Indsigt

Kapitalejerlån i skattemæssig belysning

Jeg har hørt at aktionærlån – eller kapitalejerlån, som vel er den korrekte betegnelse – nu også kan optages lovligt af personer. Jeg overvejer nu, som 75% ejer af et selskab, hvor min søn ejer de sidste 25%, at optage et lån på 1 mio.kr. i selskabet. Jeg forudsætter, at det er et lovligt lån efter selskabsreglerne. Men kan det give mig problemer i forhold til skattereglerne? Min søn overvejer i samme forbindelse også at låne 1 mio.kr. af selskabet. Hvad med skatten for ham?

Hvis et selskab yder et kapitalejerlån – lovligt eller ulovligt – skal lånet skattemæssigt behandles efter reglerne om hævninger uden tilbagebetalingspligt. Dette medfører, at lånet skal anses som værende en almindelig overførsel af værdier fra et selskab til en person, og ikke et lån i skattemæssig forstand. Folketingets lovliggørelse af kapitalejerlån til fysiske personer i selskabslovgivningen har ikke betydning for den skattemæssige behandling af låntager.

Beskatningen af kapitalejerlån – lovlige eller ulovlige – sker i de tilfælde, hvor låntager har bestemmende indflydelse over selskabet. En person har bestemmende indflydelse, hvis denne ejer mere end 50% af aktiekapitalen eller råder over mere end 50% af stemmerettighederne.

Du har ud fra dine oplysninger bestemmende indflydelse over det udbetalende selskab, i det du ejer 75% af selskabet, og vi forudsætter, at stemmeretten på alle kapitalandelene er identiske. Din søn vil, uanset han ikke råder over mere end 50% af stemmerettighederne, også være omfattet af reglen om beskatning af kapitalejerlån. Dette skyldes, at bestemmende indflydelse også foreligger, når kapitalandele eller stemmerettigheder, ejet af nærtstående, medregnes. I jeres tilfælde, hvor der er tale om far og søn, vil I naturligt blive anset for nærtstående. Din søn skal således også beskattes af kapitalejerlånet.

Beskatningen af kapitalejerlån er, som nævnt ovenfor, ikke ændret efter den selskabsretlige lovliggørelse. Hvis et selskab yder et kapitalejerlån til en fysisk person med bestemmende indflydelse, vil lånet skulle beskattes som almindelig løn eller udbytte. Lånet skal som udgangspunkt beskattes som udbytte. Lånet kan beskattes som løn hos den fysiske person, hvis lånet kan indeholdes i låntagers samlede vederlag fra långiver, herunder at lånet ikke overstiger en rimelig løn for det af låntager udførte arbejde, og hvis det er muligt efter det foreliggende aftalegrundlag med selskabet.

Det udbetalende selskab skal overholde reglerne om indeholdelse af A-skat eller udbytteskat, hvis kapitalejerlånet bliver beskattet som henholdsvis løn eller udbytte. Herudover har selskabet pligt til at indberette udbetaling af kapitalejerlånet til SKAT.

Kapitalejerlån anses i skattemæssig forstand ikke for et lån for selskabet eller låntager. Af denne grund kan låntager ikke fradrage eventuelle renteudgifter, men selskabet vil blive beskattet af renteindtægter, idet rentebeløbet vil blive anset for et skattepligtigt tilskud fra ejer.

Selskabet kan fradrage lånebeløbet, hvis det bliver beskattet som løn ved låntager. Hvis lånet bliver beskattet efter reglerne for udbytte, vil selskabet ikke kunne fradrage lånet i den skattepligtige indkomst.

Gennemføres en tilbagebetaling af et kapitalejerlån til selskabet, vil beskatningen af låntager ikke blive ophævet. Kapitalejeren vil således fortsat skulle beskattes som anført ovenfor, og for at gøre situationen værre, så vil indbetalingen i udgangssituationen medføre, at der sker en yderligere beskatning, når det indbetalte beløb hæves på et senere tidspunkt. Der foreligger altså ikke i udgangspositionen et tilgodehavende i selskabet på det indbetalte beløb.

Det er vores anbefaling, at man altid vedrørende kapitalejerlån til kapitalejere med bestemmende indflydelse m.m. drøfter sådanne tiltag med sin rådgiver.

Fandt du dette nyttigt?