Koronapandemia vaikeuttanut väärinkäytösten selvittämistä

Artikkeli

Koronapandemia on vaikeuttanut väärinkäytösten selvittämistä

Deloitte Forensic toteutti loka-marraskuussa kyselyn, jossa selvitettiin koronapandemian ja siitä aiheutuneen poikkeusajan mahdollisia vaikutuksia väärinkäytöksiin. Kyselyn tulosten perusteella voidaan havaita, että poikkeuksellinen aika on vaikuttanut erityisesti väärinkäytösten selvittämistyöhön. Lisäksi korona-aika näkyy jonkin verran myös väärinkäytösten tekotavoissa.

Erilaiset toimintataparikkomukset nousevat esille

Kyselyn mukaan kolmannes vastaajien organisaatioista on joutunut väärinkäytöksen kohteeksi koronapandemian aikana. Valtaosa näistä on tapahtunut Suomessa. Pääosin väärinkäytökset ovat olleet perinteisiä petos- ja kavallustyyppisiä tekoja. Kyselyssä merkillepantavaa on kuitenkin se, että toimintataparikkomukset nousivat vastauksissa merkittäväksi ryhmäksi.

Toimintataparikkomuksilla tarkoitetaan tekoja, joissa henkilö rikkoo tai laiminlyö organisaation ohjeita tai määräyksiä. Ne liittyvät usein pikemminkin henkilön toimintaan ja käyttäytymiseen kuin edun tavoitteluun.

Pandemia-ajan toimintataparikkomukset voidaan jakaa kokemustemme perusteella karkeasti kahteen pääryhmään. Oman ryhmänsä muodostavat työympäristön muutosten, kuten etätyöskentelyn aiheuttamat kontrolliheikennykset ja niiden hyväksikäyttö. Näitä rikkomuksia voidaan nähdä esimerkiksi hankinnoissa ja ostolaskujen tarkastuksessa sekä hyväksymisessä. Toinen tekotapakokonaisuus koskee työyhteisöä ja työpaikan ilmapiiriä. Esimerkiksi erilaiset työyhteisön ristiriidat voivat ilmetä epäasiallisena käyttäytymisenä ja jopa kiusaamisena.

Kontrollit tulee sopeuttaa muuttuvaan tilanteeseen

Monet organisaatiot ovat kyselyn perusteella selkeyttäneet ja tarkentaneet ohjeistuksiaan sekä antaneet uusia toimintatapaohjeita esimerkiksi etätyöhön. Tiukentuneiden määräysten tarkoituksena on ollut kontrollitason säilyttäminen myös muuttuneessa tilanteessa. Kaikki eivät ole kuitenkaan näin toimineet. Kontrollien päivittämisen puuttuminen on luonut uudenlaisia tilaisuuksia väärinkäytöksille − ja joissakin tapauksissa näitä on myös hyödynnetty. Havaintojen perusteella voidaan todeta, että kontrolliympäristön varmistaminen ja tarvittava mukauttaminen on pandemian aikana ensiarvoisen tärkeää.

Väärinkäytöksiä selvitetään nyt etäyhteyksillä

Kysely osoittaa, että kolmannes vastaajista kokee koronapandemian vaikeuttaneen väärinkäytösten selvittämistä. Keskeisenä haittatekijänä nähdään erityisesti se, että selvittämistyö on tilanteesta johtuen jouduttu tekemään pääosin etäyhteyksillä. Esimerkiksi dokumentaatioon ja tilanteeseen ei ole myöskään selvitysvaiheessa voinut tutustua normaaliin tapaan. Myös haastattelujen tekeminen on tapahtunut pääasiassa etäyhteyksien välityksellä. Tutkintametodologisesti haastatteluiden tekeminen kasvotusten on paras vaihtoehto, mutta nykyhetken tilanteessa haastatteluiden tavanomainen toteuttaminen ei ole aina mahdollista.

Nykyaikaiset tekniset ratkaisut mahdollistavat kuitenkin väärinkäytösten sujuvan ja huolellisen selvittämisen myös poikkeuksellisissa olosuhteissa tiettyyn rajaan saakka. Käyttämällä kansainvälisesti kattavaa asiantuntijaverkostoa on paikallisesti tapahtuvat tilanteen arvioinnit, tutkintatoimet ja jopa haastattelut mahdollisia tietyin varauksin silloinkin, kun organisaatio ei voi lähettää omia asiantuntijoitaan työskentelemään toiseen maahan.

Forensic Survey

Oliko tieto hyödyllistä?