Posted: 08 Jul. 2021 4 min. Lukuaika

Basel III uudistus lähestyy vääjäämättä

– Mitä pankkien tulisi tehdä nyt?

Basel III uudistus pyrkii vahvistamaan pankkien sääntelyä, valvontaa ja käytäntöjä. Uudistuksen implementaatio on porrastettu viiden vuoden ajalle, mutta tällä hetkellä aikataulun mukainen voimaantulo EU:ssa näyttää epätodennäköiseltä, sillä paikalliset päättäjät ja valvojat tarvitsevat aikaa uudistusten toimeenpanoon. Tästä huolimatta pankkien kannattaa valmistautua jo nyt uudistuksen implementointiin analysoimalla käytettävissä olevat resurssit, datan valmiudet ja vaikutukset (kuten portfolioiden kannattavuus) ja suunnitella vaadittavien muutosten toimeenpano.


Basel Comittee on Banking Supervision (BCBS) esitteli viimeistellyn Basel III uudistuksen vuonna 2019 ja toimeenpanon odotetaan tapahtuvan vuoden 2023 tammikuussa. Pääomavaatimukset, jotka perustuvat riskipainotetun pääoman (RWA) laskentaan ovat uudistuksen keskiössä ja uudistuksessa esitellään uusi pääomapohja (capital floor) ja tuloslattia (output floor). Näiden lisäksi esimerkiksi Internal Rating Based (IRB) menetelmää (jossa kaytetään malleja riskien mittaamiseen) voidaan tulevaisuudessa käyttää yhä harvempiin portfolioihin ja standardoitua menetelmää muokataan tarkemmaksi, kattavammaksi ja riskisensitiivisemmäksi. Lue lisää Basel III uudistuksen keskeisistä tekijöistä pankkien näkökulmasta: Basel 3 -uudistusten vaikutukset pohjoismaisiin pankkeihin.

Kuinka valmistautua uudistuksen implementointiin ja tunnistaa keskeiset haasteet?

Portfolioiden sääntelynmukaisuuden varmistaminen uudessa Basel III ympäristössä on pankeille välttämätöntä. Pankkien johtajien täytyy priorisoida investoinnit, joita tarvitaan vaadittujen muutosten tekemiseen. Paikalliset päättäjät ja valvojat valmistautuvat tällä hetkellä uudistusten toimeenpanoon. Euroopan komissiolta odotetaan ehdotusta säädösten implementaatiosta Q3 2021 aikana, viiveellä alkuperäisestä aikataulusta. Pankit, jotka pystyvät ketterästi edistämään muutosprojekteja ja käyttämään ajan uuden datan, prosessien ja kontrollien parantamiseen hyötyvät eniten mahdollisista viivästyksistä. 

Pankkien tulee suunnitella päättäjien ehdotuksiin vastaamiseen ja uudistusten implementointiin tarvittavat resurssit jo nyt. Tarvittaviin resursseihin pankeissa kuuluvat rahoitus-, luottoriski-, data/riskimallinnus- ja regulaatiotiimit ovat tyypillisesti Basel uudistusten implementoinnin keskiössä. Resurssien allokaation ja kannattavuuden vaikutusten ymmärtämisen varmistamiseksi myös muut tiimit ja yksiköt tulee pitää ajan tasalla muutoksista. Sisäinen kommunikaatio pankin johdon ja yksiköiden välillä onkin avainasemassa; ajankohtainen tieto edistää mahdollisten implementaatiohaasteiden tunnistamista hyvissä ajoin.

Tyypillisiä Basel III uudistuksen implementoinnin haasteita ovat järjestelmiin, dataan ja tietokantoihin liittyvät haasteet. Pankkien tulee selvittää dataan liittyvät valmiudet jo ennen implementaatiota. Riskipainotetun pääoman laskenta sekä IRB- että standardimenetelmällä vaatinee uutta dataa, järjestelmäpäivityksiä ja liiketoimintaa koskevia päätöksiä.  Esimerkiksi pääomapohjan implementaatiota toteuttaessa on huomioitava sisäiset pääoman allokaatiomekanismit eri yksiköiden välillä. 

Johtaja - kiinnitä erityisesti huomio nyt kannattavuuteen ja strategiaan 

Basel III uudistus tarjoaa hyötyjä eri portfolioiden ja luottoriskimallien (standardoitu tai IRB-menetelmä) suhteiden kautta. Pankit tuskin muuttavat nykyisten portfolioiden suhteita pelkästään uudistusten vuoksi, mutta tuote- ja portfoliokohtaista analyysia tarvitaan mahdollisten hyötyjen ja haittojen ymmärtämiseen. Tällä hetkellä myydään tuotteita, joiden elinkaari ulottuu Basel III uudistuksen voimaantuloon ja implementaatioaikaan. Johdon kannattaa siis tarkistaa tuotteiden nykyistä hinnoittelua ja arvioida Basel III uudistusten vaikutuksia tuoteportfolioiden kannattavuuteen. 

Kuinka valmistautua uudistuksen implementointiin?

Portfolioiden kannattavuuden arvioimisen lisäksi pankkien johdon on juuri nyt tärkeää pyrkiä ymmärtämään Basel III uudistuksen vaikutukset strategiaan, liiketoimintaan sekä dataan ja järjestelmiin. Lisäksi on suunniteltava vaadittavat muutokset luottoriskidataan ja -malleihin, pääomalaskentaan ja raportointiin, sekä huomioitava uudet operatiivisen riskienhallinnan vaatimukset. 

Pankkien tulisi tehdä vaikutusanalyysi Basel III uudistuksesta ja pyrkiä vastaamaan ainakin seuraaviin kysymyksiin:

  • Kuinka eri päättäjien (EU ja paikalliset päättäjät) tulkinnat ja Basel III ehdotukset vaikuttavat pankin liiketoimintamalliin?• Milloin pääomapohjan ja tuloslattian vaikutus alkaa näkyä?
  • Miten nykyisten portfolioiden kannattavuutta voidaan parantaa Basel III uudistusten voimaantulon jälkeen? 
  • Voimmeko muokata tuotteista ja palveluista kannattavampia? 
  • Jos haluamme pitää tuotteet ja palvelut entisellään, miten kulut allokoidaan?

Näihin kysymyksiin vastaamalla luodaan vakaa pohja Basel III uudistuksen sääntelynmukaisuuden varmistamiselle, muutosten suunnittelulle ja priorisoinnille kaikissa organisaatioissa.

Haluatko keskustella kanssamme lisää aiheesta? Autamme mielellämme näissä ja muissa Basel III uudistukseen liittyvissä kysymyksissä. Liity myös Basel III uudistus webinaarimme 16.7.!

Ota yhteyttä!

Maria Englund

Maria Englund

Financial Risk Lead

Maria Englund toimii Financial Risk -palvelualueen vetäjänä Deloitte Suomessa. Hänellä on laaja kokemus riskienhallinnan ja talouden neuvonantopalveluista Euroopasta, erityisesti pääomamarkkinarahoitukseen ja pankkien luottoriskien hallintaan liittyvillä alueilla. Maria on työskennellyt sekä Irlannissa että Iso-Britanniassa Deloittella pankkiasiakkaiden lainasalkkujen, data analytiikan ja mallintamisen parissa. Briefly in English: Maria Englund is the Financial Risk Lead at Deloitte Finland. She is a seasoned leader with years of experience in providing banking and capital markets advisory services to clients across Europe. Prior to joining Deloitte Finland Maria worked in both the Irish and UK Deloitte practices. She has delivered multiple projects for European financial institutions with a focus on loan portfolio data analytics and cash flow modelling.  

Noora Kauppi

Noora Kauppi

Regulatory Risk

Noora Kauppi toimii asiantuntijana Deloitte Finlandin Regulatory Risk -tiimissä. Hänellä on laaja tietämys pankkien sääntelystä ja luotonantoon liittyvistä riskeistä. Nooralla on pankkitausta ja kokemusta erityisesti finanssialan toimijoiden parissa työskentelystä. Briefly in English Noora Kauppi is a consultant in Regulatory Risk team at Deloitte Finland. She has a broad knowledge of regulatory requirements in banking and credit risks. Noora is experienced in working with Financial Industry customers.