Insight

Etablering af holdingstruktur

Jeg ejer et selskab, som er et ApS, og har på det seneste overvejet at etablere en holdingstruktur, da jeg har hørt fra venner og bekendte, at det vil gøre visse administrative opgaver nemmere. Jeg er dog i tvivl om, hvordan jeg skal etablerer en holdingstruktur, og om der vil fremkomme skattemæssige udfordringer ved etableringen af strukturen. Kan I hjælpe med det skattemæssige?

Det er korrekt, at en holdingstruktur kan være en god idé, når man driver virksomhed i selskabsregi. Holdingstrukturen fungerer på den måde, at du som privatperson ejer et holdingselskab, og at holdingselskabet så ejer driftsselskabet. Processen og kravene dertil vi blive gennemgået nedenfor. Først vil der kort blive gennemgået, hvilke fordele en holdingstruktur kan medføre for dig som ejer.

Der er flere fordele ved at etablere en holdingstruktur. Bl.a. vil etableringen af et holdingselskab kunne sikre den indtjening, som er i koncernen – altså en risikoafgrænsning. De to selskaber er selvstændige juridiske enheder og hæfter derfor ikke som udgangspunkt for hinandens lån og lignende. Risikoen for tab af den allerede indtjente kapital minimeres ved, at dit driftsselskab kan udbetale skattefrie udbytter til dit holdingselskab. Så kan de anvendes til flere forskellige tiltag som for eksempel investeringer i andre selskaber eller oprettelse af nye selskaber, der ligger inden for andre brancher end driftsselskabet. 

Holdingstrukturen indebærer også, at de selskaber sambeskattes. Derved kan underskud i det ene selskab fratrækkes i overskud i det andet selskab.

Udlodning af udbytte til dig selv ændres ikke ved etableringen af holdingstrukturen. Udbyttet kommer nu blot fra holdingselskabet i stedet, og du vil stadig blive udbyttebeskattet. Etableringen af holdingstrukturen er derfor fordelagtig ud fra et forretningsmæssig synspunkt.

Etableringen af en holdingstruktur vil ud fra et skattemæssig synspunkt mest fordelagtigt kunne gennemføres som en skattefri aktieombytning. Dette betyder, at dine anparter i dit nuværende selskab bliver indskudt i holdingselskabet som kapital, og du derved modtager anparter i holdingselskabet som betaling for indskuddet. Denne ombytning kan ske skattefrit for dit vedkommende, men der er visse betingelser og krav, der medfølger denne metode. 

Ombytningen af anparterne skal ske til handelsværdi. Dette betyder, at dit nuværende selskab og dine tilhørende anparter skal værdiansættes. Begrundelse for dette er, at der ved en skattefri aktieombytning ikke må ske nogen formueforskydning mellem anpartshaverne i driftsselskabet. Dette vil i dit tilfælde jo ikke være relevant, da du iflg. oplysningerne er eneejer af kapitalen. Den anskaffelsesværdi, du havde på anparterne i dit nuværende selskab, vil også være anskaffelsessummen på de nye anparter i holdingselskabet. Hvis du efterfølgende sælger dine anparter i holdingselskabet, vil du blive beskattet af den fortjeneste, som opnås i forhold til anskaffelsessummen. 

En konsekvens af ombytninger er, at der opstår et såkaldt holdingkrav på de anparter, som holdingselskabet erhverver i driftsselskabet fra dig. Holdingkravet er gældende i 3 år, når ombytningen foretages skattefrit og uden ansøgning herom til skattemyndighederne. Holdingkravet indebærer, at hvis holdingselskabet sælger sine anparter inden for 3-årsperioden, skal du beskattes, som om du havde solgt dine aktier til holdingselskabet ved ombytningen. Der udregnes en skattepligtig aktieavance baseret på værdiansættelsen ved ombytningen. Der er derfor vigtigt, at holdingselskabet ikke afhænder dine anparter i denne 3-årige periode. 

Efter du har foretaget anpartsombytning og etableret en holdingstruktur, skal holdingselskabet indberette aktieombytningen til Skattestyrelsen, bl.a. som følge af reglerne om sambeskatning. 

Det anbefales, at du tage kontakt til en rådgiver, der kan være behjælpelig med at rådgive dig omkring dine muligheder. Derudover kan rådgiveren hjælpe med værdiansættelsen af dine anparter og indberetningen til Skattestyrelsen.       

Fandt du dette nyttigt?