Privaatsus

Eetika abiliini privaatsusavaldus

Viimane versioon: 11. juuli 2018

Sissejuhatus

Selles privaatsusavalduses kirjeldatakse, milliseid isikuandmeid me võime teilt küsida, kui te vabatahtlikult eetika abiliiniga (defineeritud allpool) ühendust võtate, ning kuidas seda teavet võidakse kasutada ja jagada. Privaatsusavalduses sätestatakse ka teie õigused seoses teie isikuandmetega ja see, kellega te saate lisaküsimuste või päringute korral ühendust võtta.

Kellele privaatsusavaldus kohaldub ja mida see hõlmab?

Privaatsusavaldus kohaldub Deloitte ettevõtetele Eestis (Aktsiaselts Deloitte Audit Eesti, Aktsiaselts Deloitte Advisory ja Advokaadibüroo Deloitte Legal OÜ, edaspidi tekstis nimetatud ka „meie“ ja „me“), kes tegutsevad andmete vastutavate töötlejatena. Selle privaatsusavalduse kontekstis tähistab „Deloitte Network“ ettevõtet Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), DTTL-i liikmesfirmasid ja nende sidusettevõtteid.  

 

Teie isikuandmete töötlejad on:

Deloitte CZ Services s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Praha, Tšehhi Vabariik 

Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Praha, Tšehhi Vabariik 

Deloitte Advisory and Management Consulting Private Limited Company, Dozsa Gyorgy ut 84/C, 1068 Budapest, Ungari 

Deloitte CE Business Services Sp. z o. o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Varssavi, Poola

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA

NAVEX Global, Inc., 5500 Meadows Road, Suite 500, Lake Oswego, OR 97035, Ameerika Ühendriigid

 

Microsoft Corporation on Deloittega Eestis sõlminud Euroopa Liidus tunnustatud standardsed lepingutingimused. NAVEX Global, Inc. peakorter asub küll USA-s, ent eetika abiliiniga seotud teenuseid osutatakse Euroopa Liidus. Andmeserverid asuvad Ühendkuningriigis, nende kõnekeskus on Portugalis ja tõlketeenuseid osutatakse Luksemburgist. Selles privaatsusavalduses nimetame me tuvastatava isiku (sh teie enda) kohta antavat informatsiooni „isikuandmeteks“.

Kui andmete kogumise ajal ei väljendata teisiti, on nõutavad isikuandmed ja nende kasutamise viis kooskõlas käesoleva privaatsusavalduse ja Eesti seadustega. 

Privaatsusavaldus sätestab viisi, kuidas me töötleme isikuandmeid, mida te edastate eetika abiliini kodulehe kaudu või eetika abiliini kõnekeskusega ühendust võttes (emb-kumb või mõlemad, „Eetika abiliin“) ja eetika abiliini juhtumimenetluse käigus („Eetika abiliini menetlus“). 

Käesoleva eetika abiliini kaudu edastatavaid isikuandmeid kaitstakse ja töödeldakse ranges kooskõlas nende konfidentsiaalsuse ja teie privaatsusega ning neid avaldatakse ainult isikutele, kellel on vaja neid teada teie päringu või teatatud intsidendi korrektseks töötlemiseks. 

Käesolev privaatsusavaldus sisaldab lisaandmeid selle kohta, millal me võime teie isikuandmeid jagada Deloitte Networki teiste liikmete ja kolmandate osapooltega (nt meie teenusepakkujatega). Teie poolt andmete avaldamine on vabatahtlik. Mitte mingil juhul ei karistata ühelgi viisil kedagi, kes esitab heas usus päringu või teatab eetikaga seotud juhtumist.

Kes võivad eetika abiliini kasutada?

Eetika abiliini võivad kasutada Deloitte Eestis, meie personal, meie kolmandatest isikutest kauplejad ja kliendid ning kõik avalikkuse liikmed, kes on meiega mingil viisil suhelnud. 

Millist infot me kogume?

Teie päringu või teatatava intsidendi täielikuks mõistmiseks ja korrektseks käsitlemiseks võime me teie ja/või probleemi või situatsiooniga seotud isiku(te) kohta koguda või omandada teatud isikuandmeid.

Teil on võimalus esitada päring või teade anonüümselt. Selle võimaluse kasutamise korral ei saa me teie nime ega muid isikuandmeid.

Meie eesmärk ei ole eetika abiliini kaudu koguda delikaatseid isikuandmeid (näiteks andmeid, mis on seotud rassilise või etnilise päritoluga, religioossete või sarnaste uskumustega, poliitiliste arvamustega, karistusregistriga, füüsilise või vaimse tervisega või seksuaaleluga/-orientatsiooniga). Ent kuna meieni võib jõuda delikaatseid isikuandmeid seetõttu, et te edastate meile vabatahtlikult selliseid andmeid või me oleme seaduse alusel kohustatud selliseid andmeid koguma, palutakse teil selgesõnaliselt kinnitada, et aktsepteerite selle privaatsusavalduse ja oma delikaatsete isikuandmete kogumise ning kasutamise, et oma päring, väide või küsimus eetika abiliini kaudu esitada. 

Logiteave, küpsised ja veebimajakad

See eetika abiliin, mille teenust osutab kolmandast isikust teenusepakkuja NAVEX Global, võib koguda tavapärast interneti logiteavet, sealhulgas teie IP-aadressi, brauseri liigi ja keele, veebiaadresside päringuaega ja muud teavet, mis võib olla vajalik eetika abiliini funktsionaalsuse tagamiseks ja parendamiseks. Lisainfot NAVEX Globali põhimõtete kohta seoses kogutava interneti logiteabega leiate NAVEX Globali privaatsusavaldusest: https://www.navexglobal.com/en-us/privacy-statement

Millistest probleemidest võib eetika abiliini kaudu teavitada?

Eetika abiliini teel võib muuhulgas teatada järgmistest probleemidest, sealhulgas kahtlustest või potentsiaalsetest probleemidest:

 • Diskriminatsioon
 • Seksuaalne ahistamine
 • Töövägivald
 • Mõnuainete väärkasutus
 • Huvide konflikt
 • Ebasobivad kingitused ja meelelahutus
 • Ebasobiv poliitiline tegevus ja annetused
 • Professionaalsete standardite rikkumine
 • Siseinfo ja väärtpaberitega kauplemine
 • Konfidentsiaalsusrikkumised
 • Dokumentide võltsimine või dokumentide säilitamiseeskirjade rikkumised
 • Deloitte’i ettevõtte ressursside ebasobiv kasutamine isiklikuks otstarbeks
 • Vargus
 • Altkäemaks ja meelehea
 • Muud ettevõtte eeskirjade potentsiaalsed rikkumised

Kuidas me isikuandmeid kasutame?

Isikuandmete kasutamine teatatud intsidendi hindamiseks, uurimiseks ja lahendamiseks.

Me võime kasutada teie kohta kogutud või omandatud isikuandmeid selleks, et:

 • hinnata teie päringut või intsidenti, selle tõsidust ja võimalikku ohtu isikutele, mistahes Deloitte’i üksusele (sh meile) ja kolmandatele osapooltele;
 • uurida intsidenti peamiste faktide ja ohtude paremaks mõistmiseks;
 • leida intsidendile lahendusi.

Isikuandmete kasutamine muudeks meie äritegevusega seotud tegevusteks.

Me võime teie isikuandmeid kasutada ka järgmistel eesmärkidel või nendega seoses:

 • kui kohalduvad seadusest tulenevad nõuded;
 • pädevate ametivõimude nõudel;
 • meie õiguste ja/või vara kaitseks.

Millisel juriidilisel alusel me teie andmeid töötleme?

Seadus kohustab meid käesolevas privaatsusavalduses sätestama juriidilise aluse, millele me teie isikuandmete töötlemiseks toetume.

Me võime kasutada teie isikuandmeid ülalnimetatud eesmärkidel juhul, kui: (a) meil on õigustatud huvi kaitsta, leevendada ja võtta kasutusele legaalsed meetmed seoses kahju või kahju ohuga meile, meie töötajatele või kolmandatele isikutele; ja/või (b) meile kohalduvad seadusest tulenevad nõuded, näiteks teabe esitamise kohustus avalikule asutusele või korrakaitseasutusele.

Kui me töötleme teie delikaatseid isikuandmeid ülalnimetatud eesmärgil, teeme me seda seetõttu, et: (a) te olete meile andnud selgesõnalise loa andmeid töödelda; (b) töötlemine on vajalik meie töölepingu, sotsiaalkindlustuse või sotsiaalkaitse seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks; (c) töötlemine on vajalik kohtuhagi esitamiseks, jõustamiseks või kaitsmiseks; ja/või (d) te olete andmed ise ilmselgelt avalikuks teinud.

Kellele me teie andmeid avaldame?

Seoses ühe või rohkema ülaltoodud peatükis „Kuidas me isikuandmeid kasutame?“ nimetatud eesmärgiga võime me edastada teie isikuandmeid:

 • teistele Deloitte Networki liikmetele;
 • pädevatele võimuorganitele, sealhulgas kohtutele ja võimuorganitele, kelle valitsusala alla kuulume meie või muu Deloitte Networki liige, kõigil juhtudel selleks, et alluda seadusest tulenevatele kohustustele või nõudmistele;
 • meie eest teie andmeid töötlevatele teenusepakkujatele; kõigil juhtudel on sellistel teenusepakkujatel lepinguline konfidentsiaalsuskohustus ja privaatsuskohustus, mis ühtib käesoleva privaatsusavalduse kohustustega.

Mõned ülalnimetatud teie isikuandmete saajad võivad asuda riikides või regioonides, mille andmekaitseseadused ei sarnane teie elukohas kehtivatele seadustele. Sellistel juhtudel kehtivad teie isikuandmete kaitseks adekvaatsed ettevaatusabinõud. Selliste adekvaatsete ettevaatusabinõude hulka võib kuuluda näiteks andmeedastusleping saajaga, mis põhineb Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud standardsetel lepingutingimustel isikuandmete edastamiseks kolmandatesse riikidesse.

Lisainfo saamiseks ülalnimetatud edastamise kohta ja nende edastamiste korral Deloitte’i poolt kasutatavate adekvaatsete ettevaatusabinõude kohta, (sealhulgas selliste lepingute asjakohaste tingimuste koopiad) palun võtke meiega ühendust aadressil CEprivacy@deloitte.com.

Samuti võime me jagada mitteisiklikku, anonüümseks tehtud ja koondatud infot kolmandate isikutega mitmel eesmärgil, sealhulgas andmeanalüüs, uuringud, aruandlus ja eetika abiliini parendamine.

Kuidas me teie andmeid kaitseme?

Me kasutame tehnoloogia ja käitlemisturvalisuse mõistlikke kaubanduslikke standardeid, et kaitsta teie isikuandmeid kadumise, väärkasutuse ja volitamata kasutamise, avaldamise, muutmise või hävitamise eest. Isikuandmetele pääsevad ligi ainult volitatud töötajad, kes on meie privaatsuskohustustest piisavalt teadlikud.

Kui kaua me teie andmeid säilitame?

Me säilitame isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik ülaltoodud peatükis „Kuidas me isikuandmeid kasutame?“ nimetatud eesmärkide täitmiseks või kuni see on nõutav kohalduvate seadustega. Kui isikuandmed meie nimetatud eesmärkide jaoks enam vajalikud või asjakohased ei ole, hävitame me need turvaliselt.

Millised on teie õigused?

Teil on oma isikuandmetega seoses mitmed õigused. Eelkõige on teil õigus:

 • saada kinnitust, et me töötleme teie isikuandmeid ja nõuda koopiat isikuandmetest, mida me teie kohta omame;
 • nõuda, et me uuendaksime teie kohta säilitatavaid isikuandmeid või parandada andmeid, mis teie arvates on ebatäpsed või ebatäielikud.

Sõltuvalt teie asukohale kohalduvatest seadustest võib teil olla ka õigus:

 • nõuda, et me kustutaksime teie kohta säilitatavad isikuandmed või piirata nende andmete kasutamise viisi;
 • vaielda vastu oma isikuandmete töötlemisele.

Oma õiguste kasutamiseks või küsimuste esitamiseks teie isikuandmete kasutamise kohta võtke meiega ühendust aadressil CEprivacy@deloitte.com.

Kui te asute Euroopa majanduspiirkonnas ja ei ole rahul sellega, kuidas me teie isikuandmetega või mistahes privaatsuspäringu või nõudega ümber käisime, võib teil olla õigus esitada kaebus vastavale andmekaitseametile. Lisainfo saamiseks või teile kohalduva andmekaitseameti poole suunamiseks palun võtke meiega ühendust aadressil CEprivacy@deloitte.com.

Privaatsusavalduse muudatused

Me võime käesolevat privaatsusavaldust aeg-ajalt omal äranägemisel muuta või modifitseerida. Kui me seda avaldust muudame, muudame me ka lehekülje ülaosas avaldatud viimase versiooni kuupäeva ning selline muudetud või modifitseeritud privaatsusavaldus hakkab teie ja teie andmete jaoks kehtima alates sellest viimase versiooni avaldamise kuupäevast. Soovitame teil seda privaatsusavaldust regulaarselt üle vaadata, et olla jätkuvalt kursis sellega, kuidas me teie isikuandmeid kaitseme.

Kontakt

Kui teil on selle privaatsusavalduse või oma isikuandmete kohta küsimusi või muresid, võtke meiega ühendust aadressil CEprivacy@deloitte.com.