Indsigt

Fradrag i forbindelse med fredskov

Jeg mistede desværre min bedstefar for nylig, som efterlod sig nogle skovarealer til mine brødre og jeg i forbindelse med sit testamente. Da skovarealerne er omfattet af fredskovpligt, er vi pålagt at skulle holde arealet i en bestemt stand. Vores far har lovet at hjælpe os med at passe arealerne, men mener selvfølgelig, at vi selv har ansvaret, når nu det er os, som er anført som ejere. Jeg har ikke den store erfaring med skovbrug eller lignende, men kan forstå, at der er mulighed for at få forskellige fradrag, når der skal plantes nye træer mv. Vi så jo helst, at vi ikke skulle have den fulde udgift af vores pleje af skoven. Håber I kan hjælpe os lidt på vej med vores nye skovarealer.

Da jeres skovarealer er omfattet af reglerne om fredskov, følger en række forpligtelser, som du også nævner. Bl.a. skal arealerne drives efter skovlovens regler om god og alsidig skovdrift, og der må ikke bygges i skoven. Som følge af, at et skovareal er omfattet af disse pligter, følger der også muligheden for at få fradrag for nogle af de omkostninger, som er forbundet hermed. 

I forbindelse med nyplantning af arealer med nye træer og lignende, gives der mulighed for at fratrække en række forskellige udgifter. Herunder blandt andet udgifterne til køb af planter, træer og frø, udgifter til klargøring af arealet før plantningen, eksempelvis til rydning af et areal, samt udgifter til arbejdskraft i forbindelse med plantningen. Der gives yderligere også fradrag for udgifter til projektering, konsulentbistand, tinglysning mv.

De nævnte udgifter fratrækkes med indtil 20 pct. årligt. Dermed vil udgifterne kunne strække sig over minimum 5 år, hvis satsen på 20 pct. anvendes. Er de samlede udgifter pr. ejendom mindre end 25.000 kr. årligt, vil beløbet kunne fratrækkes straks. Det skal bemærkes, at for, at der gives mulighed for nævnte fradrag for udgifter til nyplantning, skal det beplantede areal være omfattet af reglerne om fredskov, samt at dette er registeret i matrikelregisteret og på matrikelkortet. 

De ovenfor beskrevne fradrag fratrækkes i den personlige indkomst. 

Ved erhvervsmæssig drift af skovarealerne vil I som nævnt have mulighed for almindelige driftsudgifter ved skovdriften. Disse vil bl.a. kunne omfatte genplantning efter nødvendig træfældning eller vedligeholdelsesplantning, hvorved planter fra tidligere år, som er blevet syge eller døde, vil kunne erstattes af nye planter med fradragsret. Også udgifter til genplantning, hvor et areal erstattes med en tilsvarende beplantning, vil der kunne opnås fradrag for.

Om der foreligger erhvervsmæssig drift, afgøres konkret med baggrund i bl.a. skovens areal, om der løbende er overskud eller udsigt til et sådan overskud. Indgår fredskoven i landbrugsdrift, vil den typisk blive bedømt i sammenhæng med, om landbruget anses for erhvervsmæssigt drevet.

Fandt du dette nyttigt?