ret til fradrag efter momsloven, fandt Landsskatteretten, at filialen ikke var omfattet af metode 2, der gælder for finansielle virksomheder. 

Skattestyrelsen argumenterede i den konkrete sag for, at virksomheden var omfattet af metode 2, idet virksomheden overfor offentligheden måtte anses for at fremtræde som en finansiel virksomhed. Skattestyrelsen var således af den opfattelse, at visse finansielle virksomheder (herunder bl.a. forsikringsvirksomhed, banker, sparekasser og finansieringsvirksomhed) nævnt i bilaget til lov om arbejdsmarkedsbidrag (den gamle ambilov) altid skulle anses som finansielle virksomheder, også selvom de overvejende måtte have momspligtige aktiviteter. 

Skattestyrelsen var således af den opfattelse, at virksomheder med finansielle aktiviteter kunne opdeles i to grupper. Dels kernen af den finansielle sektor, der altid skulle betale lønsumsafgift efter metode 2 uagtet omfanget af deres momspligtige aktivitet, og dels andre virksomheder med finansielle aktiviteter, der enten skulle betale efter metode 2 eller metode 4, afhængig af omsætningsfordelingen.  

Landsskatteretten fandt i den konkrete sag ikke, at den omstændighed, at virksomheden over for offentligheden fremtrådte som en finansiel virksomhed, kunne føre til, at virksomheden blev omfattet af metode 2, når aktiviteten overvejende var momspligtig. 

Landsskatterettens afgørelse medfører dermed, at praksis om, at visse finansielle virksomheder altid er omfattet af metode 2, uanset om deres momsmæssige fradragsret for fællesomkostninger overstiger 50%, ikke kan opretholdes. 

Den nye praksis betyder, at der skal foretages en samlet konkret vurdering af virksomhedens aktiviteter efter kriterierne i cirkulære nr. 186 af 29. oktober 1992 om afgift af lønsum m.v. for at afgøre, om virksomheden skal opgøre lønsumsafgiftsgrundlaget efter metode 2 eller metode 4.

Omsætningsfordelingen er i den vurdering et væsentligt parameter, og ingen finansielle virksomheder er, uanset deres fradragsprocent, altid omfattet af metode 2. 

Såfremt styresignalet vedtages uden ændringer, vil din virksomhed – efter omstændighederne – have mulighed for at blive omfattet af metode 4 og ikke metode 2, hvilket alt andet end lige har den konsekvens, at din virksomhed skal betale mindre i lønsumsafgift. Hvis det er tilfældet, er det muligt at søge ekstraordinær genoptagelse for de seneste 10 år.

Kontakt os gerne, hvis du vil vide mere eller have en konkret vurdering af din virksomheds mulighed for at få genoptaget lønsumsafgiftstilsvaret.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('