työsuhde- ja eläkeasiat

Ratkaisut

Työsuhde- ja eläkeasiat

Edustamme tulevaisuutta

Nopeasti muuttuvassa maailmassa yrityksiltä vaaditaan ketteryyttä ja joustavuutta henkilöstöön liittyvissä asioissa. Monimutkaiset käytännöt, muuttuva lainsäädäntö sekä globaali toimintaympäristö asettavat monia työoikeudellisia haasteita yrityksille.

Yksilöllistä työlainsäädännön neuvontaa

Yritykset tarvitsevat neuvontaa monenlaisissa päivittäisissä henkilöstönhallintaan liittyvissä käytännöissä, menettelytavoissa ja pelisäännöissä, jotta yrityksen toiminta pysyy sujuvana. Globaalissa toimintaympäristössä työntekijät saattavat sijoittua eri puolille maailmaa, minkä vuoksi yrityksillä täytyy olla valmius noudattaa erilaisia lakeja ja määräyksiä. Lakien ja määräysten lisäksi myös kulttuurisidonnaiset normit ja odotukset asettavat haasteita yrityksille. Autamme yrityksiä selviytymään näistä haasteista muun muassa seuraavilla osa-alueilla:

 • työ- ja johtajasopimusten laatiminen ja päättäminen
 • työsuhteeseen ja -suoritukseen liittyvät asiat, muun muassa henkilöperusteinen irtisanomismenettely, työtehtävien muutostilanteet, ym.
 • kollektiiviperusteiset työsuhteen muutostilanteet, kuten esim. organisaatiomuutokset ja tuotannollistaloudelliset irtisanomistilanteet sekä epätyypilliset työsuhteet
 • liikkeenluovutukset
 • työehtosopimuksiin liittyvät kysymykset 
 • työsyrjintään ja häirintään liittyvät asiat sekä muut työsuojelulliset asiat (esim. työaikaan liittyvät kysymykset)
 • työelämän tietosuoja-asiat
 • sisäiset menettelyohjeet ja käytännöt.

Työsuhdejuristeillamme on vankka kokemus sekä paikallisista toimeksiannoista että toimimisesta kansainvälisissä tilanteissa ja toimintakentässä.

Yhteistyö henkilöstöä edustavien tahojen kanssa

Yritystoiminnan sujuvuuden varmistamiseksi säännöllinen ja avoin keskustelu henkilöstöä edustavien tahojen kanssa on tärkeää. Kun organisaatioiden on tehtävä muutoksia, jotka vaikuttavat työolosuhteisiin ja yrityksen koko henkilöstön tai yksittäisten työntekijöiden työtilanteeseen, yrityksellä täytyy olla oikeat tiedot sekä organisaation että sen työntekijöiden oikeuksista ja velvollisuuksista. Näiltä osin neuvomme yrityksiä muun muassa seuraavissa asioissa:

 • työntekijöiden edustus – avustaminen neuvotteluelinten perustamisessa (esim. yt-neuvottelukunta, EWC, ym.) ja edustajien valintaprosessissa neuvominen
 • yhteistoimintaneuvottelut – neuvotteluprosessin suunnittelu, toteutus sekä tehtyjen päätösten toimeenpanoprosessiin liittyvä avustaminen
 • henkilöstöön vaikuttavat strategiamuutokset – ohjausta ja neuvontaa siitä, miten yritykset voivat käsitellä strategiamuutoksia paikallisella ja kansainvälisellä tasolla

Autamme yrityksiä perehtymään siihen, millaisia velvollisuuksia niillä on eri toimintamaissaan, ja hallitsemaan sekä kehittämään proaktiivisesti yhteistyötä henkilöstöä edustavien tahojen kanssa.

Yritysjärjestelyitä koskeva työlainsäädäntö

Yrityksen uudelleenjärjestelyistä voi aiheutua valtavia haasteita henkilöstönhallintaan. Kun uudelleenjärjestelyt koskevat useiden eri maiden toimintoja tai yksiköitä tai kun ne toteutetaan säännellyllä toimialalla, haasteet voivat olla vielä merkittävästi monimutkaisempia.

Autamme yrityksiä yritysjärjestelyjen kaikissa vaiheissa strategisen päätöksenteon tukemisesta tarvittavien asiakirjojen laatimiseen. Avustamme yrityksiä näiltä osin muun muassa seuraavissa asioissa:

 • Prosessin aikataulujen suunnittelu, avustaminen tavoiteltuja muutoksia koskevien yhteistoimintanevotteluvelvoitteiden täyttämisessä sekä viestinnän suunnittelussa, avustaminen yhteydenpidossa ammattiliittoihon ja työvoimaviranomaisiin sekä kaikenlaisten vaadittavien asiakirjojen laatiminen
 • yrityskauppaprosessit kokonaisuudessaan (myyjän/ostajan DD, neuvotteluihin osallistuminen ja kauppakirjan laadinta sekä kaupan toteutuksen jälkitoimenpiteissä avustaminen)
 • yhteistoimintaneuvotteluihin liittyvät asiat kokonaisuudessaan.

Toimimme yhteistyössä veroasiantuntijoidemme ja muiden Deloitten asiantuntijoiden kanssa, jotta asiakkaamme saavat kokonaisvaltaista ja räätälöityä neuvontaa. Asiantuntijoillamme on vankka kokemus kansainvälisten lakiasioiden hoitamisesta.

Eläke- ja työsuhde-edut

Useimmat yritykset pitävät tärkeänä parhaiden osaajien palkkaamista ja heidän sitouttamistaan. Menestyvimmät yritykset tarjoavat kilpailukykyisiä palkitsemispaketteja sekä täydentävät peruspalkkaa eduilla, jotka voivat olla muun muassa lisäeläkeitä, optioita, osakkeita tai laajoja työterveys- tai virkistysetuja. Autamme yrityksiä kehittämään näitä palkitsemisjärjestelmiä, eläkeohjelmia, työsuhde-etupaketteja ja sitouttamisohjelmia. Autamme yrityksiä myös käsittelemään ja ratkomaan haasteita, joita koituu yritysten taikka niiden eri yksikköjen sulauttamisesta, jakamisesta, hankkimisesta tai uudelleenjärjestelyistä.

Avustamme yrityksiä etuohjelmien strategisessa suunnittelussa, konsultoimme niiden täytäntöönpanoon liittyvissä menettelyissä sekä laadimme tarvittavia juridisia asiakirjoja näihin liittyen. Avustamme yrityksiä luomaan toimivia ja kustannustehokkaita eläke- ja työsuhde-etuohjelmia, ja autamme näin palkkaamaan ja pitämään parhaat osaajat.

Työntekijöiden liikkuvuus ja maahanmuutto

Globaaleja toimintoja hyödyntävillä yrityksillä työntekijöiden liikkuvuus on usein strategiasuunnitelmien keskeinen tekijä. Yritysten täytyy huolellisesti organisoida ja koordinoida työntekijöiden lähettäminen toiseen maahan taikka palkkaaminen toisessa maassa. Muun muassa käytännön järjestelyt, korvaukset ja juridiset asiat tulee usein hoitaa nopeasti ja kustannustehokkaasti, ja näissä tilanteissa me olemme apuna.

Avustamme yrityksiä muun muassa seuraavissa asioissa:

 • työntekijöiden työskentelymaan vaihtoon liittyvä käytännön suunnittelu
 • kansainvälisten työsopimusten ja komennussopimusten luonnostelu
 • sosiaaliturvaan liittyvä konsultointi
 • ulkomailla työskentelevän henkilöstön palkkaukseen liittyvä kokonaisvaltainen suunnittelu
 • paluumuuttoon ja komennussopimusten irtisanomiseen liittyvät asiat
 • maahanmuuttoon liittyvä lainsäädäntö:
  • ulkomaalaisten työntekijöiden palkkaaminen, esimerkiksi viisumien, työlupien, maahantulo- ja oleskelulupien sekä kansalaisuuden hankkiminen
  • edustus paikallisten maahanmuuttoviranomaisten tapaamisissa.

Toimimme tiiviissä yhteistyössä veroasioiden ja henkilöstöhallinnan asiantuntijoidemme kanssa. Olemme kansainvälinen toimija, joka erottuu työvoiman liikkuvuudessa globaalilla ulottuvuudellaan.

Ota yhteyttä!

Susanna Tiihonen

Susanna Tiihonen

Head of Deloitte Legal

Susanna on Deloitten lakipalveluiden johtaja Suomessa. Susannalla on pitkä ja monipuolinen kokemus erityisesti työoikeuden saralta niin kotimaisessa kuin ulkomaisessakin ympäristössä. Hän on työskenne... Lisää