Indsigt

Publikationer

Få mere viden om skat med vores udgivelser

Vores skattepublikationer spænder over områderne personskat, selskabsskat samt moms, told og afgifter. Vi udgiver på både dansk og engelsk og dækker et bredt udsnit af aktuelle emner inden for skatteområdet.

Expat Scheme 2018
The expat scheme can be used by employees who come to Denmark to work and earn at least 782,335.80 DKK (2018) per year before reduction of ATP. Approved researchers do not have to fulfil this salary requirement.

 

Expat Scheme 2018

Forskerordningen 2018
Skatteordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde, og som tjener mindst 782.335,80 kr. (2018) om året før reduktion af ATP. Godkendte forskere skal ikke opfylde dette lønkrav.

 

Forskerordningen 2018

Skatten 2017/2018 
Har du overblik over gældende skattesatser og beløbsgrænser mm. for personer og selskaber? Det kan du få i Deloittes folder Skatten 2017/2018.

 

Skatten 2017/2018

Gulpladebiler 2018
En medarbejders kørsel i løbet af en arbejdsdag, f.eks. mellem arbejdspladser eller til kunder, anses for at være erhvervsmæssig kørsel, der hverken har moms- eller skattemæssige konsekvenser. 

Derimod anses medarbejderens kørsel mellem bopæl og arbejdssted som hovedregel for privat kørsel. Privat kørsel vil have både moms- og skattemæssige konsekvenser. Der er dog visse situationer, hvor kørslen mellem medarbejderens bopæl og arbejdsstedet alligevel anses for at være erhvervsmæssig.

Vi giver dig overblik over reglerne for gulpladebiler.

Gulpladebiler 2018

Personalegoder 2018
Der er de seneste år sket væsentlige ændringer i reglerne for både beskatning og indberetning af personalegoder. I denne publikation gennemgås de gældende regler og praksis for personalegoder pr. 1. januar 2018.

Få overblik over gældende regler og praksis.

Personalegoder 2018

Benefits 2018
During the past years the rules of both taxation and reporting of benefits have been changed considerably. This publication describes the current legislation and practice on benefits as of 1 January 2018.

Benefits 2018

Personaleforeninger 2018
Denne publikation beskriver generelt reglerne for beskatning af medlemmer, der deltager i aktiviteter i foreningsregi. Endvidere beskrives konkret den situation, hvor det drejer sig om medarbejdere, der deltager i diverse aktiviteter i personaleforeninger, som arbejdsgiver har ydet tilskud til.

Få et overblik over reglerne.

Personaleforeninger 2018

Godtgørelser – til lønnede og ulønnede 2018
Denne publikation beskriver, hvilke persongrupper der er omfattet af de forskellige regelsæt.

Vi beskriver, i hvilke situationer og til hvem der kan udbetales skattefrie godtgørelser, samt hvornår og i hvilke situationer der er indberetningspligt.

Få overblik over gældende regler og praksis.

Godtgørelser – til lønnede og ulønnede 2018

Fleksible lønpakker 2018
Til- og fravalg af pensionsbidrag m.m. kan også indgå, så en mulig skattebesparelse på visse goder er blot ét element, der gør individuelle lønaftaler attraktive.

Den fleksible lønpakke har gennem de seneste år været et væsentligt værktøj for virksomhederne i kampen om at tiltrække og fastholde de bedste og mest kvalificerede medarbejdere. Medarbejderne får større medbestemmelse på sammensætningen af lønpakken, så denne på bedst mulig måde optimeres for medarbejderen - uden at det øger arbejdsgivers omkostninger.

Få et overblik over reglerne.

Fleksible lønpakker 2018

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser 2018
Sundhed på arbejdspladsen er et vidt begreb. Derfor er der behov for at kunne skelne mellem de forskellige typer af udgifter.

Arbejdsgiver har som hovedregel altid fuldt skattemæssigt fradrag for udgifter afholdt over for personale, uanset om der er tale om udgifter til forbedring af inde klima, til frugt og kaffe/te, til sundhedsbehandling så som massage, rygeafvænning og behandling på hospital eller til et fitness abonnement.

Få overblik over gældende regler og praksis.

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser 2018

It-beskatning 2018 - fri telefon, pc, etc.
Arbejdsgiverbetalt telefoni og bredbånd beskattes som fri telefon med 2.700 kr./år (2017). En arbejdsgiverbetalt datakommunikationsforbindelse, som giver medarbejderen adgang til arbejdsgivers netværk, skal dog ikke beskattes. Computer med sædvanligt tilbehør, som er stillet til rådighed til brug for arbejdet, skal ikke beskattes – heller ikke eventuel privat anvendelse.

Få overblik over gældende regler og praksis.

It-beskatning 2018

IT taxation 2018 - free telephone, computer, etc.
Employer paid telephony and broadband are taxed as free phone by 2.700 DKK per year (2017). An employer paid data communication connection which gives the employee access to the employer´s network shall, however, not be taxed. A computer with standard equipment made available for the purpose of work is not to be taxed – neither in case of private use.

IT-taxation 2018

Firmabil/Egen bil 2018
Valg af bilordning er et kompliceret spørgsmål, som kræver grundige overvejelser og analyser. Det helt store spørgsmål for mange er, om det er en fordel at have en firmabil til rådighed som fri bil, eller om man skal vælge at have egen bil med mulighed for refusion for erhvervsmæssig kørsel. 

Få et overblik over reglerne.

Firmabil/Egen bil 2018

Company car/Own car 2018
The big issue is whether it is an advantage to have a company car at one’s disposal or whether it will be better to use one’s own car for business purposes with the possibility of mileage allowance. A precise answer requires considerable calculations and depends on thorough knowledge of the rules and practices of taxation of company car as well as the conditions for paying out a tax free mileage allowance when using one’s own car for business purposes.

Company car 2018

Rejseudgifter 2018
Rejseudgifter omfatter eksempelvis måltider, småfornødenheder, lokaltransport, overnatning mv.

Rejseudgifter 2018

Travel expenses 2018
Travel expenses comprise for instance meals, small needs, local transport, bednights etc.

Travel expenses 2018

Repræsentationsudgifter 2018
Der er stor forskel på den skatte- og momsmæssige behandling af repræsentationsudgifter i forhold til andre driftsudgifter. Derforer det vigtigt, at virksomheden foretager en korrekt afgrænsning af sådanne udgifter i forhold til reklame- og salgsomkostninger samt personaleudgifter.

Få et overblik over reglerne.

Repræsentationsudgifter 2018

Entertainment costs 2018
Because tax and VAT are treated very differently, it is important that entertainment costs are defined correctly compared to other operating costs, in particular costs for employees (staff costs) as well as sales and advertising costs.

Entertainment costs 2018

Working & living in Denmark 2018
It is written as a quick guide for employers considering sending an employee to Denmark and for employees who are contemplating a work assignment to Denmark. The booklet only presents a broad overview and simplifications have been made for readability. It does not provide in­depth answers to specific questions.

Working & living in Denmark 2018

Godtgørelse af el- og vandafgift
Afgiftsværktøjet sikrer en struktureret og korrekt opgørelse af den godtgørelsesberettigede afgift for virksomheder med delvis momsfradragsret. Værktøjet tilpasses virksomhedens konkrete energiforhold, der afstemmes med mulighederne for godtgørelse, jf. afgiftsreglerne.

Godtgørelse af el- og vandafgift 2017

Deloitte VATVAL
Undgå besværet ved manuel kontrol af momsnumre på EU-kunder.
Værktøjet virksomheder med EU-salg ikke kan undvære.

Deloitte VATVAL 2017

Forældrekøb
Har du overvejet, om dit barn selv skal stå på købsaftalen eller om det skal være et traditionelt forældrekøb. Det kunne også være, du gerne ville give lejligheden i gave til barnet allerede nu? Du kan i denne folder finde fordele og ulemper ved disse metoder.

Fordelen ved, at barnet selv står på købsaftalen er, at en eventuel værdistigningen bliver skattefri. Fordelen ved det traditionelle forældrekøb er bl.a., at man kan anvende evt. midler fra en eksisterende virksomhed (ikke et selskab) til købet.

Forældrekøb 2018 - Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv
Fandt du dette nyttigt?