Uudised

Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvad seadusemuudatused

Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus võeti Riigikogus vastu 19. juunil 2017 ning Eesti Vabariigi President kuulutas seaduse välja 29. juunil 2017.

Seadusega tehakse mitmeid erinevaid tulumaksuga seotud muudatusi, näiteks leevendatakse erisoodustuse maksmist töötaja transpordi ja majutamise puhul, samuti optsioonide maksustamist. Teisest küljest kehtestatakse uued tulumaksumäärad stabiilselt jaotatud kasumile, suurendatakse tõendamiskoormust grupisiseste laenude puhul ning kehtestatakse krediidiasutustele teistest erinev tulumaksusüsteem.

 

Maksumuudatused, mis jõustuvad 1. augustil 2017

 

Erisoodustusena mittemaksustatavad boonused

 • Erisoodustuseks ei loeta tööandja ettevõtlusega seotud kulutusi töölepinguga töötaja majutamiseks, kui töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast ja töötaja omandis ei ole töökohale lähemal asuvat eluasemena kasutatavat kinnisvara. Kulutused majutatava töötaja kohta on kuni 200 eurot kalendrikuu jooksul (majutamise korral Tallinnas või Tartus) või kuni 100 eurot (muudel juhtudel).

 

 • Erisoodustuseks ei loeta tööandja ettevõtlusega seotud kulutusi töölepinguga töötaja transpordiks elu- ja töökoha vahel, kui töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast või kui tööandja korraldab transporti sõidukiga, millel on vähemalt kaheksa istekohta, või bussiga liiklusseaduse tähenduses.

 

 • Erisoodustuseks ei loeta töötajale abivahendite andmiseks tehtud kulutusi kuni 50% ulatuses talle selle aasta jooksul makstud sotsiaalmaksuga maksustatud summast, juhul kui töötajal on tuvastatud osaline või puuduv töövõime või talle on määratud puude raskusaste.

 

 • Erisoodustuseks ei loeta optsiooni alusvaraks oleva osaluse omandamist ulatuses, mis vastab proportsionaalselt optsiooni hoidmise ajale enne nimetatud sündmust: kogu osalus tööandjas või temaga samasse kontserni kuuluvas äriühingus võõrandatakse vähemalt kolmeaastase tähtajaga optsioonilepingu kehtivuse ajal kui töötajal tuvastatakse täielik töövõimetus või töötaja sureb. Juhul, kui optsioonileping ei ole digitaalselt allkirjastatud ega notariaalselt kinnitatud, on tööandja kohustatud esitama nimetatud lepingu Maksu- ja Tolliametile viie tööpäeva jooksul selle sõlmimisest arvates.

 

 • Tulumaksuga ei maksustata ametnikule, töötajale ja juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele makstavat parkimistasu hüvitist seoses isikliku sõiduauto kasutamisega teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel.

 

Täiendav maksuvaba tulu abikaasa eest

 • Residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata residendist abikaasa eest täiendav maksuvaba tulu kuni 2160 eurot kui residendist füüsilise isiku ja tema abikaasa maksustamisperioodi maksustatav tulu kokku ei ületa 50 400 eurot. Sätet rakendatakse tagasiulatuvalt 2017. aasta 1. jaanuarist.

 

Maksumuudatused, mis jõustuvad 1. jaanuaril 2018

 

Uued tulumaksumäärad jaotatud kasumile

 • Tulumaksuseadusega kehtestatakse tulumaksumäär 14% äriühingu regulaarsetele kasumijaotistele ning 7% tulumaksu kinnipidamiskohustus füüsilisele isikule makstud dividendilt, mille maksmise aluseks olev kasumiosa on Eesti äriühingu tasandil maksustatud 14% maksumääraga. Ülejäänud summad maksustatakse jätkuvalt 20% maksumääraga.

Regulaarse kasumijaotise arvutamisel võetakse esimesena arvesse 2018. aastat ning 14% maksumäära rakendatakse:

1) 2019. aastal ühele kolmandikule 2018. aastal jaotatud kasumist, millelt residendist äriühing on maksnud tulumaksu;

2) 2020. aastal ühele kolmandikule 2018. ja 2019. aastal jaotatud kasumist, millelt residendist äriühing on maksnud tulumaksu.

Kolme kalendriaasta keskmise jaotatud kasumi arvutamisel ei võeta arvesse välisriigist maksustatud kasumi arvelt tasutud tulumaksust vabastatud dividendi ega maksustatud varjatud kasumieraldist.

 

Uus tulumaksusüsteem krediidiasutustele

 • Residendist krediidiasutus ja mitteresidendist krediidiasutuse Eesti filiaal on kohustatud tasuma iga kvartali kolmanda kuu 10. kuupäevaks Maksu- ja Tolliameti pangakontole tulumaksu avansilise makse 14% määraga eelmises kvartalis teenitud puhaskasumilt.

 

Grupisisestele laenudele lasub täiendav dokumenteerimiskoormus

 • Panditulumaksu asemel kuulutas Vabariigi president välja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, mille kohaselt võib Maksu-ja Tolliamet maksustada emaettevõtjale ja emaettevõtja tütarettevõtjale (nn sõsarühingule) antud laenusid kui laenutingimused viitavad sellele, et sisuliselt on tegemist varjatud kasumieraldisega. Lisaks kohustab seadus äriühinguid alates järgnevast aastast deklareerima seotud isikutele antud laenude kohta käivat infot (kvartaalselt). Esimene deklareerimise kohustus on 10. veebruaril 2018, mil tuleb Maksu- ja Tolliametile esitatavas deklaratsioonis loetleda laenude andmed, mis on välja antud alates 1. juulist 2017 või mida on 1. juulist 2017 alates suurendatud või olulisi tingimusi muudetud. Muutub ka see, et pikemate kui 4-aastaste laenude osas lasub tõendamiskoormus maksumaksjal, st maksuhalduri nõudmisel on maksumaksjal kohustus 30 päeva jooksul tõendada välja antud laenude tagastamise nii võimet kui ka tahet.

 

Tööandja sõiduauto kasutamise korral erisoodustuse arvutamise muutumine

 • Tööandja omandis või valduses oleva sõiduauto töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks kasutamise võimaldamisel on erisoodustuse arvutamise aluseks sõiduauto liiklusregistris märgitud mootori võimsuse ühik (kW). Üle viie aasta vanuse sõiduauto puhul on erisoodustuse hind sõiduauto mootori võimsuse ühiku (kW) kohta 1,47 eurot ning alla viie aasta vanuse auto puhul 1,96 eurot.

 

Uue maksuvaba tulu suurus ja selle arvutamine

 • Residendist füüsiliste isiku maksustamisperioodist maha arvatava maksuvaba tulu arvutamiseks on seadusesse sisse kirjutatud kaks valemit.

1) Kui tulu on suurem kui 14 400 eurot, arvutatakse maksuvaba tulu summa järgmise valemi kohaselt: 6000 – 6000 / 10 800 × (tulu summa – 14 400). Seejuures ei või maksuvaba tulu olla väiksem kui null.

2) Residendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksetest, millelt peetakse kinni tulumaks, arvatakse maksumaksja kirjaliku avalduse alusel igas kalendrikuus enne kinnipeetava tulumaksu arvutamist maha summa, mis on arvutatud järgmise valemi kohaselt: 500 – 500 / 900 × (väljamakse – 1200). Nimetatud summa ei või olla väiksem kui null. Maksumaksja võib oma avalduses ette näha väiksema summa mahaarvamise.