Indsigt

Betaling af udligningsskat

Jeg gik på pension i november måned 2015 og har siden da fået udbetalinger fra mine private ratepensioner og herudover folkepension.

Nu har jeg fået min årsopgørelse for 2016, hvor jeg kan se, at der beregnes en særlig udligningsskat med 4% af et beløb, som jeg ikke umiddelbart kan genkende. Da jeg ved en sammenholdelse med årsopgørelsen for 2015 kan se, at det er en ny skat, vil jeg gerne, om I kunne fortælle lidt om den skat.

Hvad er udligningsskatten
I forbindelse med skattereformen gældende fra 2010 blev der fastlagt nogle lempelser i marginalskatten – altså den skat, som betales af den sidst ”tjente” krone. Det betyder, at der ved udbetalinger fra store pensionsopsparinger, som i sin tid blev begunstiget af store fradrag på grund af høj marginalskat – helt op til 73% - opstår en difference mellem skatteværdien af det fradrag, der blev givet ved indbetalingen, og den skat udbetalingen i dag pålægges.

Formålet med udligningsskatten er altså at udligne denne difference.

At du først bliver pålagt udligningsskat for 2016 og ikke i 2015 hænger formentlig sammen med, at størrelsen af de pensionsudbetalinger, der har været i 2015, er væsentligt lavere end i 2016.

Hvad er omfattet af udligningsskat
Udligningsskatten skal betales af en række indkomstskattepligtige udbetalinger, så som folkepensionens grundbeløb, private pensionsordninger (f.eks. livrenteordninger, ratepensions- og indeksordninger), tjenestemandspension, arbejdsmarkedspension, ATP, andre pensions- og pensionslignende ydelser (f.eks. skattepligtige udbetalinger for tidligere medlemskab af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd o.lign.) samt ministerpension og pension til folketingsmedlemmer.

Hvis den øvrige personlige indkomst i året er negativ, f.eks. som følge af virksomhedsunderskud eller underskud i personlig indkomst fra tidligere år, nedsættes beregningsgrundlaget for udligningsskatten med disse beløb. Indbetalinger til pensionsordninger, som enten er fradragsberettigede eller ikke skal medregnes (arbejdsgiverordninger), kan dog ikke nedsætte beregningsgrundlaget.

Udligningsskatten beregnes derimod ikke af udbetalinger fra bl.a. kapitalpensioner, alderspension, invalidepension, førtidspension, folkepension udover folkepensionens grundbeløb og efterløn.

Udligningsskatten skal betales af de samlede pensionsudbetalinger over et bundfradrag på 379.900 kr. Udnytter den ene ægtefælle ikke sit bundfradrag, kan der overføres op til 126.700 kr. af bundfradraget til den anden ægtefælle, såfremt denne også modtager pensionsudbetalinger som nævnt ovenfor.

Skattesatsen og nedsættelse heraf
Satsen for udligningsskattesatsen blev fastsat til 6% for årene 2011-2014. Herefter nedsættes den gradvist med 1% årligt og er fuldt udfaset i 2020. For indkomståret 2016 er satsen således 4%.

Udligningsskatten indgår ikke i beregningen af, om skatteloftet på 51,5% er overskredet. Den kan således betegnes en ekstra skat udover den sædvanlige maksimale skattesats. Den kan dog ikke kaldes en afgift, i og med at der faktisk kan modregnes i udligningsskatten med sædvanlige skatteværdier af underskud i skattepligtig indkomst og af personfradrag, og dermed giver mulighed for en reducering af skatten.

Fandt du dette nyttigt?