Fintechit kehittäneet finanssitoimialaa mutta tippuvat markkinaosuuksissa

Lehdistötiedotteet

Fintechit kehittäneet finanssitoimialaa, mutta tippuvat markkinaosuuksissa

Fintech-yritykset ovat muuttaneet finanssitoimialan perinteistä kilpailua, mutta eivät ole onnistuneet kasvattamaan markkinaosuuttaan odotetulla tavalla.

Perinteistä finanssitoimialaa myllertävät uudet toimijat, jotka omilla palveluillaan ja tuotteillaan tarjoavat kuluttajille yhä saumattomampia mahdollisuuksia esimerkiksi rahan siirtämiseen ja hallinnointiin. Deloitten tuoreesta tutkimuksesta selviää, että Fintech-yritysten tulo markkinoille ennakoi isoja muutoksia koko finanssitoimialalle.

Fintechit ovatkin nopeuttaneet innovaatioiden syntytahtia ja muovanneet nopeasti asiakkaiden odotuksia. Toisaalta monilla Fintech-yrityksillä on ollut vaikeuksia kasvaa. Kuluttajien luottamus perinteisiin toimijoihin on ollut odotettua suurempi. Lisäksi asiakashankinnan kustannukset ovat olleet yllätys Fintecheille. Perinteiset toimijat näyttävät nauttivan luottamukseen perustuvaa kilpailuetua, jonka vuoksi Fintechien asiakashankinta on monesti vaikeaa ja kallista.

”Samalla kun Fintechit kamppailevat laajentumisen kanssa, finanssitoimialan perinteiset toimijat ovat päässeet Fintechien vauhtiin mukaan oletettua nopeammin. Fintechit ovat saaneet alan yritykset kehittämään omia palveluitaan aiempaa asiakaslähtöisemmiksi, ja niiden asiakaskokemus on selvästi parantunut”, kertoo Deloitten finanssitoimialan toimialajohtaja Ilkka Huikko.

Fintechejä kohdellaan eräänlaisena mahdollisuuksien supermarkettina, joiden avulla perinteiset toimijat voivat ottaa nopeasti käyttöön uusia tarjolle tulleita tuotteita ja palveluita. ”Tämä on mahdollista, koska yhä useampi Fintech valitsee itselleen kumppanoitumisstrategian sen sijaan, että se pyrkisi kilpailemaan perinteisiä toimijoita vastaan”, Huikko jatkaa.

Tärkeimmät raportissa esiin nousevat finanssitoimialaa ravistelevat kolme muutosvoimaa ovat:

 1. Finanssialan uusi alustatalous
  Asiakkaan valinnanvapauden merkitys on korostunut ja vaikuttaa suuresti finanssituotteiden suunnitteluun ja jakeluun. Yritysten rooli todennäköisesti muuttuu, kun alustat, jotka tarjoavat kuluttajalle yhden kanavan kautta keskustelumahdollisuuden moneen eri finanssitoimialan yritykseen, ovat kehittymässä rahoituspalveluiden jakelun hallitsevaksi malliksi.
 2. Finanssiala alueellistuu
  Toisistaan eroavat sääntelyt, tekniset mahdollisuudet ja asiakkaiden tarpeet haastavat finanssialan lisääntyvän globalisaation. Tuloksena on rahoituspalveluiden erilainen kehittyminen eri maanosissa – Euroopassa, Amerikassa ja Aasiassa. Jopa globaalit yritykset saattavat tarvita erillisiä strategioita, jotta ne voivat kehittää alueellista kilpailuetua ja sulautua alueellisiin ja paikallisiin ekosysteemeihin.

  Samaan aikaan Fintechit kohtaavat todennäköisesti suuria hankaluuksia, kun niitä yritetään vakiinnuttaa useille eri lainkäyttöalueille, vaikka teknologia alentaisikin itse käyttöönoton esteitä. Vakiintuneet toimijat saattavat olla kiinnostavia yhteistyökumppaneita Fintecheille, jotka etsivät nopeaa pääsyä uusille markkinoille.  
 3. Rakenteellinen riippuvuus teknologiayhtiöistä
  Uusi riippuvuus on syntynyt globaalin pilvipalveluinfrastruktuurin kautta. Periaatteessa koko globaali finanssisektori on riippuvainen muutamasta globaalista pilvipalvelujen tarjoajasta. Samalla kun pilvipalvelujen hyödyntäminen tarjoaa mahdollisuuden kehittää toimintaa ja kasvattaa kilpailukykyä, riippuvuus kasvaa edelleen. Finanssisektorin yrityksillä on siten edessään vaikea valinta: tullako yhä enemmän riippuvaiseksi suurista teknologiayhtiöistä vai suojellako itsenäisyyttään minimoimalla riippuvuussuhteet. Jälkimmäisessä on riski jäädä teknologisten tuotteiden tarjoamisessa muista jälkeen. 
Oliko tieto hyödyllistä?