Uudised

Uudiskiri / Jaanuar 2018

Ülevaade viimastest olulisematest maksu- ja õigusvaldkonna muudatustest Deloitte'i maksuosakonna ja advokaadibüroo Deloitte Legal spetsialistidelt

Raamatupidamise Toimkonna juhendite värskendamine

Rahandusministri poolt 22. detsembril 2017 kehtestatud määrusega jõustatakse värskendatud Raamatupidamise Toimkonna juhendid (RTJ), mis on rakendatavad 1. jaanuaril 2017 või hiljem alanud aruandeperioodidele. 

Loe lähemalt SIIT.

Lisainfo: Monika Peetson, Deloitte Audit vandeaudiitor  mpeetson@deloittece.com

 

Muudatus rendiarvestuses võib tuua täiendavaid kohustusi

IFRS 16 on uus rendiarvestuse standard, mille kohaselt tuleb rentnikul kajastada rendilepingutest tulenevad vara kasutusõigused bilansis, kuna rendilepingut sõlmides omandab rentnik õiguse kasutada renditud vara (vara kasutusõigus kui immateriaalne põhivara) ning teiselt poolt tekib kohustus tasuda rendiandjale vara kasutamise eest (kasutusõigusest tulenev kohustus).

Loe lähemalt SIIT.

Lisainfo: Krisli Klaarman, Deloitte Advisory maksukonsultant kklaarman@deloittece.com

 

3. jaanuaril jõustus uus finantsturgude regulatsioon MiFID II

Euroopa Liidu finantsinstrumentide turgude direktiiv MiFID II tõi kaasa uued väärtpaberiturgude reeglid, mille eesmärk on tõhustada investorite kaitset. Uued reeglid, mis on Eesti õigusesse valdavalt üle võetud väärtpaberituru seadusega, seavad kohustusi investeerimisteenuse pakkujatele. Seega puudutab MiFID II panku, investeerimisühinguid, fondivalitsejaid ja ka börsi korraldajaid.

Loe lähemalt SIIT.

Lisainfo: Sander Hein, Advokaadibüroo Deloitte Legal jurist shein@deloittece.com

 

MTA avaldatud juhend

Maksu- ja Tolliamet on koostanud juhendi varjatud kasumieraldise maksustamine alates 1. jaanuarist 2018. Varjatud kasumieraldisena tuleb maksustada kontserni emaettevõtjale või emaettevõtja teisele tütarettevõtjale ehk sõsarettevõtjale väljaantud laen, kui laenulepingu tingimustest ja laenu kasutamisest nähtub, et laenu ei kavatseta tagasi maksta või see osutub ilmselgelt võimatuks.

Deklareerimiskohustus:

·         Varjatud kasumieraldist maksustatakse maksumääraga 20/80 ja deklareeritakse TSD lisal 7. varjatud kasumieraldisena maksustatud laenu tagastatamine täielikult või osaliselt, annab õiguse tagastatud summa ulatuses maksta maksuvabalt dividend.

·         Emaettevõtjale või sõsarettevõtjale antud laenud tuleb deklareerida maksudeklaratsiooni vormil INF 14 iga kvartali kohta kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks.

Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis on soovitud juba mitmeid aastaid analüüsida võimalusi rakendada tõhusamaid meetmeid kasumi varjatud väljaviimise tõkestamiseks.

Maksuameti juhendi leiab siit.

 

Füüsilisest isikust ettevõtjatele luuakse äriühinguga sarnane maksukeskkond

2017. aasta lõpus välja kuulutatud Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse kohaselt luuakse FIE’dele praegusega võrreldes soodsam maksukeskkond. Näiteks FIE sotsiaalmaksu kohustuse ülempiiri langetatakse maksustamisperioodi kuude töötasu alammäära 10-kordselt summalt aastas; FIEl tekib õigus vastuvõtukulude mahaarvamiseks; FIE võib ettevõtlustulu ületava kulude summa ettevõtlustulust maha arvata kuni üheksa järgneva maksustamisperioodi ja maksustamisele kuuluvat ettevõtlustulu ületav sotsiaalmaksu summa kantakse edasi järgmistele maksustamisperioodidele.

Seadusemuudatusega viiakse ellu Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis sisalduvat FIE maksustamise lihtsustamise meedet.

 

Maksuleping ratifitseeritud Eesti ja Kõrgõzstani vahel

20. ja 21. detsembril 2017 ratifitseerisid nii Eesti kui ka Kõrgõzstani parlament topelt maksustamise vältimise lepingu.

 

Käibemaksukohustuslasena registreerimise piirmäär tõusis

Alates 2018. aastast on ettevõtlusega tegelev isik kohustatud end käibemaksukohustuslasena registreerima, kui tema maksustatav käive ületab kalendriaasta algusest arvates 40 000 eurot (kuni 2017. aasta lõpuni on piirmäär 16 000 eurot). Muudatuse eesmärgiks on lihtsustada väikeettevõtjate tegevust vähendades nende administratiivset koormust koostada ja esitada käibedeklaratsioone. Ettevõtjad võivad endiselt registreerida end käibemaksukohustuslaseks vabatahtlikult.

 

Uued reeglid elektroonilise kaubanduse käibemaksustamisele

Euroopa Liidu tasandil võeti 5. detsembril 2017 vastu uued reeglid lihtsustamaks elektroonilist kaubandust. Ettepanekute rakendamine on osana digitaalse ühtse turu strateegiast, mille eesmärk on efektiivsemalt koguda käibemaksu internet vahendusel ostetud kaupadelt ja teenustelt.

·         Alates 2019 aastast, lihtsustatud reeglid (MOSS skeem) kohaldub ühendusesisestele teenustele. Ettevõtjad, kelle ühendusesiseste teenuste käive ei ületa 10 000 eurot, võivad teenuseid käivemaksustada koduriigi reeglite kohaselt.

·         Alates 2021 aastast rakendub põhimõte one-stop-shop kaugmüügile nii Euroopa Liidu sees kui ka kolmandatest riikidest.

Rahandusminister Toomas Tõniste märgib, et antud muudatus sobitab käibemaksusüsteemi digitaalmajandusega, lisades, et ebavajaliku bürokraatia vähendamisega saavutatakse nii ettevõtete kuluefektiivsus kui ka lisa maksutulu liikmesriikidele.

 

 

 

 

Seotud teemad