Indsigt

Fradrag for sponsorudgifter - reklame eller?

Jeg driver en håndværksvirksomhed i selskabsform. Nu har en lokal idrætsklub spurgt, om jeg via mit selskab vil tegne et sponsorat på et rimeligt pænt beløb. Jeg støtter gerne idrætten og har derfor sagt ja. Spørgsmålet er så, om jeg kan trække hele beløbet fra, eller der er noget særligt, jeg skal være opmærksom på. Hovedparten af sponsorbeløbet værdiansættes til reklame, og det, er jeg nok ikke så meget i tvivl om, er fradragsberettiget for mit selskab. Men hvad med de sponsorbilletter, som jeg modtager for den sidste del af sponsorbeløbet? Jeg har fravalgt de billetter, som inkluderer spisning, og modtager blot almindelige billetter til kampene. Kan de også trækkes fra? Eller er der andre konsekvenser?

Hvis et sponsorbidrags formål er at opnå reklame, anses sponsorbidraget skattemæssigt for en reklameudgift og skal således behandles på lige fod med reklameudgifter. De reklamerettigheder, der opnås som følge af sponsorbidraget, skal stå i kontrast til sponsorbidragets størrelse. Hvis dette er tilfældet, vil selskabet opnå fuld skattemæssig fradragsret for bidraget.

Sponsorbidrag modsvares imidlertid sjældent alene af reklamerettigheder. Oftest medfølger tillægsydelser, som for eksempel sponsorbilletter til arrangementer. Dette har betydning for den skattemæssige behandling af sponsorbidraget og kan være med til at skabe en mere kompliceret skattemæssige situation.

I forhold til den skattemæssige fradragsret for værdien af de modtagne tillægsydelser i form af sponsorbilletter er det vigtigt at sondre i forhold til anvendelsen. Mulighederne for skattemæssig fradrag varierer nemlig alt efter anvendelsen af de tildelte billetter.

Foræres til medarbejder
Hvis de tildelte sponsorbilletter af sponsorgiver foræres til virksomhedens medarbejdere, vil virksomheden opnå fuldt skattemæssigt fradrag for den del af sponsorbidraget, der kan henføres til disse specifikke billetter. Udgifterne anses for fuldt fradragsberettigede personaleomkostninger.

Repræsentation
Anvendes billetterne i forbindelse med kundearrangementer eller lignende kan udgiften ikke fratrækkes fuldt ud. Repræsentationsudgifter kan alene fradrages med en værdi svarende til 25% af den del af sponsorbidrager, der kan henføres til billetterne anvendt til dette formål.

Salgskampagner og konkurrencer
Situationen forholder sig anderledes vedrørende sponsorbilletter, der udloddes som præmier i konkurrencer eller gives væk i forbindelse med salgskampagner. Delen af sponsorbidraget, der kan allokeres til udgifter relateret til salgskampagner og konkurrencer kan ikke anses som sidestillet med reklameydelser, men derimod gaver. I den danske skattelovgivning er der ikke fradragsret for gaver, og virksomheden vil derfor ikke kunne opnå fradrag for billetter udloddet i forbindelse med salgskampagner og/eller konkurrencer.

Bortgives billetterne til nærtstående vil der naturligt heller ikke være fradragsret for denne del af sponsoratet. Bortgives billetterne derimod f.eks. i forbindelse med en reklamekampagne til uafhængige modtagere, vil der efter en konkret vurdering kunne anerkendes fradrag for denne del af udgiften.

SKAT har inden for de seneste år vist større interesse for sponsoraftaler og har i flere tilfælde begrænset fradragsretter. Hovedsageligt har begrundelse været, at sponsoratet har været et udslag af personlige interesser. Dette vil for virksomheder drevet i selskabsregi betyde, at ikke blot fradragsretten forsvinder, men ligeledes et skattekrav mod hovedaktionær. Som konsekvens vil det typisk være fordelagtigt at foretage eller få foretaget en vurdering af, hvilke skattemæssige konsekvenser aftalen kan medfører, samt herved få klarlagt fradragsretten. Endvidere må det anbefales, at der i virksomheden holdes nøje ”regnskab” med, hvem der modtager billetterne og i hvilken anledning. Dokumentationen kan vise sig at være rar at have, såfremt SKAT spørger ind til fradragsretten for udgifterne.

Fandt du dette nyttigt?