Human Capital Trends 2015

Uutiset

Sitoutumaton henkilöstö on globaali ongelma

Henkilöstön sitoutuminen vaikuttaa suoraan yrityksen menestykseen. Yritykset, joiden henkilöstö on sitoutunutta, onnistuvat paremmin asiakaspalvelussaan, houkuttelevat hyviä työntekijöitä, niissä on matalampi henkilöstön vaihtuvuus ja niiden kannattavuus on pitkällä aikavälillä parempi.

Sitoutumaton henkilöstö on globaali ongelma

Henkilöstön sitoutuminen on kuitenkin maailmanlaajuisesti yksi yritysten suurimmista huolenaiheista. Vain 13 % työntekijöistä on erittäin sitoutunut työnantajaansa. Myös yritysten johto tunnistaa tämän ongelman, sillä lähes 90 % Deloitten Human Capital Trends -kyselyyn vastanneista HR- ja liiketoimintajohtajista näkee sitouttamisen suurimpana huolenaiheenaan.

”Henkilöstön sitouttaminen on hyvin haastavaa ja siihen vaikuttavat monet eri tekijät. Pitkittynyt talouden taantuma luo paineita tehostamiseen ja sitä kautta henkilöstön vähennyksille. Toisaalta digitalisaatio ja liiketoimintaympäristön nopea kehitys luovat osaajapulaa. Henkilöstöjohtajien paineet ovat kovat, koska heidän on pystyttävä vastaamaan näihin kahteen täysin vastakkaiseen vaatimukseen”, toteaa Deloitten HR Transformation -johtaja Eva Tuominen.

lataa koko tutkimus

Suoritusjohtaminen ei enää riitä

Yrityskulttuuri on keskiössä henkilöstön sitouttamisen kannalta. Yrityskulttuuriin vaikuttavat esimerkiksi joustavuus sekä henkilöstön vaikutusmahdollisuudet, kehittyminen ja liikkuvuus, joita voidaan nopeastikin parantaa parempien prosessien ja teknologian avulla. Yrityskulttuuriin vaikuttaa kuitenkin vahvimmin organisaation johtamiskulttuuri.

Globaaleista vastaajista jopa 86 % myöntää johtamisen isona ongelma-alueenaan ja vain kuusi prosenttia organisaatioista pitää panostustaan tulevien johtajien kehittämiseen riittävänä. Monia johtajia arvioidaan ja palkitaan yhä liiketulosperusteisesti, vaikka johdon arvioinnin perusteena tulisi olla myös vahvan kulttuurin rakentaminen, taito kuunnella palautetta, vähäinen vaihtuvuus ja tiimien sitoutuneisuus.

Jo yli puolta työvoimasta edustava Y-sukupolvi odottaa työnantajaltaan vastuuta ja hyvää johtajuutta. Rahallisen korvauksen lisäksi he haluavat kokemusta, koulutusta ja elämyksiä. Heidän työllään on oltava tarkoitus ja he haluavat joustavuutta siihen, miten työt tehdään. Perinteinen suorituksen johtaminen ei enää riitä, sillä sen nähdään luovan liikaa painetta ja kilpailua henkilöstön parissa ja johtavan sekä korkeaan vaihtuvuuteen että heikompaan tuottavuuteen.

Henkilöstö jatkuvassa kuormitustilassa

Yhä useammin henkilöstö on jatkuvassa kuormitustilassa informaatiovirran ja globaalin, 24/7 -työympäristön takia. Tähän vaikuttavat niin maailmanlaajuiset sosiaaliset verkostot kuin monimutkaiset työkäytännöt ja -prosessit. Nyt myös työnantajat ovat heränneet tarpeeseen yksinkertaistaa työtapoja ja vähentää työn kuormittavuutta.

”Käytännössä työtapojen yksinkertaistaminen tarkoittaa esimerkiksi hallinnollisen työn, sääntöjen ja työnkuvien uudelleenmäärittämistä selkeämpään muotoon. Suomessa työelämän yksinkertaistaminen ja HR-analytiikka koettiin erityisen tärkeiksi kehitysalueiksi. Kaikkialla muualla suurimpina haasteina nähtiin kulttuuri ja johtaminen”, Tuominen jatkaa. 

Teknologia mullistaa perinteet

Teknologian kehityksen myötä työpaikat, samoin kuin yhtiöiden yrityskulttuuri, ovat avoimesti nähtävillä ja arvioitavissa verkkoyhteisöjen kuten Facebookin, Glassdoorin ja LinkedInin kautta. Tämä on johtanut siihen, että työntekijöiden on erittäin helppo tulla tietoisiksi uusista työmahdollisuuksista, kerätä tietoa erilaisista yrityskulttuureista ja vaihtaa työpaikkaa aiempaa helpommin. Työnantajilla sen sijaan on vielä tekemistä sosiaalisen datan hyödyntämisessä. Vastaajista 81 % ei koe olevansa valmis hyödyntämään tätä kasvavaa trendiä.

”Ulkoinen tietomäärä kasvaa huimaa vauhtia ja on usein tarkempaa kuin mitä yhtiö itse tuottaa. Teknologiat avaavat täysin uudenlaisia mahdollisuuksia työnantajille hyödyntää esimerkiksi sosiaalista dataa omissa rekrytoineissaan, työnantajakuvan analysoinnissa ja henkilöstön sitouttamisessa - toki kunkin maan lainsäädännön puitteissa. Oman toiminnan julkinen läpinäkyvyys on monille yhtiöille herkkä paikka, mutta nykyisillä kilpailluilla ja avoimilla markkinoilla on tärkeää kääntää avoimuus vahvuudeksi, sen sijaan että yritetään kaivaa syvempiä poteroita”, toteaa Tuominen.

Neljättä kertaa toteutettu Deloitte Global Human Capital Trends 2015 -tutkimus kokoaa yhteen 3 300 liiketoiminta- ja HR-johtajan näkemykset 106 maasta ympäri maailmaa. Deloitten Global Human Capital Trends -julkaisu on yksi maailman suurimmista osaamis-, johtajuus- ja HR-haasteisiin keskittyvistä tutkimuksista.

Oliko tieto hyödyllistä?