Uudised

Uudiskiri / Jaanuar 2018

Ülevaade viimastest olulisematest maksu- ja õigusvaldkonna muudatustest Deloitte'i maksuosakonna ja advokaadibüroo Deloitte Legal spetsialistidelt

Raamatupidamise Toimkonna juhendite värskendamine

Rahandusministri poolt 22. detsembril 2017 kehtestatud määrusega jõustatakse värskendatud Raamatupidamise Toimkonna juhendid (RTJ), mis on rakendatavad 1. jaanuaril 2017 või hiljem alanud aruandeperioodidele. 

Loe lähemalt SIIT.

Lisainfo: Monika Peetson, Deloitte Audit vandeaudiitor mpeetson@deloittece.com

 

Muudatus rendiarvestuses võib tuua täiendavaid kohustusi

IFRS 16 on uus rendiarvestuse standard, mille kohaselt tuleb rentnikul kajastada rendilepingutest tulenevad vara kasutusõigused bilansis, kuna rendilepingut sõlmides omandab rentnik õiguse kasutada renditud vara (vara kasutusõigus kui immateriaalne põhivara) ning teiselt poolt tekib kohustus rendileandjale vara kasutamise eest tasuda (kasutusõigusest tulenev kohustus).

Loe lähemalt SIIT.

Lisainfo:

Monika Peetson, Deloitte Audit vandeaudiitor mpeetson@deloittece.com

Krisli Klaarman, Deloitte Advisory maksukonsultant kklaarman@deloittece.com

 

3. jaanuaril jõustus uus finantsturgude regulatsioon MiFID II

Euroopa Liidu finantsinstrumentide turgude direktiiv MiFID II tõi kaasa uued väärtpaberiturgude reeglid, mille eesmärk on tõhustada investorite kaitset. Uued reeglid, mis on Eesti õigusesse valdavalt üle võetud väärtpaberituru seadusega, seavad kohustusi investeerimisteenuse pakkujatele. Seega puudutab MiFID II pankasid, investeerimisühinguid, fondivalitsejaid ja ka börsi korraldajaid.

Loe lähemalt SIIT.

Lisainfo: Sander Hein, Advokaadibüroo Deloitte Legal jurist shein@deloittece.com

 

MTA avaldatud juhend

Maksu- ja Tolliamet on koostanud juhendi “Varjatud kasumieraldise maksustamine alates 1. jaanuarist 2018”. Varjatud kasumieraldisena tuleb maksustada kontserni emaettevõtjale või emaettevõtja teisele tütarettevõtjale ehk sõsarettevõtjale väljaantud laen, kui laenulepingu tingimustest ja laenu kasutamisest nähtub, et laenu ei kavatseta tagasi maksta või see osutub ilmselgelt võimatuks.

Deklareerimiskohustus:

  • Varjatud kasumieraldist maksustatakse maksumääraga 20/80 ja deklareeritakse TSD lisal 7. Varjatud kasumieraldisena maksustatud laenu tagastamine täielikult või osaliselt, annab õiguse tagastatud summa ulatuses maksta maksuvabalt dividende.
  • Emaettevõtjale või sõsarettevõtjale antud laenud tuleb deklareerida maksudeklaratsiooni vormil INF 14 iga kvartali kohta kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks.

Maksuameti juhendi leiab siit.

 

Füüsilisest isikust ettevõtjatele luuakse äriühinguga sarnane maksukeskkond

2017. aasta lõpus välja kuulutatud sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse kohaselt luuakse FIE’dele praegusega võrreldes soodsam maksukeskkond. Näiteks FIE sotsiaalmaksu kohustuse ülempiiri langetatakse maksustamisperioodi kuude töötasu alammäära 10-kordsele summale aastas; FIE’l tekib õigus vastuvõtukulude mahaarvamiseks; FIE võib ettevõtlustulu ületava kulude summa ettevõtlustulust maha arvata kuni üheksa järgneva maksustamisperioodi jooksul ja maksustamisele kuuluvat ettevõtlustulu ületav sotsiaalmaksu summa kantakse edasi järgmistele maksustamisperioodidele.

Seadusemuudatusega viiakse ellu Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis sisalduvat FIE maksustamise lihtsustamise meedet.

 

Eesti ratifitseeris maksulepingud Kirgiisi Vabariigi ja Jaapaniga

Detsembris 2017 ratifitseerisid Eesti ja Kirgiisi Vabariigi parlamendid varasemalt allakirjutatud topeltmaksustamise vältimise lepingu. Lisaks sellele ratifitseeris Eesti parlament ka Jaapani maksulepingu.

 

Käibemaksukohustuslasena registreerimise piirmäär tõusis

Alates 2018. aastast on ettevõtlusega tegelev isik kohustatud end käibemaksukohustuslasena registreerima, kui tema maksustatav käive ületab kalendriaasta algusest arvates 40 000 eurot (kuni 2017. aasta lõpuni on piirmäär 16 000 eurot). Muudatuse eesmärgiks on lihtsustada väikeettevõtjate tegevust vähendades nende administratiivset koormust seoses käibedeklaratsiooni koostamise ja esitamisega. Ettevõtjad võivad end endiselt vabatahtlikult käibemaksukohustuslaseks registreerida.

 

Uued reeglid elektroonilise kaubanduse käibemaksustamisele

Euroopa Liidu tasandil võeti 5. detsembril 2017 vastu uued reeglid lihtsustamaks elektroonilise kaubandusega seotud aruandlust. Ettepanekute rakendamine on osana digitaalse ühtse turu strateegiast, mille eesmärk on efektiivsemalt koguda käibemaksu interneti vahendusel ostetud kaupadelt ja teenustelt.

  • Alates 2019. aastast kohalduvad ühendusesisestele teenustele, lihtsustatud reeglid (MOSS skeem). Ettevõtjad, kelle ühendusesiseste teenuste käive ei ületa 10 000 eurot, võivad teenuseid käibemaksustada koduriigi reeglite kohaselt.
  • Alates 2021. aastast rakendub nii Euroopa Liidu sees kui ka kolmandatest riikidest toimuvale kaugmüügile sama põhimõte.

Antud muudatus sobitab käibemaksusüsteemi digitaalmajandusega, ebavajaliku bürokraatia vähendamisega saavutatakse nii ettevõtete kuluefektiivsus kui ka lisa maksutulu liikmesriikidele.