Posted: 13 Oct. 2022 5 min. Lukuaika

EU:n kestävyysraportoinnin direktiivi astuu voimaan

Analytiikkatyökalut avuksi digitalisoimaan ESG-raportointia

EU:n kestävyysraportoinnin direktiivin (CSRD*) astuessa asteittain voimaan yhä suurempi osa EU:ssa toimivista yrityksistä tulee taksonomiaraportointivelvoitteen piiriin. CSRD:n voimaantulo lisää tällä hetkellä sisäisiä ja ulkoisia paineita yrityksille, jotka pyrkivät sovittamaan nykyisiä ESG**-vastuullisuustavoitteitaan direktiivin nopeaan voimaantuloaikatauluun. Toisaalta ESG-raportoinnin kehittäminen kestävyysraportoinnin direktiivin mukaisiksi voi tuoda organisaatioille myös merkittävää hyötyä – avainasemassa ovat analytiikkatyökalut.

Olemme kehittäneet Deloittella yhdessä SAP:n kanssa analytiikkatyökaluja ESG-raportoinnin automatisointiin SAP S/4 HANA -ympäristössä, jotka soveltuvat monipuolisesti myös muihin analytiikan käyttökohteisiin.

Kestävään kehitykseen sitoutuminen osaksi organisaation strategiaa

Sitoutuminen kestävän kehityksen käytäntöihin – kuten yhteismitalliseen vastuullisuusluokitteluun – on alkanut näkyä organisaatioiden strategioissa. Standardisoituun luokitteluun sidotulla kestävyysraportoinnilla pyritään EU-alueella lisäämään yhteismitallisuutta ja läpinäkyvyyttä tarkasteltaessa yritystoiminnan negatiivisia vaikutuksista ympäristölle ja yhteiskunnille. Raportoinnilla myös tunnistetaan ja kommunikoidaan yritystoiminnan positiivista kädenjälkeä.

Kestävän kehityksen strategiaa määrittäessään organisaatiot pyrkivät tunnistamaan mahdollisuuksia toimia kestävämmin oman toiminnan ja arvoketjun osalta, priorisoimaan liiketoimintaan kohdistuvia ESG-riskejä sekä hyödyntämään veroetuja, vihreitä rahoitusmahdollisuuksia ja avautuvia liiketoimintamahdollisuuksia.  Strategian jalkauttaminen osaksi organisaation päivittäistä liiketoimintaa ei ole aina yksinkertaista. Monissa yrityksissä koetaan hankalaksi konvertoida strategiset ESG-tavoitteet suunnittelun ja seurannan mittareiksi ohjamaan liiketoimintaprosesseja ja päivittäistä työskentelyä.
 

ESG-tunnuslukujen kyselyistä kohti reaaliaikaisia raportointityökaluja

Kestävyysraportoinnin direktiivin voimaantulo aiheuttaa organisaatioille sekä sisäisiä että ulkoisia paineita, kun yritykset sovittavat aiemmin luotua vastuullisuusstrategiaansa EU:n kestävyysraportointidirektiiviin. CSRD astuu voimaan vuoden 2024 alussa – raportointivelvoite listatuille ja suurille yrityksille 1.1.2025 alkaen. Myöhemmässä vaiheessa direktiivi velvoittaa myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä raportoimaan vuosittain EU-taksonomian mukaisen vastuullisuusluokituksensa osana vuosiraportointia.  ISO-standardeihin mukautetut yrityksen prosessit tukevat CSRD:n mukaisessa raportoinnissa onnistumista.

Teknologian näkökulmasta kestävyysraportointiin siirtyminen on tarkoittanut siirtymää sähköpostikyselyistä ja täytettävistä Excel-taulukoista yritystoiminnan ESG-tilannekuvaa hakevaan analytiikkaan. Tällä hetkellä yritykset ovat eri vaiheissa teknologian käytössä ja ESG-raportoinnin automatisoinnissa. ESG-raportointiin tarvittavan datan hallinnassa on haasteita datan ollessa hajautettuna usean avainprosessin ja omistajan alla. Liiketoiminnalle keskeisten prosessien ESG-raportointiin tuottaman datan kokoaminen yhdestä lähdejärjestelmästä ei yleensä ole mahdollista.  Myöskään kaikkien ESG-mittarien raportointi yhdellä raportointityökalulla ei ole aina järjestelmäarkkitehtuurin kannalta mielekästä.
 

Onnistunut ESG-raportointi palvelee koko liiketoimintaa

Eheän ja lainsäädäntövaatimusten mukaisten ESG-raportoinnin kannalta on olennaista rakentaa kokonaiskuva järjestelmissä olevan datan sijainnista, muodostumisprosessista, laadusta, omistajista ja elinkaaresta. Erillisen ”ESG-datan” manuaalinen kerääminen liiketoimintayksiköistä omiin tiedostoihin juuri ennen vuosiraportoinnin määräpäivää ei ole toimiva ratkaisu. Se ei anna reaaliaikaista tilannekuvaa toiminnan volyymeistä ja intensiteetistä tai sen aiheuttamasta kulutuksesta ja päästöistä, jotka ovat suunnittelua ja päätöksentekoa palvelevia avainmittareita myös ESG-raportoinnin ulkopuolella.
 

ESG-raportointia varten koottavan datan tulisi olla jatkuvasti organisaation käytettävissä myös muuhun raportointiin ja analytiikkaan.

Onnistuneessa ESG-raportoinnissa avainasemassa ovat toimiva master datan -hallintamalli, koko raportointijakson ajalle saatavilla oleva datan audit trail ja lainsäädäntövaatimuksia ja niiden tulevia muutoksia joustavasti tukevat raportointityökalut, jotka mahdollistavat eri lähdejärjestelmistä tulevan datan mahdollisimman reaaliaikaisen tarkastelun ja validoinnin. Ihannetilanteessa ESG-mittarien seuranta tapahtuu koko raportointijakson ajan asettamalla raportoinnin laajuuteen kuuluviin transaktioihin ja läpileikkaaviin prosesseihin automaattikontrolleja. Kun data sekä transaktioiden ja kontrollien seurantatiedot kootaan reaaliaikaiseen tilannekuvanäkymään, palvelee se ESG-raportoinnin ohella päivittäin koko organisaatiota.
 

Analytiikkatyökaluja ESG-raportoinnin automatisointiin

Kiristyvät kestävyysraportoinnin vaatimukset ovat haasteellisia lyhyen varautumisaikataulun johdosta. Toisaalta ESG-raportoinnin prosessien kehittämisestä voi seurata jo lyhyelläkin aikavälillä merkittävää hyötyä, mikäli yritys integroi datan, analytiikan ja raportoinnin osaksi yritystoiminnan koko strategista suunnittelua ja tunnuslukujen seurantaa. Ihannetilanteessa ESG-raportointia tukevat analytiikkaratkaisut skaalautuvat muuttuvien lainsäädäntövaatimusten mukaisiksi. Ne myös mahdollistavat monipuolisia analytiikan sovelluskohteita liiketoiminnan avainprosessien optimoimiseksi. Esimerkkejä sovelluksista ovat tilaus-toimitusketjun riskien ja resilienssin hallinta sekä ostotoimittajien moniportainen validointi.

Haluamme työskennellä Deloittella ratkaisujen eteen, jotka kestävät ja tuottavat lisäarvoa alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Olemme kehittäneet yhdessä SAP:n kanssa analytiikkatyökaluja ESG-raportoinnin automatisointiin SAP S/4 HANA -ympäristössä, jotka soveltuvat monipuolisesti myös muihin analytiikan käyttökohteisiin. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen vaatii ensin visiota ja strategiaa. Konkreettiset puitteet ja toimenpiteet sekä skaalautuvat teknologiaratkaisut ja tehokas datan hyödyntäminen auttavat yritystä strategian toteuttamisessa. Nopeasti muuttuvasta toimintaympäristöstä nousevat haasteet on mahdollista kääntää konkreettiseksi kilpailueduksi.

Olethan yhteydessä, mikäli haluat keskustella kanssamme lisää.

____________________________________

*CSRD = Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD-raportointi
**ESG = Environmental, Social, Governance, ympäristö, yhteiskuntavastuu ja hyvä hallintotapa

Ota yhteyttä

Leija Palin

Leija Palin

Operational Risk

Leija Palin työskentelee Deloittella operatiivisessa riskienhallinnassa SAP Sustainability -tiimissä. Hänellä on kokemusta erityisesti valmistavan teollisuuden tilaus-toimitusketjun ja vaarallisten aineiden hallinnan toteutuksista SAP-ympäristössä. Deloittella Leija tukee asiakkaitaan muun muassa ESG-raportoinnin ja siihen liittyvän kontrolliympäristön ja datan hallinnan kehittämisessä. Briefly in English: Leija  works in Operational Risk services at Deloitte Finland, in SAP Sustainability team. She has experience in supporting manufacturing industry clients in developing their supply and demand logistics processes and hazardous substance management with SAP. At Deloitte, Leija supports clients in developing their ESG-reporting processes and related control environment and data management.