Indsigt

Værdipapirer i virksomhedsordningen

Jeg er ejer af nogle udlejningsejendomme, som giver et rimeligt afkast. Derfor bruger jeg virksomhedsordningen i forbindelse med selvangivelsen. Jeg har en bekendt, som hjælper med selvangivelsen, men ikke en egentlig revisor. Forleden var jeg inde i mit pengeinstitut for at drøfte investering af noget af den likviditet, der er i min udlejningsvirksomhed. Min rådgiver foreslog, at jeg investerede i nogle investeringsbeviser, hvor de pågældende investeringer primært var i aktier. Jeg mener at have hørt, at der ikke kan bruges midler i virksomhedsordningen til sådanne investeringer. Er der nogle muligheder her – eller må jeg blot nøjes med at lade mine penge stå i obligationer og lignende papirer? En anden mulighed, jeg har overvejet, er at låne et beløb ud til min datter til hendes huskøb til en lav rente – kan det lade sig gøre fra virksomhedsordningen?

Virksomhedsskatteordningen generelt
Hvis du, som i tilfældet her, udøver selvstændig erhvervsvirksomhed, er der mulighed for at benytte virksomhedsskatteordningen på den indkomst, som erhverves herfra. Hvis ordningen benyttes, skal alle dine virksomheder, når du altså ejer flere, indgå i ordningen. Ligeledes skal alle erhvervsmæssige aktiver indgå i virksomhedsordningen, og det er som udgangspunkt ikke muligt at holde en del af de erhvervsmæssige aktiver udenfor ordningen. Der er dermed ikke mulighed for kun at anvende ordningen på en del af ens virksomhed, eller kun på én ud af flere af ens virksomheder. Det bør derfor overvejes, om ordningen stadig er det rigtige valg, når du ejer flere virksomheder, og alle disse derfor vil indgå i ordningen.

Ordningen giver en række fordele, som du kan drage nytte af. Bl.a. kan der typisk opnås en højere skatteværdi af rentefradrag, men der ligger også en mulighed for at udjævne beskatningen over tid, hvis indkomsten er svingende, via opsparingsordningen. Overskuddet, der tjenes i virksomheden, kan enten hæves eller blive stående i virksomheden. Hæver du overskud, kan der blive tale om betaling af topskat. Vælger du at lade pengene stå i virksomheden, sker der kun en foreløbig beskatning på 22 pct. (2017) af det opsparede overskud, og den endelige beskatning sker først, når du hæver det opsparede overskud på et senere tidspunkt.

Aktier i virksomhedsskatteordningen
Som nævnt skal alle erhvervsmæssige aktiver indgå i ordningen, når du har valgt at benytte denne. Der er dog en række finansielle aktiver, som ikke kan indgå i ordningen, selvom de er købt for midler i virksomheden.

Aktier, og herunder investeringsbeviser, som du omtaler, kan som udgangspunkt ikke indgå i ordningen. Aktier kan kun medtages, enten hvis der foreligger næring med handel af aktier, dvs. den primære indtægtskilde kommer fra handel med aktier, eller der er tale om aktier og investeringsbeviser i særlige investeringsselskaber og akkumulerende investeringsafdelinger. Selv om der bag de sidstnævnte værdipapirer ligger investering i aktier, kan de indgå. Hvis det er sådanne værdipapirer din rådgiver har omtalt, er der altså ikke nogen begrænsning i forhold til køb for virksomhedsordningens midler.

De finansielle aktiver som i øvrigt kan indgå i ordningen, er obligationer og lignende værdipapirer, som forrentes. Herudover kan konvertible obligationer og andelsbeviser indgå, dog på visse nærmere betingelser.

Dit spørgsmål om udlån til din datter fra virksomhedsordningen, er desværre ikke muligt.

Der er i øjeblikket en restriktiv praksis for så vidt angår udlån til nærtbeslægtede eller egne selskaber – og i princippet også udlån til andre udenfor denne kreds, så derfor er anbefalingen, at der ikke foretages sådanne udlån fra virksomheden, når virksomhedsordningen anvendes. Der skal efter praksis være en sammenhæng mellem virksomhedens erhvervsmæssige drift og det udlån, der ønskes foretaget.

Fandt du dette nyttigt?