Uudised

Uudiskiri / November 2017

Ülevaade viimastest olulisematest maksu- ja õigusvaldkonna muudatustest Deloitte'i maksuosakonna ja advokaadibüroo Deloitte Legal spetsialistidelt 

Rahvusvahelise maksustamise reeglid ei täida enam oma eesmärki

Euroopa Komisjon on avaldanud digitaalmajanduse maksustamise tegevuskava, mille põhimõte on, et ettevõtteid maksustatakse Euroopa Liidu riikides seal, kus nende kasumid on genereeritud ning lisaväärtus on loodud. Antud põhimõte on vajalik Euroopa Liidu Ühtse Turu õiglase ja efektiivse maksustamise saavutamiseks. Üheks lahenduseks on Euroopa Liidu tasemel välja tuldud Ühtse Konsolideeritud Ettevõtte Tulumaksu Baasi kehtestamise ettepanekuga.

Loe lähemalt SIIT.

Andmekaitsenõuetele vastavus nõuab terviklahendust

Uus isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR), mis jõustub 2018. aasta mais, toob kaasa olulisi muudatusi, mis puudutavad mitte ainult õiguslikke, vaid ka organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi aspekte. Selleks, et organisatsioon saaks viia ennast kooskõlla GDPR nõuetega, ei piisa seega üksiktoimingutest nagu näiteks organisatsiooni veebilehel olevate privaatsustingimuste üle vaatamine või kliendi- ja töölepingute täiendamine andmekaitset puudutavate sätetega. Tänapäeva organisatsioonid vajavad GDPR valguses terviklahendust ehk GDPR-ks valmisoleku analüüsi, mis hõlmaks nii õigusliku hinnangu isikuandmete töötlemise protsessidele, kui ka organisatsiooni äriprotsesside inventuuri ning IT süsteemide andmekaitsenõuetele vastavuse kontrolli.

Loe lähemalt SIIT.


Euroopa Kohus arutab äriühingu õigust esitada oma õiguste kaitseks kahju hüvitamise hagi täies ulatuses selles liikmesriigis, kus on tema huvide kese

Alates 2015. aasta sügisest lahendavad Eesti ja Euroopa Liidu kohtud küsimust, millise liikmesriigi kohtusse võib pöörduda äriühing, kelle isikuõigusi on rikutud teabe avaldamisega internetis. Euroopa Liidu õiguses ette nähtud rahvusvahelise kohtualluvuse üldeeskirja kohaselt tuleb hagi kostja vastu esitada kostja elu- või asukoha järgi. Valikulise kohtualluvuse reegel tuleneb varasemast Euroopa Kohtu praktikast, mille kohaselt võib füüsiline isik, kes leiab, et tema õigusi on rikutud andmete avaldamisega internetis, pöörduda kahju hüvitamise nõudega ka selle riigi kohtu poole, kus kahju tekkis (s.t sinna, kus on tema huvide kese).

Loe lähemalt SIIT.

Euroopa Liit planeerib abistada ettevõtetele antud viiviselaenudega hädas olevaid pankasid

10. juulist 20. oktoobrini viidi Euroopa Komisjoni poolt huvigruppide hulgas läbi konsultatsioon eesmärgiga vähendada viivislaene Euroopa Liidus. Üks võimalus selle saavutamiseks oleks parandada võlausaldajate võimalusi nõuda sisse äriühingutele ja ettevõtjatele antud tagatisega laene ilma kohtumenetluseta.

Loe lähemalt SIIT.


Deloitte viis koostöös maksuhalduriga läbi koolituse teemal „grupisiseste laenutehingutega seotud maksumuudatused“

Deloitte Eesti maksunõustajad Liisu Lell ja Ivo Vanasaun selgitasid, milliseid laenutehinguid ning kellele antud laene saab maksuhaldur alates 2018. aastast maksustada kasumieraldisena. Samuti selgitati, et tõendamise koormus, mille raames tuleb tõendada laenu tagastamise võimet kui ka kavatsust, lasub seaduse sätte jõustumisel maksukohustuslasel. Praktilise poole pealt selgitati, millist infot tuleb laenutehingute osas uuest aastast deklareerima hakata. Maksuhalduri praktikast kõneles tulumaksuga tegeleva töögrupi juht, tuues välja töögrupi ülesanded ja eesmärgid. Samuti selgitati siirdehindade dokumentatsiooni sisulisi probleeme, kus dokumentatsioonis puudub finantsanalüüs, detailsed (kulu)kalkulatsioonid, kõiki tehinguid ei ole kajastatud või võrdlusandmete osas on välja toodud turuväärtuse vahemik, kuid mitte võrdlusandmete allikat.

Lisainfo: Liisu Lell, Deloitte Advisory juhtiv maksukonsultant, llell@deloittece.com
 

Eesti Vabariigi president otsustas jätta välja kuulutamata magustatud joogi maksu

Eesti Vabariigi president küll toetab eesmärki suunata Eesti elanikkonda vähem tarbima suhkrut, kuid leiab, et Riigikogu poolt vastuvõetud seadus on vastuolus võrdse kohtlemise põhimõttega. Nimelt, seadus vabastab magustatud joogi maksust joogi, mis toimetatakse rahvusvahelisi reise tegeva vee- või õhusõiduki pardale reisijale ja sõiduki pardapersonali liikmele kohapeal tarbimiseks või pardal asuvast müügikohast kaasamüümiseks. Vabariigi president on seisukohal, et selline regulatsioon annab alusetu eelise ühele sektorile. Samuti pannakse seadusega müügikoha pidajale kohustus kontrollida tarnija magusa joogi maksu tasumist, mis võib olla vastuolus õiguskindluse ja –selgusega. Õigusakt edastati Riigikogule uueks arutamiseks ja otsustamiseks.
 

Läti kehtestab Eestile sarnase ettevõtte tulumaksumudeli

Alates 2018. aasta jaanuarist maksustatakse Lätis tulumaksuga vaid kasumi jaotamist sarnaselt Eestile. Jaotamata kasumit ei maksustata. Tulumaksumäär tõuseb 15%lt 20%le ning mõningad mahaarvamised ja soodustused kaotatakse. Muutuste eesmärgiks on elavdada Läti majandust ning kaasata rohkem investoreid.
 

Euroopa Komisjon leidis, et Luksemburg võimaldas Amazonile ebaseaduslikke maksusoodustusi

Euroopa Komisjon on jõudnud järeldusele, et Luksemburg andis Amazonile umbes 250 miljoni euro väärtuses maksusoodustusi, mis ei ole seaduslik Euroopa Liidu riigiabi regulatsioonide kohaselt, sest see võimaldas Amazonil võrreldes teiste sarnases olukorras olevate ettevõtetega maksta oluliselt vähem makse. Riigiabi andmise tulemusena jäi peaaegu ¾ Amazoni kasumist maksustamata, mis teisisõnu tähendab, et Amazon maksis võrreldes sarnases olukorras olevate teiste ettevõtetega 4 korda vähem maksu.
 

Globaalselt liikuvat tööjõudu tekib üha juurde

Juhtimisajakirja Director oktoobrikuu numbris kirjutab Deloitte Eesti talendijuhtimise konsultant Siiri Sutt globaalselt liikuvast tööjõust - rohkelt mõtlemisainet neile, kes välistööjõudu plaanivad värvata või kelle tiim juba on rahvusvaheline.

“Tuleviku töö ja uute põlvkondade jõudmine tööturule on viimasel ajal andnud mõtte- ja jutuainet nii juhtidele kui ka personaliga tegelevatele inimestele. Paljud organisatsioonid teevad läbi muutusi ja kohandavad ennast töötajate ootustele-soovidele. Üldine globaliseerumine, äri laienemine rahvusvahelistele turgudele ning personali ootused toovad kaasa selle, et globaalselt mobiilsete töötajate arv kasvab märkimisväärselt järgmise 3–5 aasta jooksul.
Praeguses väga kiiresti arenevas keskkonnas on edukad need ettevõtted, kes on valmis kiirelt reageerima ja liigutama oma töötajaid ühest valdkonnast ja riigist teise. Paljude jaoks ongi globaalne tööjõuränne kujunemas äristrateegia oluliseks osaks.”


Kui teema pakub lähemalt huvi, siis võta Siiriga ühendust: ssutt@deloittece.com


Milliseks kujuneb tulevikutöö?
Sinu arvamus on oluline – osale Deloitte’i rahvusvahelises uuringus!

Deloitte viib juba kuuendat aastat järjest läbi ülemaailmset HR tulevikutrendide uuringut. Eelmisel aastal oli vastajaid üle 10 tuhande enam kui 140st riigist, uuringu kokkuvõttega saab tutvuda siin. Eesti osaleb projektis esmakordselt ning kui küsitlusele vastajaid on piisav arv, siis saame järgmise aasta raportis ka põhjaliku ülevaate Eesti kohta ning võrrelda tulemusi teiste riikidega.

Küsimustik on ingliskeelne ning selle täitmine võtab aega umbes 20 minutit.

Oma vastused saab kuni 24. novembrini teele panna SIIN.

Oleme väga tänulikud kõigile, kes küsitlusele vastates inimkapitali tulevikutrende aitavad kaardistada!
 

.

Kas sa leidsid, et see oli kasulik?