Posted: 25 Oct. 2021 6 min. Lukuaika

Ketteryys – hankintajohtajan uusi työkalu

Mitä se oikeasti tarkoittaa?

Global Chief Procurement Officer 2021 -tutkimuksen päälöydös on, että ”ketteryyden osaajat” menestyvät parhaiten kaikilla osa-alueilla. He osaavat hyödyntää uutta teknologiaa ja joustavia toimintamalleja sopeutuakseen vaikeasti ennakoitavaan toimintaympäristöön. Myös suomalaisten yrityksen tulisi panostaa entistä enemmän ketteryyden lisäämiseen – katse tulisi kääntää pelkistä järjestelmämuutoksista kokonaisvaltaisempaan ajattelutavan muutokseen.

Suomalaisilla yrityksillä paljon tehtävää ketteryyden lisäämiseksi

Työssämme suomalaisten yritysten hankintatoimen neuvonantajana olemme huomanneet, että suomalaiset yritykset keskittyvät tällä hetkellä kehittämään ketteryyttä lisäämällä digitalisuuttaan ja yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet ketterän ajattelutavan luominen, ajankäyttäminen tukemaan vahvemmin muutosta ja strategiaa sekä joustavien työvoimamallien käyttöönotto. 

Monille yrityksille järjestelmämuutos tuntuu helpommalta kuin koko ajattelutavan muutos. Tällöin toimintatapojen muutoksesta ei saada kaikkea hyötyä irti. Pelkkä järjestelmämuutos ei lisää hankintatoimen ketteryyttä. Rakennettaessa ketterää hankintatoimea täytyy toimintamallia ajatella kokonaisvaltaisesti. Tutkimuksen perusteella kaikki seitsemän alla olevaa aihealuetta tulee ottaa huomioon. Mutta mitä ketteryys oikeasti tarkoittaa hankintatoimessa ja mitä se vaatii?

Ketteryydellä tarkoitetaan kykyä ajatella ja tehdä johtopäätöksiä nopeasti sekä toimia joustavasti ja helposti. Ketteryyteen tarvitaan kokonaisvaltaisia kyvykkyyksiä ja joustavaa toimintamallia.

Ketteryys vaatii hyvää ja läpinäkyvää ymmärrystä tehtävästä työstä ja siihen kohdistuvista resursseista, ymmärryksen löytämistä hajanaisesta sidosryhmäjoukosta, prioriteettien uudelleen määrittelyä, rahoituksen saamista ja etenkin kykyä toteuttaa. Paljon siis muutakin kuin pelkkiä järjestelmämuutoksia. Jotta hankintatoimi voisi olla ketterä, johtajilta vaaditaan tahtoa edistyä ja kykyä ottaa hallittuja riskejä. Lisäksi vaaditaan kykyä toteuttaa useampia kehityshankkeita samanaikaisesti sekä uskallusta myös epäonnistua.

Ketteryys korreloi vahvasti yleisen suorituskyvyn ja muiden hankintakyvykkyyksien kanssa. Asiakaskeskeisyys on avaintekijä ketteryyden lisäämisessä – mitä ketterämpi hankintatoimi on, sitä paremmin voidaan vastata strategisesti tärkeiden asiakkaiden ja sidosryhmien muuttuviin tarpeisiin.

Nykypäivänä ketteryydestä on tullut merkittävä kilpailuetu asiakkuuksien hallinnassa, toimitusketjussa ja taustaoperaatioissa – näihin kaikkiin hankintatoimella on vaikutusvaltaa.

Näin kehität hankintatoimesta ketterämpää – seitsemän huomioitavaa aihealuetta

  1. Keskity suhteisiin sidosryhmien kanssa ja lisää vaikutusvaltaa eri toimintoihin. Hankintaorganisaatioiden on ajateltava palveluntarjoajia ja ekosysteemikumppaneita oman yrityksensä jatkeena sekä nostettava sidosryhmien ja asiakkaiden hallinta strategiansa keskiöön.
  2. Määritä tasapainotettu mittaristo. Hankintajohtajien on ymmärrettävä ja rakennettava riski-, joustavuus- ja ketteryysmittareita läpi organisaation.  
  3. Hyödynnä joustavia työvoimankäyttö- ja resursointimalleja. Parhaiten suoriutuvat yritykset investoivat ketteryyteen kehittämällä kyvykkyyksiään, hyödyntämällä tarveperusteisia hybridipalvelumalleja sekä suosimalla sisäistä ketterää työvoiman käyttöä
  4. Käytä enemmän aikaa strategia- ja transformaatiotyöhön. Hankintajohtajien on tärkeää keskittyä toimimaan muutoskatalysaattoreina ja strategian vetäjinä. Muutosaktiviteetteihin keskittyminen auttaa saavuttamaan parempaa suorituskykyä pidemmällä aikavälillä.  
  5. Investoi seuraavan sukupolven teknologioihin. Investoinnit kehittyneisiin digitaalisiin ratkaisuihin mahdollistavat menestyksen. Eniten hyötyä tuottaviin digitaalisiin ominaisuuksiin kuuluvat diagnostinen analytiikka ja visualisointi, ennakoiva analytiikka, RPA ja tekoäly
  6. Panosta digitaalisen perustan rakentamiseen. Ketteryyden hallitsevat yritykset keskittyvät erityisesti datan laatuun, tulosten edistämiseen ja lyhyen aikavälin vaikutuksiin, kuten prosessitehokkuuteen ja nopeisiin säästöihin, jotka sitten toimivat rahoittajina strategisemmille ja digitaalisesti intensiivisemmille parannuksille
  7. Ota käyttöön ketterä ajattelutapa. Hankintajohtajat voivat käyttää suunnitteluajattelua toimiakseen nopeasti ja iteratiivisesti sidosryhmiensä kanssa ja rakentaakseen valmiuksia, jotka tuottavat kohdennettuja tuloksia

Nämä seitsemän aihealuetta kattavat hyvin hankintatoimen eri alueet ja luovat pohjan tulevaisuuden menestymiselle. Mikäli tarvitsette apua tai haluat vaihtaa ajatuksia hankintatoimen ketteryyden kehittämisessä, voitte olla meihin yhteydessä – autamme mielellämme.

2021 Global Chief Procurement Officer Survey

Deloitten hankintajohtajatutkimus 2021 osoittaa, että hankinnoissa ollaan siirtymässä kohti ketterämpiä strategioita. Tutkimuksessa selvitetään, miten parhaiten menestyvät hankintajohtajat hyödyntävät joustavia toimintamalleja haastavassa toimintaympäristössä. Tutkimus toteutettiin tänä vuonna kymmenennettä kertaa.

Ota yhteyttä

Anu Kaukiainen

Anu Kaukiainen

Liikkeenjohdon konsultti

Anu Kaukiainen työskentelee liikkeenjohdon konsulttina Deloitten Supply Chain & Network Operations -tiimissä. Hänellä on kokemusta hankinta- ja logistiikkafunktioiden kehityksestä erityisesti teollisella toimialalla. Anu on ollut mukana auttamassa asiakkaita muun muassa hankintatoimen prosessikehityksessä, logistiikan toimintamallin uudistamisessa sekä tulevaisuuden toimitusketjun digitaalisten kyvykkyyksien suunnittelussa. Briefly in English: Anu works as a management consultant at Deloitte Finland’s Supply Chain & Network Operations practice. She has experience in developing sourcing and logistics functions in industrial sector. At Deloitte Anu has helped clients for example in process development, operating model re-design and digital capabilities developing in supply chain.

Jari Pesonen

Jari Pesonen

Consulting | Sourcing & Logistics Consulting Lead

Jari Pesonen vastaa Deloitten hankintatoimen ja logistiikan kehittämiseen liittyvistä palveluista Suomessa. Jarilla on yli 15 vuoden kokemus toimitusketjunhallinnan, hankinnan ja logistiikan kehittämisestä erityisesti teollisella toimialalla. Jari on ollut mukana useissa hankintojen ja logistiikan optimointiin liittyvissä projekteissa ja vastannut mm. toimintamallin määrittelystä, prosessikehittämisestä, kilpailutuksista ja projektinhallinnasta sekä johtanut digitalisointi- ja teknologiahankkeita hankinnan, ostamisen ja kuljetustenhallinnan alueilla. Briefly in English: Jari is responsible for Sourcing, Digital Procurement and Logistics offerings in Finland. He has over 15 years of experience in supply chain and operations development and transformation programs, especially with clients in industrial sector. Jari has strong expertise in sourcing, procurement and transportation management with wide project experience ranging from operating model and process development to digitalization and technology deployment.