Posted: 19 Nov. 2021 4 min Lukuaika

Muotoilu kiertotalousinnovaatioiden kiihdyttäjänä

Huoli luonnonvarojen ehtymisestä on synnyttänyt tarpeen rakentaa talouden kasvu ja hyvinvoinnin lisääminen parempien toimintamallien varaan. Yhtenä ratkaisuna nähdään kiertotalouteen pohjautuvat ratkaisut, jotka tähtäävät raaka-aineiden ja materiaalien parempaan kiertoon ja siten kokonaisjätteen määrän vähentämiseen. 

Usein kiertotalousratkaisut koetaan kuitenkin kalliimpina, tehottomampina ja vaikeampina toteuttaa. Siksi moderni maailma on edelleen hälyttävän riippuvainen fossiilisista polttoaineista ja niiden jalostustuotteista kuten muovista. Lyödäkseen läpi valtamarkkinoilla kiertotalous tarvitseekin uusia toimintamalleja, prosesseja ja innovaatioita.

 

Kiertotalouden monet ulottuvuudet tekevät siitä kompleksin haasteen 

Kuten monet vastuullisuuteen liittyvät kysymykset myös kiertotalous on monimutkainen systeeminen ongelma, johon liittyy useita toimijoita, osapuolia ja katsantokantoja. Monimutkaisten ongelmien ratkaisut eivät koskaan ole yksiselitteisiä tai suoraviivaisia. 

"Kun käsillä olevaan haasteeseen liittyy sekä teknisiä että taloudellisia ja sosiaalisia elementtejä, on muotoiluajattelu paras työkalupakki ratkaisujen kannalta. Se synnyttää luovuutta, innovatiivisuutta ja antaa tilaa tutkimiselle.  Poikkialaisissa projekteissa muotoilu nähdäänkin sillanrakentaja teknologian, innovaatioiden ja sosiaalisen suunnittelun välillä." 

Esimerkiksi siirtyminen tuotelähtöisestä liiketoiminnasta palvelulähtöiseen liiketoimintaan luo tutkitusti pidempiä ja laadukkaampia asiakassuhteita. Tämä johtuu siitä, että tuotteen suhde sen valmistaneeseen yritykseen ei pääty ostotapahtumassa vaan jatkuu läpi tuotteen elinkaaren. Haasteellisinta ratkaisujen toteuttamisessa on niiden tuominen osaksi yhteiskuntaa, jonka perustukset on rakennettu lineaarisuudelle. Toisin sanoen malleille, joissa tuotteita valmistetaan, kulutetaan ja viedään jätteeksi niiden elinkaaren päättyessä kierrättämisen tai uudelleenkäyttämisen sijaan.

Muotoiluajattelu mahdollistaa yhteisen kielen ja tutkivan jatkokehittämisen

Tarve kokonaisvaltaiselle suunnittelulle ja muotoilulle kasvaa, kun vallitsevan ongelman ratkaiseminen ulottuu teknisen toteutuksen ulkopuolelle koskettamaan ihmisiä ja systeemejä. Poikkialaisissa projekteissa muotoilu tulee nähdä sillanrakentaja teknologian, innovaation ja sosiaalisen suunnittelun välillä. Muotoilua hyödynnetään jokaisella toimialalla – rakennussuunnittelusta mainontaan ja julkisiin palveluihin. Se on keino rikkoa siiloja ja löytää yhteinen kieli suunnitteluprosessiin.

Muotoilun soveltaminen kiertotalousratkaisujen suunnittelussa ei ole aivan yksinkertaista. Kiertotalouden käsite on jo itsessään niin laaja, että sen tarkastelussa on mielekästä käyttää kontekstiin sopivaa viitekehystä. Kiertotaloutta käsitellään usein kolmen R-kehyksen kautta: reduce eli vähennä, reuse eli uudelleenkäytä ja recycle eli kierrätä. Jo näiden kolmen R-kehyksen kautta tarkasteluna voidaan huomata, että toiminnan muokkaaminen kulutusta ja raaka-ainetta vähentäväksi vaatii sekä ajattelu- että toimintamallien muutosta. Jos aihetta tarkastelee oman henkilökohtaisen kulutuksen kautta voimme kukin miettiä, kuinka vaikeaa on muuttaa tottuja tapoja; ”Entä jos emme tänä jouluna ostakaan lahjoja?” Saati laajemmassa kontekstissa, kun mietimme laajan skaalan teollisuusyrityksen tuotantoprosesseja ja niihin tarvittavia muutoksia. 

"Muotoiluajattelun etu ratkaisumalleja luotaessa on sen tutkiva ote – eksploratiivisuus – joka luovalla ongelmanratkaisulla pyrkii toteuttamaan useita vaihtoehtoisia ratkaisumalleja ongelmaan. Näitä prototypoimalla ja validoimalla voidaan ymmärtää, mitkä mallit tai konseptit toimivat ja mitä kannattaa jatkojalostaa eteenpäin. Kiertotalouden ratkaisut vaativat ideoinnin lisäksi muotoilua ja kehittämistä."

Kiertotalousratkaisujen suunnittelu käyntiin design sprintillä 

Muotoiluajattelun työkaluvalikoimasta löytyy useita erilaisia menetelmiä ja keinoja. Näillä lähdetään kokeilevasti liikkeelle haasteen ratkaisuvaihtoehtoja luodessa ja tutkitaan ja validoidaan syntyneitä aihioita.

Design sprint on työkalu jäsenneltyyn ongelmanratkaisuun muotoilun näkökulmasta. Sen keskiössä on täsmällinen ongelman määrittely, koekappaleiden suunnittelu ja niiden jatkuva parantaminen loppukäyttäjien kanssa. Alkujaan Googlen kehittämästä Design Sprintistä on monia sovelluksia, mutta yksinkertaisimmillaan se jakautuu viiteen vaiheeseen: 

1. Ongelman ymmärrys ja määrittely 
2. Ratkaisujen etsiminen 
3. Ratkaisun tai ratkaisujen valinta 
4. Prototyypin suunnittelu 
5. Prototyypin validointi 

Design sprintin suurin etu on sen joustavuudessa. Prosessia voidaan muokata pienillä muutoksilla istumaan usean eri toimialan tai kokonaisuuden ymmärtämiseen ja mahdollisten ratkaisujen suunnitteluun. Parhaimmillaan sprintti kannustaa osallistujia astumaan mukavuusalueensa ulkopuolella ja lähestymään pöydällä olevaa haastetta tehokkaasti ja systemaattisesti.Ja kuitenkin siten, että ratkaisun loppukäyttäjän tarpeet ovat aina etusijalla. Parhaassa tapauksessa sprintin osallistujat tulevat useista eri taustoista, jolloin ongelman määrittelyssä löydetään mahdollisimman monta näkökulmaa.

Kiertotalouden ongelmia ratkoessa design sprintiä voidaan hyödyntää esimerkiksi, kun yritys miettiijätteen vähentämistä, raaka-aineiden tehokkaampaa kierrättämistä tai täysin uusia kiertotalouden tuote- tai palvelukonsepteja. 

Einsteinin kuuluisa toteamus ongelmanratkaisun luonteesta päätee myös kiertotalouteen sovellettavan design sprintin tapauksessa. Suurin osa käytettävissä olevasta ajasta kannattaa hyödyntää prosessin ensimmäiseen vaiheeseen eli käsiteltävän ongelman ymmärtämiseen ja määrittelyyn, sillä oikean ongelman löytäminen on kaikista kriittisin tekijä prosessin seuraavien vaiheiden kannalta. Sprintiin käytettävä aika ja ongelmanratkaisussa käytetyt tekniikat vaihtelevat, mutta yksi asia on aina yhteinen. Nimittäin loppukäyttäjän näkökulman painottaminen alkaen ongelman määrittelystä, ratkaisun valintaan ja prototyypin suunnitteluun. 

Onko sinulla mielessäsi kestävyyshaaste, jonka haluaisit ratkaista muotoilun keinoin? Tai haluatko kysyä lisää? Poikkialainen Deloitte Digital tiimimme vastaa kysymyksiin mielellään ja auttaa haasteen määrittelyssä, suunnittelussa ja ratkaisun rakentamisessa.  

 

Get in touch!

Eljas Pajamies

Eljas Pajamies

Liiketoimintamuotoilija

Eljas työskentelee liiketoimintamuotoilijana Deloitte Digitalin Helsingin tiimissä. Häntä kiinnostavat kiertotalouden haasteet ja luovien ratkaisujen suunnittelu poikkialaisissa tiimeissä.