Indsigt

Uddelinger fra fonde

Jeg har her i begyndelsen af året søgt en fond om et studielegat i forbindelse med, at jeg skal på studieophold i et år i Australien. Her i begyndelsen af maj fik jeg så besked om, at jeg modtager 25.000 kr. i legat. Af brevet fra fonden fremgår, at legatet skal anvendes til dækning af udgifter til logi i Australien samt til boganskaffelser, gebyrer og lignende i forbindelse med studiet. Det fremgår af brevet fra fonden, at legatet er skattefrit, såfremt det medgår til de nævnte udgifter. Kan I hjælpe mig med om det er korrekt?

Der kan generelt siges, at legater der søges i forbindelse med gennemførelse af en uddannelse, er skattepligtig indkomst for modtageren. Dette gælder uanset, om legatet er klausuret og dermed er bundet til anvendelse til konkrete studieudgifter, som eksempelvis boganskaffelse, bolig og lignende.

En undtagelse hertil er de såkaldte studierejselegater, der kan være skattefri, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Overordnet set skal formålet med studierejselegatet være studierejser i udlandet, der typisk omfattet ophold ved udenlandske uddannelsesinstitutioner. Derudover er skattefriheden betinget af, at legatet er klausuleret og dermed bundet til anvendelse til bestemte udgifter i forbindelse med opholdet.

Overordnet set er legater, der anvendes til at dække følgende udgifter skattefrie for modtageren:

  • Sædvanlige udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet
  • Sædvanlige udgifter til logi, kost og småfornødenheder
  • Sædvanlige udgifter til undervisning mv. i udlandet


Såfremt legatet anvendes til at dække andre udgifter end de ovenfor nævnte, er legatet skattepligtigt for modtageren.

Vi forstår, at dit legat skal anvendes i forbindelse med et studieophold i Australien samt at dette er klausuleret og dermed bundet til anvendelse til bestemte udgifter. Dette betyder, at dit legat som udgangspunkt er skattefrit i det omfang, det anvendes til at dække udgifter i henhold til formålet, der falder under sædvanlige udgifter til henholdsvis rejse, logi, kost og småfornødenheder samt til undervisning mv. i udlandet. I det omfang dit legat anvendes til andre udgifter, vil legatet være skattepligtigt.

Samtidig gælder det, at hvis ikke du anvender legatet til at dække udgifter i henhold til det formål, der er bestemt fra legatgiverens side, vil du blive skattepligtig af legatet. Anvender du blot en del af legatet på det formål som legatgiver har bestemt og herefter benytter den resterende del på andre formål, vil du blive skattepligtig af denne resterende del. Du skal kunne dokumentere, at legatet er blevet anvendt til det formål som fonden har bestemt.

Skattepligtige legater eller en skattepligtig andel af et ellers skattefrit leget beskattes som B-indkomst. Modtageren af et sådant legat, er ikke AM-bidragspligtig af legatet, medmindre modtager legatet i forbindelse med et ansættelsesforhold eller som anden betaling for arbejde modtageren har udført.

I vurdering af, hvornår et legat er skattepligtigt eller skattefrit, er der ikke noget generelt krav om, at en studierejse skal være foretaget indenfor et vist tidsrum og du har derfor mulighed for selv at planlægge, hvornår dit ophold skal foregå efter modtagelsen af legatet.

Bemærk desuden, at udgifter, der dækkes af et skattefrit legat, kan ikke fradrages eller afskrives i den skattepligtige indkomst.

Fandt du dette nyttigt?