Lehdistötiedotteet

Yrityskauppa käy – digitaalisuus ja yritysvastuu vaikuttavat arvostuksiin  

Yritysjärjestelyammattilaiset uskovat vahvasti tekevänsä yritysjärjestelyitä seuraavien kuukausien aikana. Edullista rahoitusta on nyt hyvin saatavilla, mutta kohonneet arvostustasot ja epävarmat tulevaisuuden näkymät hillitsevät yritysjärjestelyhalukkuutta. Yritysvastuun merkitys ja digitaalisuuden aste vaikuttavat yhä enemmän yritysten arvostuksiin sekä sijoituspäätöksiin.

Deloitten yrityskauppabarometriin vastanneista yrityksistä 77 % suunnittelee tekevänsä yritysjärjestelyitä seuraavan kuuden kuukauden aikana. Yli puolet vastanneista uskoo, että yrityskauppojen määrä pysyy ennallaan. Keväällä suurin osa vielä arvioi yrityskauppojen lisääntyvän.

Yritysjärjestelyammattilaiset eivät koe rahoituksen saatavuutta ongelmaksi. Suurimpana esteenä yrityskauppojen tiellä nähdään pula kiinnostavista kohteista (53 % vastaajista). Lisäksi yli kolmasosa vastaajista näkee uusien yrityskauppojen haasteena kohdeyritysten nousseet hinnat. ”Talouden epävarmuus ja näköalattomuus jarruttavat investointeja, vaikka niihin olisi nyt hyvin rahoitusta saatavilla. Ostajia epäilyttää velkaantuminen epävarmoissa oloissa ja huoli rahoituksen hinnan mahdollisesta noususta nykyisistä pohjalukemista,” Deloitten yritysjärjestelypalveluiden partneri Eija Kuittinen näkee.

”Barometrissä nousi esiin, että koko yrityksen arvoketjun digitaalisuuden kehitysaste vaikuttaa arvostuksiin, ja uskon että tämä trendi tulee vahvistumaan. Esimerkiksi asiakaslähtöiset digitaaliset palvelukonseptit ovat merkittävästi vaikuttaneet yritysten tuottavuuteen ja arvostuksiin. Lisäksi integraatio-osaamisen merkitys ymmärretään yhä paremmin – osaaminen tai sen puute nousi kyselyssä kohteen arvoon keskeisesti vaikuttavaksi tekijäksi”, sanoo Kuittinen.

Q1 2016 (PDF)

Yritysvastuun merkitys kasvaa

Yli 60 % yrityskauppabarometrin vastaajista katsoo ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon (Environmental, Social, Governance) liittyvillä tekijöillä olevan vaikutusta yrityskauppoihin ja niiden merkitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Usein ESG-tekijät selvitetään jo due diligence-vaiheessa ja yritysvastuuseen liittyvät riskit saattavat alentaa hintaa tai estää jopa kaupan toteutumisen kokonaan. Yritysvastuun toteutuminen tulee vaikuttamaan yritysten arvostustasoihin yhä enemmän.

”Yrityskauppabarometri vahvistaa entisestään käsitystämme siitä, että ESG-asioiden huomiointi on yleistymässä yrityskaupoissa. On positiivista, että yritysjärjestelyiden ammattilaiset eivät näe yritysvastuuta pelkästään hyvänä riskienhallintana. Se kertoo myös hyvästä johtamisesta, laadusta ja pidemmän aikavälin ymmärryksestä”, sanoo Deloittella yritysvastuupalveluista vastaava Riikka Poukka.

Deloitten yrityskauppabarometrikysely lähetettiin joulukuussa suomalaisille yritysjärjestelyjen parissa työskenteleville ammattilaisille. Deloitte toteuttaa yrityskauppabarometrin Suomessa puolivuosittain.

Aikasarja (PDF)
Oliko tieto hyödyllistä?