Indsigt

Betalt TV-abonnement af arbejdsgiveren

Jeg skriver til jer, fordi jeg har et spørgsmål i relation til TV-abonnementer, som stilles til rådighed af arbejdsgiveren. Mit spørgsmål opstår, da jeg for nyligt har fået nyt arbejde, og som en del af mine personalegoder får betalt for mit TV-abonnement af min arbejdsgiver. Jeg er derfor i tvivl, om dette abonnement bliver anset som en indkomst, som jeg skal betale skat af? Jeg har en god ven, som er ansat hos en TV-udbyder, og i den forbindelse får han også stillet et TV-abonnement til rådighed af sin arbejdsgiver. Han betaler ikke skat af sit abonnement, siger han, men jeg er lidt i tvivl, om det også er tilfældet for mig? Min arbejdsgiver er sponsor for vores lokale fodboldklub. I den forbindelse får vi af og til mulighed for at få VIP-kort til weekendens kampe for hele familien, inkl. forplejning. Ud over VIP-billetterne får vi også smågaver i løbet af året, som fx vin og chokoladegaver og en julegave. Der er så mange regler omkring beskatning af medarbejdergoder, og jeg vil derfor gerne sikre mig, at jeg gør tingene rigtigt. Jeg vil derfor gerne høre, om jeg kan modtage disse goder, uden jeg skal beskattes af dem? Og i tilfælde af, at jeg er skattepligtig, skal jeg så selv indberette noget, eller er det min arbejdsgiver, der er forpligtet til det?   

Indledningsvist kan det nævnes, at hvis der er tale om, at en arbejdsgiver betaler for almindelig medie- og radiolicens, er dette skattepligtig for alle. Det gælder principielt uanset den ansattes erhverv. Udgiften hertil vil dermed anses for privat, og værdien er derfor skattepligtig for medarbejderen.

For andre TV-abonnementer til betalingskanaler vil disse som udgangspunkt også være skattepligtige for medarbejderen, medmindre værdien af TV-abonnementerne er omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder, hvorved værdien af medarbejderens årlige personalegoder ikke overstiger 1.100 kr. (2018-niveau).

Værdien af TV-abonnementerne kan ligeledes være skattefri for medarbejderen, hvis værdien af TV-abonnementerne er omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder på 6.100 kr. pr. år (2018-niveau). TV-abonnementet skal dog i disse tilfælde være stillet til rådighed for medarbejderens arbejde.

Overstiger værdien af TV-abonnementet de nævnte grænser, vil TV-abonnementet være skattepligtigt for modtageren. Dette vil være som B-indkomst, og der vil ikke skulle betales arbejdsmarkedsbidrag af beløbet.

Værdien af det modtagne TV-abonnement skal fastsættes til den værdi, det må antages at koste for den modtagende person i almindelig handel på markedet. Arbejdsgiveren skal i den forbindelse som udgangspunkt oplyse den faktiske udgift. Hvis TV-abonnementet indgår som en pakkeløsning med internet og telefonabonnement, er værdien af TV-abonnementet skattepligtigt for modtageren, uanset om denne pakkeløsning kan være billigere end internet og telefoni separat. Der vil stadig være mulighed for at få værdien ind under bagatelgrænserne som omtalt ovenfor.

I særlige tilfælde vil det være muligt at få et TV-abonnement ind under reglerne for fri internet og telefon, som stilles til rådighed af arbejdsgiveren. Det kræver dog som minimum, at TV-kanalerne er en integreret del af abonnementsprisen for internettet, og hvor værdien af TV-kanalerne ikke kan udskilles.

I forhold til din ven, som arbejder hos en TV-udbyder, kan der være specielle forhold knyttet til det TV-abonnement, der stilles til rådighed. Hvis der er tale om et internet TV-abonnement, der relaterer sig til TV-udbyderen og dennes eget indhold, kan det have en arbejdsmæssig sammenhæng, der betyder, at materialet, der er tilgængeligt, skal anvendes af den ansatte i forbindelse med dennes arbejde. Dette kan f.eks. understøttes af, at den ansatte vil have adgang til materialet gennem arbejdsgiverens server eller netværk, uanset om tv-abonnementer stilles til rådighed eller ej.

Dette betyder, at din ven kan modtage TV-abonnementet skattefrit, så længe værdien af TV-abonnementet ikke overstiger bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder på 6.100 kr. pr. år (2018-niveau).

Når arbejdsgiveren ikke er en TV-udbyder eller producent af TV-udsendelser, vil der ikke være mulighed for at få stilles et TV-abonnement til rådighed, uden at dette vil medføre beskatning hos medarbejderen, når værdien overstiger bagatelgrænsen for mindre personalegoder.
Som hovedregel skal personalegoder, der har en økonomisk værdi, beskattes hos medarbejderen ved værdiansættelse af godet til markedspris. Der findes dog undtagelser, hvorefter nogle personalegoder er skattefrie for medarbejderen. 

Sponsorbilletter til sportslige eller kulturelle arrangementer er omfattet af skattefriheden for medarbejdere i de tilfælde, hvor billetterne modtages som et led i et ansættelsesforhold og forudsat, at visse betingelser er opfyldt.

For det første skal billetterne være en tillægsydelse til en sponsorkontrakt, som den ansattes arbejdsgiver har indgået. For det andet skal reklameværdien udgøre hovedydelsen i sponsoraftalen (tillægsydelserne skal have en underordnet værdi i forhold til hovedydelsens værdi), og for det tredje skal modtageren være ansat i den sponserende virksomhed. 

Da du modtager billetterne fra din arbejdsgiver, og billetterne, du modtager, er en tillægsydelse til sponsoratet fra din arbejdsgiver til fodboldklubben, samt at formålet med sponsoratet ikke er at få billetter, men at få en reklameværdi, kan du modtage billetterne skattefrit. 

Når fribilletten omfatter, at der til kampen serveres mad og/eller drikke under arrangementet, og fribilletten derudover opfylder betingelserne ovenfor, vil bespisningen inkl. drikkevarer ikke skulle beskattes særskilt, men anses for omfattet af skattefriheden for fribilletter. Der er yderligere ikke fastsat en maksimumgrænse for, hvor mange fribilletter du som ansat kan modtage skattefrit pr. arrangement, eller hvor mange fribilletter du som ansat kan modtage skattefrit på et år.

Du vil derfor ikke skulle beskattes hverken af fribilletterne eller forplejning.

I forhold til andre generelle personalegoder som vingaver, chokoladegaver, julegaver og andre naturalier beskattes du som medarbejder kun heraf, hvis godernes værdi samlet overstiger en grundværdi på 1.100 kr. pr. år. (2018-sats). Overstiger den samlede værdi af dine personalegoder beløbsgrænsen på 1.100 kr., bliver du som medarbejder beskattet af værdien af alle goderne og ikke kun det overskydende beløb. Du kan dog altid modtage en julegave fra din arbejdsgiver på en værdi op til 800 kr. (2018-niveau), uden at du som medarbejder skal beskattes af beløbet. Dog skal du beskattes af julegaven, hvis den overstiger en værdi på 800 kr. 

Modtager du et personalegode, der i sig overstiger en værdi af 1.100 kr., har din arbejdsgiver pligt til at indberette værdien af godet til SKAT. Overstiger dine enkelte personalegoder ikke 1.100 kr., er du selv forpligtet til at indberette dine personalegoder, hvis de tilsammen overstiger 1.100 kr. 

Fandt du dette nyttigt?