Indsigt

Ophørspension ved afståelse af virksomhed

Håber I kan hjælpe mig med en oplysning om indskud på ophørspension. Jeg har nået den alder, hvor jeg kan gå på pension, og har derfor overvejelser om at sælge min virksomhed til en konkurrent for en god pris. Virksomheden drives i et selskab, og aktierne i det selskab ejes af mit holdingselskab. Hvordan kan jeg få en del af provenuet sat ind på en pensionsordning uden at skulle betale en uhensigtsmæssig skat?

 

Det er muligt for personer, der ejer en erhvervsmæssig virksomhed at oprette en pensionsordning, hvorpå fortjeneste ved salg af hele eller en andel af den erhvervsmæssige virksomhed kan indsættes. Reglerne gælder også en ægtefælle, såfremt ægtefællen opfylder betingelserne for deltagelse i virksomhedens drift m.m.

Indskud på ophørspension forudsætter dog opfyldelse af en lang række betingelser. Først og fremmest stilles der krav til ejerskabet af den erhvervsmæssige virksomhed. Det er en forudsætning, at den, der ønsker at oprette pensionsordningen, har drevet selvstændig erhvervsmæssig virksomhed eller har været hovedaktionær i et selskab, der driver erhvervsmæssig virksomhed, i minimum 10 år inden for en periode af 15 år løbende op til afståelsestidspunktet – det er ikke et krav, at der er tale om en sammenhængende periode. Det er ej heller et krav, at personen har drevet enten selvstændig erhvervsmæssig virksomhed eller været hovedaktionær i 10 år. En situation, hvor ejeren eksempelvis har drevet selvstændig erhvervsmæssig virksomhed i 6 år og været hovedaktionær i 4 år, opfylder ligeledes kravet.

Personen, der i forbindelse med salg eller delvis afståelse af sin erhvervsmæssige virksomhed ønsker at oprette en pensionsordning, skal være fyldt 55 år inden salget af virksomheden.

I lovens bestemmelser stilles krav til den erhvervsmæssige virksomheds virke. Det er en betingelse, at selskabets virksomhed ikke i overvejende grad har bestået i passive kapitalanbringelser. Et selskabs virksomhed anses for at have bestået i overvejende grad af passive kapitalanbringelser, hvis mere end 50% af virksomhedens indtægter stammer fra fast ejendom, kontanter, værdipapirer eller lignende. Eller at handelsværdien af selskabets faste ejendomme, værdipapirer mv. overstiger 50% af handelsværdien af samtlige aktiver. Opgørelsen foretages som en gennemsnitsbetragtning over en 3-årig periode. Holdingselskaber opfylder som oftest ikke denne betingelse, men når holdingselskabet ejer mindst 25% i driftsselskabet, medregnes driftsselskabets indtægter og aktiver i beregningen.

Det er en forudsætning for indskuddet, at der sker et salg, og det vil i dit tilfælde betyde, at du skal sælge eller likvidere dit holdingselskab i umiddelbar tilknytning til salget af virksomheden til konkurrenten.

Beløbet, der kan anvendes til indskud på privat pensionsopsparing, kan maksimalt udgøre den skattepligtige fortjeneste ved salget eller likvidationen af holdingselskabet. Det er et krav, at pensionsordningen oprettes som en pensionsordning med løbende udbetaling (f.eks. livrente) eller en ratepension. Der kan på den oprettede pensionsordning indbetales maksimalt 2.743.700 kr. (2018-tal). Indbetaling på pensionsordningen kan foretages efter afståelsen af virksomheden og skal være foretaget senest 1. juli året efter afståelsen. Der gælder dog nogle særlige regler, såfremt man ønsker at fordele indbetalingen over maksimalt 10 år.

Vi anbefaler, at du taler med din rådgiver om ovenstående, inden du afstår virksomheden.

Fandt du dette nyttigt?