Indsigt

Skattemæssig kvalifikation af P/S deltagere

Nyt udkast til lovforslag

Udkast til lovforslag kan medføre, at P/S deltagere ikke længere anses for selvstændigt erhvervsdrivende og derfor ikke længere kan anvende virksomhedsordningen.

6. marts 2017

En afgørelse fra Skatterådet fra 2015 har givet anledning til at fremsætte udkast til lovforslag, som betyder, at deltagelse i et partnerselskab ikke længere anses for at være selvstændigt erhvervsdrivende. Dette kan få vidtrækkende konsekvenser for deltagere i partnerselskaber.

Der har i løbet af de seneste år været en væsentlig forøgelse i antallet af partnerselskaber. Hovedparten af deltagerne i eksisterende partnerselskaber har medregnet overskudsandelen som indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed og har derfor også anvendt virksomhedsordningen. Derudover har partnerselskabet ikke været forpligtet til at indeholde A-skat. 

Skatterådet har i et bindende svar fra 2015 bekræftet, at denne model kunne anvendes, uanset størrelsen af den andel, der blev erhvervet.

På opfordring fra Skatterådet er der den 2. marts 2017 fremsat udkast til lovforslag, der betyder, at deltagelse i et partnerselskab ikke i sig selv medfører, at indkomsten skal anses for at være indkomst fra selvstændig virksomhed. 

Det betyder, at der også for deltagere i partnerselskaber skal foretages en individuel vurdering af, om der i det konkrete tilfælde er tale om en selvstændig erhvervsmæssig virksomhed. Denne vurdering skal foretages på samme måde, som der i andre tilfælde er foretaget sondring af, om der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed, eller om der er tale om lønmodtagerforhold

SKAT har i den seneste tid haft en skærpet holdning til, om virksomheden skal anses for at være selvstændigt erhvervsdrivende.

De centrale kriterier for skattemæssigt at kunne klassificeres som selvstændigt erhvervsdrivende er:

  • At man bærer den økonomiske risiko i forbindelse med arbejdets udførelse, og
  • At man ikke er underlagt en arbejdsgivers instruktionsbeføjelser

Der er lagt op til, at forslaget skal have virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2017 eller senere, hvilket betyder, at reglerne reelt for hovedparten vil få virkning fra og med indkomståret 2018.

Vores kommentarer
Vi vil anbefale, at aftalegrundlaget for eksisterende partnerselskaber gennemgås, så det kan sikres, at betingelserne for selskabsdeltagerne i partnerselskabet fortsat i sig selv vil anses for at være selvstændigt erhvervsdrivende. På baggrund af dette lovforslag vil der efter vores vurdering formentlig være en forøget fokus på dette område i de følgende indkomstår.

I tilfælde af, at der ikke er tale om selvstændigt erhvervsdrivende, vil konsekvensen være ophør af selvstændig virksomhed og eventuel beskatning af opsparet overskud fra tidligere år. Drives der anden virksomhed, som f.eks. udlejningsvirksomhed, vil der dog ikke være tale om ophør med virksomhedsordningen, ligesom opsparet overskud fra 2017 eller tidligere år, der stammer fra overskudsandele i et partnerselskab, ikke umiddelbart vil udløse beskatning.

 

Fandt du dette nyttigt?