deloitte legal terms

Juriidiline

Kasutustingimused

Viimati redigeeritud: 1. veebruar 2018

Deloitte.com hõlmab erinevaid iseseisvaid ülemaailmseid, riigi, piirkondliku või kontori põhiseid kodulehekülgi. Iga selline iseseisev koduleht on tähistatud sõna "Asukoht" all, mis asub kodulehel ülemises paremas nurgas, et te näeksite seda mis tahes hetkel deloitte.com kasutamise ajal.

Vajutades "Kasutustingimused" lingile arvestage, et need kasutustingimused kehtivad konkreetse globaalse, riigi, piirkondliku või kontori kodulehe kohta. Selline iseseisev koduleht on viidatud käesolevates kasutustingimustes kui "see koduleht".

Kasutades antud kodulehte, nõustute käesolevate kasutustingimustega. Kui te ei nõustu nende kasutustingimustega, ei ole teil lubatud käesolevat kodulehte kasutada ja te peate koheselt lahkuma antud kodulehelt.

Deloitte Central Europe (“DCE”) on regionaalsete üksuste organisatsioon, mis kuulub Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) liikmesfirma Deloitte Central Europe Holdings Limited (“DCEHL”) alla. Teenuseid osutavad Deloitte Central Europe Holdings Limited tütarettevõtted ja sidusettevõtted, mis on eraldiseisvad ja sõltumatud juriidilised isikud. Eestis osutavad teenuseid järgmised DCEHL liikmed: Aktsiaselts Deloitte Audit Eesti, Aktsiaselts Deloitte Advisory and Advokaadibüroo Deloitte Legal OÜ (kõik koos edaspidi “Deloitte Eesti”).

"Deloitte Võrgustik" viitab nimele Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), mis koosneb DTTL liikmesfirmadest ja nendega seotud üksustest. Iga eraldiseisvat globaalset, riigi, piirkondlikku või kontoripõhist kodulehte aadressil deloitte.com (nagu on tähistatud kodulehe ülemises paremas nurgas) haldab iga Deloitte Võrgustiku eraldiseisev üksus. 

Käesolev koduleht, deloitte.com/ee,  on hallatud Deloitte Eesti poolt („Veebilehe haldaja“ millele võib olla viidatud kasutustingimustes sõnadega "meie" "meie oma" või "meid"). Kuigi kasutustingimustes võib olla osaliselt viiteid teistele Deloitte Võrgustiku üksustele, kehtivad käesolevad kasutustingimused ainult teie ja meie vahel ning mitte teiste üksuste vahel.

Sisu kasutusõigus; piirangud; Privaatsustingimused

Juhul kui käesoleval lehel ei ole viidatud teisiti ning tingimusel, et te järgite kõiki kasutustingimustes toodud kohustusi, on teil õigus vaadata, kopeerida, printida ning levitada (kuid seejuures mitte muuta) antud kodulehekülje sisu; eeldades, et (i) kodulehekülje sisu kasutatakse informatsioonina ning mitteärilistel eesmärkidel ning (ii) kodulehekülje sisu kopeerimisel viidatakse autoriõiguse märkele või muule sisule viitavale tähisele. 

Teil ei ole lubatud kopeerida või kasutada mistahes tarkvara, varalisi protsesse ega tehnoloogiat, mis on kättesaadavad või kirjeldatud käesoleval koduleheküljel. 

Koduleheküljele sisenedes ning lehte kasutades olete kohustatud järgima kõiki kohalduvaid seadusi. 

Vastavalt siinkohal viidatud Privaatsustingimustele ja Küpsiste teatele on meil õigus teie isikliku info ja andmete kasutamiseks. Käesolevaga nõustute Privaatsustingimuste ja Küpsiste teate tingimustega, sealhulgas neist tulenevate kohustustega. 

Intellektuaalomandi õigused; Deloitte nime ja logode kasutamise keeld

Kui ei ole märgitud teisiti, haldab käesoleva kodulehekülje sisu Deloitte Eesti või mõni teine Deloitte Võrgustiku üksus. 

Käesolev kodulehekülg ja selle sisu on kaitstud USA ja teiste riikide autoriõiguse- ja kaubamärgiseadustega ning teiste seadustega. Deloitte Eesti ja meie litsentsiandjad jätavad endale muuhulgas kasutustingimustes selgelt nimetamata õigused. 

“Deloitte”, “Touche”, “Tohmatsu”, “Deloitte Touche Tohmatsu”, “Deloitte & Touche”, Deloitte logo ning eelmainitud kaubamärkide kohalikud keelelised variandid ja internetis kasutatud toodete nimed on Deloitte Võrgustiku üksuste kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Juhul kui kasutustingimustes ei ole teisiti selgelt viidatud, ei ole teil õigust kasutada nimesid “Deloitte”, “Touche”, “Tohmatsu”, “Deloitte Touche Tohmatsu”, “Deloitte & Touche” ega Deloitte logo või eelmainitud kaubamärkide kohalikke keelelisi variante ei eraldi ega kombineerituna teiste sõnade või kujunduselementidega. Teil ei ole õigust kasutada ühtegi eelmainitud nime, märki või logo mistahes pressiväljaannetes, reklaamides või muudes turundusmaterjalides ega meedias, ei kirjalikul, suulisel, elektroonsel, visuaalsel või mistahes muul kujul, välja arvatud kui selleks on Deloitte Touche Tohmatsu Limited või tema volitatu poolt antud sõnaselge kirjalik luba.

Viiteid teiste osapoolte kaubamärkidele on käesoleval koduleheküljel kasutatud vaid nende identifitseerimise eesmärkidel ning see ei tähenda, et vastavad osapooled oleksid andnud heakskiidu käesolevale koduleheküljele või selle sisule. Kasutustingimused ei anna teile õigust kasutada teiste osapoolte kaubamärke. 

Vastutuse piiramine

KÄESOLEV KODULEHEKÜLG (SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA SELLE MISTAHES SISU VÕI OSA) SISALDAB AINULT ÜLDIST INFORMATSIOONI, NING SIIN ESITATUD INFORMATSIOON EI OLE KÄSITLETAV DELOITTE EESTI POOLT PROFESSIONAALSE NÕUANDE ANDMISENA VÕI TEENUSE OSUTAMISENA. ENNE RAHALISI VAHENDEID VÕI ÄRITEGEVUST MÕJUTAVATE OTSUSTE TEGEMIST VÕI TEGEVUSTE SOORITAMIST PEAKSITE KONSULTEERIMA KVALIFITSEERITUD PROFESSIONAALSE NÕUSTAJAGA.

ANTUD KODULEHEKÜLG ON ESITATUD KÄESOLEVAL KUJUL NING DELOITTE EESTI EI ESITA LEHEGA SEOSES MINGEID SÕNASELGEID EGA KAUDSEID TINGIMUSI EGA TAGATISI. ESITAMATA PIIRANGUID EELMAINITULE, DELOITTE EESTI EI GARANTEERI, ET KÄESOLEV KODULEHEKÜLG ON TURVALINE, VIGADE- JA VIIRUSTEVABA VÕI VASTAB MINGILE KONKREETSELE KRITEERIUMILE VÕI SOORITUSELE VÕI KVALITEEDILE. VÄLISTAME SÕNASELGELT KÕIK KAUDSED TAGATISED, SEALHULGAS, ILMA PIIRANGUTETA, KAUBELDAVUSE GARANTIID, OMANDIÕIGUS, SOBIVUS KONKREETSE EESMÄRGI JAOKS, INTELLEKTUAALOMANDI MITTERIKKUMINE, VASTAVUS, TURVALISUS JA TÄPSUS.

KASUTATE KÄESOLEVAT KODULEHEKÜLGE OMAL VASTUTUSEL NING KANNATE KASUTAMISE NING KAHJU EEST TÄISVASTUTUST, SEEJUURES, ILMA PIIRANGUTETA, TEENUSTE VÕI ANDMETE KAOTSIMINEKU EEST. DELOITTE EESTI EI VASTUTA MISTAHES OTSESE, KAUDSE, SPETSIIFILISE, JUHUSLIKU, TEGEVUSE TULEMUSEST JOHTUVA KAHJU VÕI KARISTUSLIKU ISELOOMUGA KAHJU VÕI MISTAHES MUU KAHJU EEST, SÕLTUMATA SELLEST KAS SEE TULENEB LEPINGULISTEST SUHETEST, PÕHIKIRJAST, LEPINGUVÄLISTEST SUHETEST (SEEJUURES, ILMA PIIRANGUTETA, HOOLETUS) MIS ON SEOTUD VÕI TULENEB KÄESOLEVA KODULEHEKÜLJE KASUTAMISEST, ISEGI KUI DELOITTE EESTI TEADIS VÕI OLEKS PIDANUD TEADMA SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST. 

OSAD LINGID KÄESOLEVAL KODULEHEKÜLJEL VÕIVAD VIIDATA KOLMANDATE ISIKUTE POOLT HALLATAVATELE KODULEHEKÜLGEDELE VÕI VAHENDITELE, MILLE ÜLE DELOITTE EESTIL EI OLE KONTROLLI, SEEJUURES, ILMA PIIRANGUTETA, DELOITTE VÕRGUSTIKU TEISTE ÜKSUSTE POOLT VÕI ÜKSUSTE PERSONALI POOLT HALLATAVAD KODULEHEKÜLJED. ESITAMATA PIIRANGUID EELMAINITULE, EI VÕTA DELOITTE EESTI SELLISTE KODULEHEKÜLGEDE VÕI VAHENDITE EEST MISTAHES OTSEST VÕI KAUDSET VASTUTUST NING LINGID SELLISTELE KODULEHEKÜLGEDELE JA VAHENDITELE EI OLE TÕLGENDATAVAD SELLISELT, ET DELOITTE EESTI NENDEGA VÕI NENDE SISUGA NÕUSTUKS. 

ÜLALESITATUD VASTUTUSE PIIRANGUD KEHTIVAD MITTE AINULT DELOITTE EESTI SUHTES VAID IGA TEISE DELOITTE VÕRGUSTIKU ÜKSUSE SUHTES NING MEIE NING TEISTE ÜKSUSTE PERSONALI SUHTES. 

ÜLALESITATUD VASTUTUSE PIIRANGUD ON KEHTIVAD SEADUSES LUBATUD TÄIES ULATUSES, KAS LEPINGULISTES SUHETES, PÕHIKIRJAS, LEPINGUVÄLISTES SUHETES (SEEJUURES, ILMA PIIRANGUTETA, HOOLETUS) VÕI MUUL VIISIL. 

Lisatingimused

Kui mistahes osa käesolevatest kasutustingimustest ei kehti või ei ole jõustatav mingis õigusruumis, sel juhul (i) tõlgendatakse antud osa vastavas õigusruumis maksimaalselt vastavalt seaduses lubatule selliselt, et selle eesmärk saaks täidetud nii ligilähedaselt kui võimalik ning kasutustingimuste ülejäänud osa jääks täiel määral kehtima ja (ii) igas teises õigusruumis peavad kasutustingimused kehtima täies ulatuses. 

Võime käesolevaid kasutustingimusi ümber teha oma äranägemise järgi igal ajal, riputades ümbervaadatud kasutustingimused üles lingile Kasutustingimused (ehk leheküljele, mida hetkel vaatate) või mujale käesoleval koduleheküljel. Sellised ümbervaadatud kasutustingimused hakkavad kehtima alates üles riputamisest, välja arvatud kui oleme selgelt väljendanud teisiti. Ümbervaadatud kasutustingimustega kurssi viimine käesoleva kodulehekülje kaudu on teie vastutusel. Käesoleva kodulehekülje jätkuv kasutamine teie poolt peale kasutustingimuste muutumist tähistab teie nõustumist ümbervaadatud kasutustingimustega.