Indsigt

Medarbejderes brug af fritidsbolig i udlandet

Kan I hjælpe mig i relation til mine overvejelser om at lade mit 100% ejede selskab købe en ejendom i Spanien. Tanken er, at ejendommen skal bruges af såvel medarbejderne i selskabet som min familie til ferier og lignende. Hvordan skal medarbejderne beskattes, såfremt de ikke betaler for brugen? Og da jeg også er ansat i selskabet, må det vel være de samme regler, der gælder for mig? 

Feriebolig stillet til rådighed for en medarbejder af dennes arbejdsgiver, uden betaling eller betaling med et mindre beløb end den faktiske værdi, skal skattemæssigt behandles som et skattepligtigt personalegode. Beskatningen af personalegodet er forskelligt for medarbejdere uden væsentlig indflydelse på egen aflønningsform og for hovedaktionærer samt medarbejdere med væsentlig indflydelse på aflønningsform.

Beskatning af medarbejdere uden væsentlig indflydelse på aflønningsformer
Beskatning af almindelige medarbejdere sker på grundlag af lejeværdien for medarbejderens faktiske brug af ferieboligen. Lejeværdien ansættes ved udenlandske ferieboliger som en procentsats af en offentlige ejendomsvurdering, som er sammenlignelig med en dansk ejendomsvurdering. Hvis en sådan ikke eksisterer, må ejendomsværdi fastsættes til handelsværdien. Det er ejendommens værdi pr. 1. oktober året før det pågældende indkomstår, der skal anvendes.

Procentsatsen, der danner grundlag for lejeværdien, udregnes på en højere sats i ugerne 22-34, end i resten af året. I ugerne 22-34 udgør procentsatsen 0,5% og i resten af ugerne udgør den 0,25%. Ved en lejeperiode på under en uge, foretages der en forholdsmæssig nedsættelse af procentsatsen – minimumsperioden er ét døgn. Hvis medarbejderen selv har betalt et beløb for at få ferieboligen stillet til rådighed, herunder bl.a. betalingen af udgifter til lys, vand og varme, vil beløbet blive fradraget i den beregnede lejeværdi.

Beskatning af hovedaktionærer samt medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform
Beskatning af hovedaktionær og medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform sker med udgangspunkt i den antagelse, at disse har ferieboligen stillet til rådighed hele året. Der er altså en forskel fra den skattemæssige behandling af sommerboligen hos almindelige medarbejdere, der som gennemgået alene vil blive skattepligtige i forhold til den faktiske anvendelse.

Hovedaktionæren mfl. bliver beskattet med 16,25% af ferieboligens ejendomsværdi, såfremt sommerboligen har stået til rådighed hele året. Hovedaktionærens mfl. betalte leje for anvendelse af ferieboligen fradrages i den skattepligtige værdi.

Den skattemæssige værdi kan nedsættes, hvis ferieboligen har været udlejet til andre end hovedaktionæren mfl.  Nedsættelsen sker med det antal dage eller uger, hvor boligen som følge af udlejningen ikke har været til rådighed. Udlejning til andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, samt hovedaktionærens nærtstående, medfører ikke nedsættelse af den skattemæssige værdi.

Hvis ferieboligen stilles til rådighed for flere hovedaktionærer eller medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, skal den skattemæssige værdi af ferieboligen fordeles ligeligt på hver af personerne, som har anvendelsesret. Der tages heller ikke her hensyn til den enkelte aktionærs eller medarbejders faktiske brug af ferieboligen.

Hvis ferieboligen ligeledes faktisk anvendes af almindelige medarbejdere, kan hovedaktionæren mfl. slippe for skattemæssigt at blive behandlet, som har de haft ferieboligen til rådighed hele året. Det kræver dog, at ferieboligen lejes ud til almindelige medarbejdere i mindst 13 uger pr. kalenderår, hvoraf 8 uger skal være i ugerne 22-34. Er denne betingelse opfyldt, skal hovedaktionæren mfl. alene beskattes af lejeværdien for deres faktiske brug af ferieboligen.

Brugen af ferieboligen skal indberettes med den skattepligtige værdi til SKAT af arbejdsgiveren.

Fandt du dette nyttigt?