Kasulikku

Muutuvate maksureeglite tõttu tuleb üle vaadata kõik grupisisesed laenud, deposiidid ja garantiid

Muudatused jõustuvad eeldatavalt 1. jaanuaril 2018

19. jaanuaril toimunud valitsuskabineti nõupidamisel anti rahandusministrile põhimõtteline heakskiit tulumaksuseaduse muudatuste väljatöötamiseks, millega piiratakse kasumite võimalikku väljaviimist kontsernisiseste laenudega.

Taust
Eesti äriühingute tulumaksusüsteem on teatavasti unikaalne- teenitud kasumite aastapõhise maksustamise asemel maksustatakse ainult jaotatud kasumit. Väljamakstud dividend maksustatakse äriühingu tulumaksuga määras 20% (maksusumma arvutamisel kasutatakse tehnilist maksumäära 20/80 netosummalt, mis võrdub 20%´ga jaotatud brutokasumilt).

Praktikas on levinud olukord, kus kontsernid (eriti rahvusvahelised kontsernid) võtavad kasumi välja läbi laenude. Laenude ja kontsernikontode kasutamine on olnud oluliselt odavam kui tulumaksuga maksustatava dividendi maksmine ka seetõttu on taoliste laenude mahud aja jooksul oluliselt kasvanud.

Varem on Eesti maksuhaldur laenude andmist (ükskõik kas eraldiseisva laenuna või läbi kontsernikonto) aktsepteerinud eeldusel, et intressimäär vastab turutingimustele. Siiski on viimaste aastate jooksul lähenemine muutunud ning Maksu- ja Tolliamet on mitmeid selliseid laenukaasuseid lähemalt uurinud.

Plaanitavad muudatused
Valitsuskabinet kiitis heaks kontseptsiooni, mille kohaselt hakatakse äriühingu tulumaksuga maksustama laenusid, mida Eesti äriühingud on oma kasumi arvelt andnud. Maksustama hakatakse väljaantud laenusid osas, mis ületavad Eesti äriühingusse aktsionäride või osanike poolt investeeritud omakapitali ning sellesama äriühingu poolt võetud laenude summat. Teisisõnu, kui laenusid antakse välja omanike poolt Eesti äriühingusse investeeritud omakapitali või sellesama äriühingu poolt võetud laenude arvel, siis taolisi väljaantud laenusid ei maksustata.

Tõenäoliselt ei hakata laenusid eristama selle järgi, kas laenu saajaks oli ema-, õde- või tütarühing.

Vastavasisulist eelnõu veel avaldatud ei ole ning uue maksureegli üksikasjad võivad muutuda. Siiski võib senise info põhjal eeldada, et seadusemuudatus kohalduks ka tehingutele, mis omavad laenuga sarnast lõpptulemust:
1) Eesti äriühingu poolt grupi teiste äriühingute kasuks antud garantiid;
2) deposiidid ja kontsernikontod, milles Eesti äriühingud koos grupi teiste äriühingutega osalevad;
3) jaotatud kasumi arvel tütarühingusse tehtud investeeringud, kui tütarühing kasutab saadud investeeringut seotud isikule laenu andmiseks.

Eeldatav ajakava
Tulumaksuseaduse muudatused plaanitakse jõustada 1.jaanuaril 2018. Kuna eelnõud veel avaldatud ei ole, siis on raske oletada, millal täpselt vastav muudatus Riigikogu poolt vastu võetakse. Teatava raamistiku annab maksukorralduse seadus, mille kohaselt tuleks maksuseaduste muudatused üldjuhul Riigikogu poolt heaks kiita vähemalt kuus kuud enne nende jõustumist. Seetõttu tuleks tulumaksuseaduse muudatused vastu võtta hiljemalt käesoleva aasta juuni lõpuks.

Täiendav info
Juhul kui seoses eeltooduga tekib küsimusi, palun võtke meiega ühendust:
Mait Riikjärv
Maksukonsultatsioonide osakonna juht
mriikjarv@deloittece.com / +372 501 8788