Artikkeli

Varaa riittävästi aikaa työsuhteen päättämissopimusta koskevaan neuvotteluun

Korkein oikeus linjasi tänä syksynä käsitelleessään tapauksessa KKO 2019:76, että työnantajan ja työntekijän solmima työsuhteen päättämissopimus oli pätemätön, koska työntekijälle ei oltu varattu riittävää harkinta-aikaa eikä mahdollisuutta hankkia asiantuntevaa apua ennen sopimukseen sitoutumista.

Ratkaisua voidaan pitää merkittävänä, koska työlainsäädännössä ei ole nimenomaista sääntelyä päättämissopimuksen solmimista koskevalle menettelylle ja tämä on ensimmäinen kerta, kun Korkein oikeus on ottanut kantaa työntekijälle varattavaan harkinta-aikaan työsuhteen päättämissopimustilanteissa.

Tapauksesta lyhyesti

Kyseisessä tapauksessa työnantaja ja työntekijä olivat tehneet työnantajan aloitteesta työsuhteen päättämissopimuksen, jonka mukaan työntekijä oli irtisanoutunut ja osapuolet olivat sopineet työsuhteen päättymiseen liittyvistä korvauksista ja muista yksityiskohdista. Työsuhteen päättämissopimuksen vaihtoehtona työntekijälle oli esitetty lähtökohtaisesti irtisanomiseen johtavaa ns. exit-menettelyä. Työntekijä oli näin ollen arvioinut päättämissopimukseen suostumista tilanteessa, jossa on näyttänyt varteenotettavalta vaihtoehdolta, että työsuhde joko heti tai myöhemmin päättyy työnantajan suorittamaan irtisanomiseen.

Työntekijä oli allekirjoittanut sopimuksen noin kaksi tuntia kestäneen neuvottelutilaisuuden lopuksi. Korkein oikeus katsoi, että ottaen huomioon, että työntekijän työsuhde oli työnantajan palveluksessa kestänyt yli 16 vuotta ja hän oli ilman valmistautumista ja ilman avustajaa joutunut ottamaan kantaa työsuhteensa päättämiseen ja sen ehtoihin, noin kahden tunnin aika oli tapauksen olosuhteisiin nähden ollut selvästi riittämätön kyseisen sopimuksen harkitsemiseen. Näin ollen päättämissopimus katsottiin tehdyn sellaisissa olosuhteissa, että työsopimuksen päättämissopimus oli oikeustoimilain nojalla pätemätön. Työntekijä oli siten työsopimuslain nojalla oikeutettu työsopimuksensa perusteella määräytyvään irtisanomisajan palkkaan ja lomakorvaukseen sekä korvauksena työsuhteen perusteettomasta päättämisestä 12 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen.

Mitä työnantajien tulisi huomioida työsuhteen päättämissopimuksia laadittaessa?

Työsuhteen päättämissopimusta laadittaessa olisi suositeltavaa huomioida alla olevat seikat myöhempien riitaisuuksien välttämiseksi:

  1. Kartoita huolellisesti työnantajan vaihtoehdot työ-suhteen jatkamiseen/päättämiseen liittyen sekä miten näistä vaihtoehdoista kommunikoidaan työntekijän kanssa neuvotteluprosessin aikana
  2. Varaa aikaa neuvotteluprosessille ja varmista, että työntekijällä on olosuhteet huomioiden riittävä aika päättämissopimuksen ja sen ehtojen harkintaa varten
  3. Muistuta työntekijää mahdollisuudesta tarvittaessa hankkia itselleen asiantuntija-apua/käyttää avustajaa neuvotteluissa ja päätösprosessissa
  4. Sovi työsuhteen päättymistä koskevista ehdoista selkeästi ja ymmärrettävästi sekä käytä tarvittaessa asiantuntija-apua neuvotteluprosessissa ja sopimuksen laadinnassa
  5. Varmista, että työntekijä saa lähtökohtaisesti vä-hintään saman tasoiset edut, joihin hän olisi oikeutettu pakottavan lainsäädännön ja työehtosopimuksen pe-rusteella, jos työnantaja irtisanoisi työsuhteen (esim. irtisanomisaika ja vuosilomat)

Haluatko kuulla lisää?

Deloitten työoikeusasiantuntijat ovat mielellään apunasi työsuhteen päättämissopimuksia laadittaessa sekä muissa työsuhdetta koskevissa kysymyksissä.

Oliko tieto hyödyllistä?