Artikkeli

Blockchain 9.11.2017

Yhteenveto aamiaisseminaarista

Deloitte järjesti 9.11.2017 lohkoketjuteknologioita käsittelevän Grab’n Go -aamiaisseminaarin. Tilaisuudessa puhuivat Deloitten Blockchain Labin johtaja Lory Kehoe sekä Sami Honkonen, CEO, Tomorrow Labs. Tässä yhteenvedossa on kiteytettynä aamun puheenvuorojen keskeisin sisältö.

Lory Kehoe, Deloitte EMEA Blockchain Lab

Blockchainille on asetettu jopa kohtuuttomia vaatimuksia, se on kuitenkin vain teknologia muiden joukossa. Tärkeää on miettiä syvällisesti, miten sen voi linkittää yhtiön visioon kysymällä: auttaisiko blockchain meitä ylittämään asiakkaidemme odotukset?

Deloitten Blockchain-aamiaistapahtuman pääpuhujana oli Deloitten Irlannissa sijaitsevan EMEA Blockchain Labin vetäjä Lory Kehoe. Lory on yksi Deloitten keskeisistä Blockchain –asiantuntijoista globaalisti. Deloitten Blockchain labin asiantuntijat ovat lähes poikkeuksetta mukana Deloitten asiakkaiden kanssa tehdyissä blockchain-hankkeissa. Niitä on muutaman vuoden sisällä kertynyt kansainvälisesti useita kymmeniä. Lory toimii julkisuudessa myös aktiivisena asiantuntijakommentoijana. Financial Times on siteerannut Lorya usein ja lisäksi hän toimii luennoitsijana yliopistomaailmassa.

Lory kertoi meille, että lukemattomat yritykset ja konsortiot eri liiketoiminnan alueilla työskentelevät tällä hetkellä lohkoketjuteknologian (jatkossa blockchain) mahdollisuuksien ympärillä. Maailmanlaajuisesti yksin vuonna 2017 eri blockchain-hankkeisiin käytetään yli kaksi miljardia euroa. Markkinoilla odotetaan paljon julkistuksia käyttöön otetuista blockchain-ratkaisuista vuonna 2018. Täytyy kuitenkin muistaa, että teknologisten innovaatioiden standardien muodostumiseen menee aina oma aikansa, ja blockchainille on asetettu jopa kohtuuttoman suuria odotuksia. Yleinen ymmärrystaso blockchainista on toisaalta monissa organisaatioissa edelleen matala. Lory suosittikin yleisölle blockchainin -periaatteiden opettelua esimerkiksi bitcoin- virtuaalivaluuttaan tutustumalla, tai tekemällä yrityksen sisäisen blockchain Proof-of-conceptin.

Mitä blockchainilla kannattaa tavoitella?
Blockchain ei tietenkään automaattisesti sovi kaikkeen, mutta sen lisäarvo on vakaus ja läpinäkyvyys: lähtökohtaisesti blockchainiin viety tieto on siellä pysyvästi ja sieltä on aina saatavilla kaikki asiaan liittyvä historiatieto. Tieto tallennetaan hajautetusti, joten se on kaikkien tietoon oikeutettujen käytössä.
Blockchain on omiaan parantamaan reaaliaikaisuutta, asiakaskokemusta ja luomaan luottamusta eri osapuolten välille. Yrityksen kannalta on tärkeää tunnistaa, voisiko blockchain auttaa yritystä säilymään kiinnostavana asiakasarvon tuottajana tulevaisuudessakin?

Mihin blockchainia on jo käytetty?
Deloittelta löytyy esimerkkejä esiteltäväksi blockchain-asiakasprojekteista jo monilta toimialoilta - myös finanssialan ulkopuolelta. Mainio esimerkki on blockchainin käyttö vaikkapa toimitus- ja jakeluketjun osana ruoan ja tavaran tuottamisessa, lähettämisessä ja kuljettamisen kirjaamisessa. Toimitusketjun osapuolen motivaatiota kirjata dataa blockchainiin lisää tieto siitä, että lopputuotteen menekki kasvaa: esimerkiksi design-tuotteiden brändiarvo ja hinnoittelu nousee, kun ostajalle voidaan todistaa katkeamaton toimitusketjuhistoria.

Muita mainioita esimerkkejä ovat koneiden huolto- ja varaosahistorian sekä sertifikaattien ja todistusten kirjaaminen blockchainiin, tunne asiakkaasi -tietojen (KYC) jakaminen luotettujen verkostotahojen välillä blockchainin avulla sekä viranomaisraportointi niin, että tieto jaetaan viranomaiselle heti eikä jälkikäteen. Lisäksi mainittakoon älysopimukset eli sopimukset jotka tulevat voimaan, kun tietty asia tapahtuu, vaikkapa riittävästi myöhästynyt lento tai auton liikkeellelähtö vakuutustilanteessa.


Mikä on Deloitten lisäarvo asiakkaalle blockchainin mahdollisen hyödyntämisen harkitsemisessa?
Deloitte antaa asiakkaan liiketoimintaympäristöätuntemuksen kautta riippumattoman näkemyksensä kahteen kriittiseen kysymykseen:
- onko blockchain-teknologiaa ylipäätään järkevä hyödyntää yrityksessä?
- mikä teknologia on sopivin vai onko tarve järkevämmin ratkaistavissa muulla tavalla kuin blockchainin avulla?
Deloittelle tärkeintä on onnistua yhdessä asiakkaiden kanssa, oli teknologia sitten blockchain tai joku toinen.

Sami Honkonen, CEO, Tomorrow Labs:

Usein ideaalina puhutaan julkisesta, kaikille avoimesta blockchanista. Olemmeko kuitenkaan oikeasti valmiit täysin luopumaan mahdollisuudesta korjata tekninen virhe, kun puhutaan vaikkapa talomme omistusoikeudesta?

Toisena puheenvuorona CEO Sami Honkonen Tomorrow Labsista esitteli erittäin mielenkiintoista kansallista hanketta. ”ASREK”-hankkeen tavoitteena on luoda Asunto-osakeyhtiöitä koskeville tiedoille ja omistajamerkinnöille sähköinen rekisteri, johon paperisten osakekirjojen siirto aloitetaan vuoden 2019 alusta. Hankkeen rinnalla on rakennettu prototyyppi uudesta asuntokaupankäynnin järjestelmästä hyödyntäen Blockchain-teknologiaa. Kokeilussa ovat mukana Maanmittauslaitoksen ja Verohallinnon lisäksi OP ja Nordea. 

Sami kertoi, että vaikkakin blockchain- keskusteluissa esille usein tuleva ”idealistinen” tapa blockchainin hyödyntämiselle olisi julkinen, kaikille avoin blockchain, realistinen ratkaisu yleensä on kuitenkin yksityinen, luotettujen osapuolten välinen blockchain, joka koordinoi esimerkiksi blockchainiin kirjattuja omistuksia. Yksityisestä lohkoketjustakin saadaan lisäarvoa ja se voidaan tehdä kohtuullisessa ajassa.

Asuntokaupankäynnin Blockchain-prototyyppi on tehty Corda-teknologialla. Omistukset eivät ole pelkästään blockchain-järjestelmässä, vaan myös edellä mainitussa ”perinteisessä” digitaalisessa rekisterissä. Blockchainin hyödyntämisen perimmäiset syyt ovat suhteellisen monimutkaisen kaupankäyntiprosessin yksinkertaistamisessa ja automatisoinnissa. Blockchainin lisäarvo on myös ns. älysopimusten hyödyntämisen mahdollisuus vakuuksien, omistusten ja maksujen siirtämisessä.

Suuren yleisön kannalta ASREK-hanke ja blockchain-prototyypin rakentaminen asuntokaupankäyntiin on erittäin kiinnostava siinäkin mielessä, että kuka tahansa meistä voi omistaa asunto-osakkeita ja haluta siirtää omistustaan toiselle osapuolelle. Blockchainin käyttötapausten konkretisoituminen auttaa ymmärtämään sen käyttömahdollisuuksia myös muille liiketoiminnan aloille.

Oliko tieto hyödyllistä?