Uudised

Uudiskiri

Ülevaade viimastest olulisematest maksu- ja õigusvaldkonna muudatustest Deloitte'i maksuosakonna ja advokaadibüroo Deloitte Legal spetsialistidelt 

Mai 2017

Tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja liiklusseaduse muudatused

Vabariigi Valitsus on algatanud eelnõu, millega tehakse Riigikogule ettepanek võtta vastu hulk erinevaid maksumuudatusi.

Muudatused, mis on planeeritud jõustuma 1. juulil 2017

  • Töötajate transpordiga seotud kulude maksustamise korra muutmine. Muudatuse kohaselt ei käsitleta tööandja kulutusi töölepingu alusel töötavate töötajate transpordile erisoodustusena, kui transport on korraldatud bussiga liiklusseaduse tähenduses. Samuti võimaldatakse tööandjal maksuvabalt tasuda töölepinguga töötaja transpordi eest, kui töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast.
  • Osalusoptsioonide maksustamise reeglite muutmine. Eesmärgiks on tagada, et kogu äriühingu osaluste võõrandamise ning töötaja töövõime kaotuse või surma korral ei peaks optsiooni realiseerimisel maksuvabastuse saamiseks optsiooni andmise ja realiseerimise vaheline periood olema ilmtingimata kolm aastat. Erisoodustusena käsitletakse vaid seda osa optsioonist, mida töötaja ei ole veel välja teeninud.
  •  Töötajate majutusega seotud kulude maksustamise korra muutmine. Muudatuse eesmärk on tagada, et töötaja majutamise kulude katmine oleks tööandja jaoks maksuvaba, kui on täidetud järgmised eeldused: majutamise vajadus lähtub tööandja ettevõtlusest, kulud mahuvad seadusega kehtestatavate piirmäärade sisse, töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast ja töötaja ei oma lähemal asuvat eluasemena kasutatavat kinnisvara.

Muudatused, mis on planeeritud jõustuma 1. jaanuaril 2018

  • Töötaja poolt teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise käigus makstavat parkimistasu saab tööandja maksuvabalt hüvitada arvestamata autoga läbitud kilomeetreid.
  • Edaspidi saab isiklikeks sõitudeks ettevõtte sõiduauto kasutamise võimaldamisel erisoodustust deklareerida vaid kilovati põhiselt, sõltumata erasõitudena läbitud distantsist. Lisatakse kohustus teavitada Maanteeametit sõiduauto üksnes ametikohustuse täitmiseks kasutamise kohta. Liiklusregistris olevatesse sõidukite andmetesse lisatakse vastav märge, et tööandja kasutab sõiduautot üksnes ametialaselt.
  • Residendist krediidiasutustele ja mitteresidendist krediidiasutuste Eesti filiaalidele kehtestatakse kohustus tasuda tulumaksu avansilisi makseid määraga 14% eelmises kvartalis teenitud kasumilt jooksva kvartali 3. kuu 10. kuupäevaks.

 

Ivo Vanasauna artikkel teemal „Küsitava väärtusega tulumaksumuudatused“

Rahandusministeeriumi poolt avaldatud tulumaksuseaduse muutmise eelnõu peaks Eesti ettevõtluskeskkonda muutma atraktiivsemaks ja ausamaks, kuid tegelikkuses liigutakse risti vastupidises suunas. Ühtegi Eesti elu edasiviivat punkti selles eelnõus pole.

Avaldatud Äripäevas 24.04.2017, täispikk artikkel kättesaadav siin.

Lisainfo: Ivo Vanasaun, Deloitte Advisory juhtiv maksunõustaja, ivanasaun@deloittece.com

 

Magustatud jookide maksustamine

Magustatud jookide maksu seaduse eelnõu kohaselt on tegu tervisekäitumist mõjutava maksuga, mille peamine eesmärk on suunata tootjaid vähendama magustatud jookides suhkru ja magusainete kogust ning suunata tarbijaid neid vähem tarbima. Maksumäära astmed sõltuvad sellest, kas ja kui palju jook suhkrut või magusainet sisaldab. Seadus on kavandatud jõustuma 1. jaanuaril 2018.

 

Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamine

Ettevõtlustulu maksustamise uue korra eesmärk on mikroettevõtluse soodustamine ja mikroettevõtjate maksukäitumise parandamine. Selle saavutamiseks lihtsustatakse füüsilise isiku poolt teenuse osutamisest ja kauba müügist tekkiva maksukohustuse täitmist. Kehtestatakse maksustamise erikord, mille puhul toimuks maksustamiseks vajalike andmete esitamine ja maksukohustuse täitmine lihtsustatud viisil ehk selleks tuleb avada krediidiasutuses eriliigiline konto – ettevõtluskonto. Maksukohustuse täitmine toimub tulu saaja kontole laekunud vahenditest maksu osa (valdavalt 20% laekunud tuludest) automaatse broneerimise ja maksuhaldurile ülekandmise teel. Seadus on kavandatud jõustuma 1. jaanuaril 2018.

 

Maksuintress 0,06% päevas on põhiseadusega kooskõlas

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 29. märtsil 2017 langetatud otsuse kohaselt ei esine selliseid asjaolusid, mis viitaksid maksukorralduse seaduse  § 117 lõikes 1 sätestatud maksuintressi määra 0,06% päevas  kohaldamise põhiseadusvastasusele. Samuti ei ole alust arvata, et maksuintress oleks teeninud varjatud eesmärke, eelkõige maksukohustuslaste karistamise või riigile maksutulu teenimise vahendiks olemise näol.

Rohkem infot siin.

 

Ühisrahastus kui teadlik risk

Kuigi ühisrahastuse reguleerimise ümber on veel parajalt segadust ja seadustega reguleerimatust, ei vabasta see investorit sellega seotud riskidest. Vandeadvokaat ning Finance Estonia ühisrahastuse töörühma juht Merit Lind tõdes Äripäeva korraldatud ühisrahastuse seminaril, et tänased platvormid toimetavad õiguslikus keskkonnas, mille eripärasid enamus investoreid ei hooma. Sellegipoolest on tema hinnangul Eestis piisavalt seadusi ning õigusakte, mis ühisrahastuse eri osapoolte – investor, rahakaasaja ja platvorm – vahelisi suhteid reguleerivad.

Artikli täisversioon kättesaadav siin.

Lisainfo: Merit Lind, Advokaadibüroo Deloitte Legal juht,  melind@deloittece.com

 

Mida silmas pidada grupisiseste teenuste puhul?

Rahvusvahelisel tasandil on maksuhaldurite jaoks grupisisesed teenused küllaltki suureks murekohaks ja katsumuseks, kuna neid kasutatakse maksude optimeerimiseks, sh maksuvabalt kasumi väljaviimiseks. Seega on antud tehingud pidevalt maksuhalduri huviorbiidis ning jälgimise all. Deloitte Eesti maksunõustaja Krisli Klaarman annab praktilisi juhised võimalike riskide maandamiseks.

Artikli täisversioon kättesaadav siin.

Lisainfo: Krisli Klaarman, Deloitte Advisory maksunõustaja, kklaarman@deloittece.com

 

Äriseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muudatused

Riigikogu võttis vastu äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, mis puudutab eelkõige juriidilise isiku ja tema juhatuse asukoha nõudeid, kuid ka isikute teenindamist maakohtu registri- ja kinnistusosakonnas.

Seni pidi nii äriühing ise, kui ka selle juhatus vastavalt seaduse nõuetele asuma Eestis. Seadusemuudatustega see nõue kaotatakse. See tähendab, et Eesti juriidilistel isikutel hakkab alates seaduse jõustumisest 15.01.2018 olema võimalik tegeleda äriühingu juhtimisega ka välisriigist.

Samuti ei toimu alates 01.07.2017 registri- ja kinnistusosakonnas enam isikute vahetut teenindamist, mis tähendab, et kohtulike registrite andmete ja toimikudokumentidega (sh äriregistri ja kinnistusraamatu andmetega) saab olema võimalik tutvuda ning neist väljatrükke saada vaid notaribüroos ja elektrooniliselt asjakohase veebilehe kaudu.

Artikli täisversioon kättesaadav siin.

Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin.

Lisainfo: Natalia Aleksejeva, Advokaadibüroo Deloitte Legal advokaat, naleksejeva@deloittece.com

 

Valimatu andmete kogumine sideettevõtjate poolt on jätkuvalt vastuolus EL õigusega

Eelmise aasta lõpus selgitas Euroopa Kohus oma 21. detsembri otsuses asjas Tele2 Sverige AB (C‑203/15), et sideettevõtjate üldine kohustus säilitada elektroonilise sideteenuse kasutajate liiklusandmeid, mis hõlmavad kõiki andmeid isikute ja elektroonilise side seadmete kohta ja kõiki teisi asjaomaseid andmeid, on vastuolus Euroopa Liidu õigusega.

Eestis paneb kehtiv elektroonilise side seadus, aga, siiamaani sideettevõtjatele täpsemalt piiritlemata kohustuse säilitada kõikide isikute sideandmed.

Artikli täisversioon kättesaadav siin.

Lisainfo: Sander Hein, Advokaadibüroo Deloitte Legal jurist, shein@deloittece.com

 

Märtsi kuu ülevaade olulisematest maksu- ja õigusvaldkonna muudatustest Deloitte'i maksuosakonna ja advokaadibüroo Deloitte Legal spetsialistide poolt on kättesaadav siin.