työsuhde- ja eläkeasiat

Ratkaisut

Työoikeudelliset palvelut

Employment & Benefits Legal Services

Edustamme tulevaisuutta! Nopeasti muuttuvassa maailmassa yrityksiltä vaaditaan ketteryyttä ja joustavuutta henkilöstöön liittyvissä asioissa. Työn tekemisen uudet muodot, entistä nopeammin muuttuva lainsäädäntö, globaali toimintaympäristö sekä teknologian mukanaan tuomat työelämän muutostarpeet asettavat monia työoikeudellisia haasteita yrityksille.

Yksilöllistä neuvontaa

Yritykset tarvitsevat neuvontaa monenlaisissa päivittäisissä henkilöstöön liittyvissä asioissa, jotta yrityksen toiminta pysyisi sujuvana. Globaalissa toimintaympäristössä työntekijät sijoittuvat eri puolille maailmaa, minä vuoksi yrityksillä täytyy olla valmius noudattaa erilaisia lakeja ja määräyksiä. Lakien ja määräysten lisäksi myös kulttuurisidonnaiset normit ja odotukset sekä uudet työn tekemisen muodot asettavat haasteita yrityksille. Autamme yrityksiä selviytymään näistä haasteista muun muassa seuraavilla osa-alueilla:

 • työntekijöiden ja johtajien palkkaaminen sekä heidän työ- tai johtajasopimustensa päättämiseen liittyvät tilanteet;
 • työsuhteeseen ja -suoritukseen liittyvät asiat, kuten muun muassa puutteelliseen työsuoritukseen liittyvä varoitusmenettely ja työtehtävien muutostilanteet;
 • kollektiiviperusteiset työsuhteen muutostilanteet, kuten esim. organisaatiomuutokset ja tuotannollistaloudelliset irtisanomistilanteet
 • epätyypilliset työsuhteet;
 • liikkeenluovutukset;
 • työehtosopimuksiin liittyvät kysymykset; 
 • työsyrjintään ja häirintään liittyvät asiat sekä muut työsuojelulliset asiat
 • työaikaan ja vuosilomiin liittyvät kysymykset;
 • työelämän tietosuoja-asiat; sekä
 • yritysten sisäiset henkilöstöpolitiikat, menettelyohjeet ja käytännöt.

Työoikeusjuristeillamme on vankka kokemus sekä paikallisista toimeksiannoista että toimimisesta kansainvälisissä tilanteissa ja toimintakentässä.

Yhteistyö henkilöstöä edustavien tahojen kanssa

Yritystoiminnan sujuvuuden varmistamiseksi säännöllinen ja avoin keskustelu henkilöstöä edustavien tahojen kanssa on tärkeää. Kun organisaatiossa on tehtävä muutoksia, jotka vaikuttavat työolosuhteisiin ja yrityksen koko henkilöstön tai yksittäisten työntekijöiden työsuhteisiin, yrityksellä täytyy olla oikeat tiedot sekä organisaation että sen työntekijöiden oikeuksista ja velvollisuuksista. Näiltä osin neuvomme yrityksiä muun muassa seuraavissa asioissa:

 • neuvotteluelinten perustamisessa (esim. yt-neuvottelukunta ja EWC) ja edustajien valintaprosessissa;
 • yhteistoimintaneuvotteluprosessin suunnittelussa, toteutuksessa ja tehtyjen päätösten toimeenpanemisessa; sekä 
 • henkilöstöön vaikuttavien strategiamuutosten suunnittelussa ja toimeenpanemisessa paikallisella ja kansainvälisellä tasolla

Autamme yrityksiä perehtymään siihen, millaisia velvollisuuksia niillä on eri maissa, ja hallitsemaan sekä kehittämään proaktiivisesti yhteistyötä henkilöstöä edustavien tahojen kanssa.

Yritysjärjestelyitä koskeva työlainsäädäntö

Erilaiset yritysjärjestelyt voivat aiheuttaa valtavia henkilöstövaikutuksia. Kun esim. uudelleenjärjestelytarve koskee toimintoja tai yksiköitä useissa eri maissa tai kun muutokset toteutetaan säännellyllä toimialalla, voivat haasteet olla erittäin merkittäviä ja monimutkaisia.

Autamme yrityksiä yritysjärjestelyiden kaikissa vaiheissa – suunnittelussa, strategisen päätöksenteon tukemisessa, tarvittavien asiakirjojen laadinnassa sekä toimenpiteiden toteutuksessa. Avustamme yrityksiä näiltä osin muun muassa seuraavissa asioissa: 

 • prosessin sisällön ja aikataulun suunnittelussa, tavoiteltuja muutoksia koskevien yhteistoimintaneuvotteluvelvoitteiden täyttämisessä sekä viestinnän suunnittelussa;
 • yhteydenpidossa henkilöstön edustajiin, ammattiliittoihin ja työvoimaviranomaisiin sekä vaadittavien asiakirjojen laadinnassa;
 • erilaisiin yhteistoimintaneuvotteluihin liittyvissä asioissa; 
 • sulauttamisiin, jakautumisiin ja erilaisiin toiminnan uudelleenjärjestelytilanteisiin liittyvissä asioissa; sekä
 • yrityskauppaprosessien läpiviemisessä (esim. myyjän/ostajan henkilöstöön liittyvä due diligence –tarkastuksen suorittaminen, neuvotteluissa ja kauppakirjan laadinnassa avustaminen ja avustaminen integraatiotoimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa).

Työoikeusjuristimme toimivat yhteistyössä muiden Deloitten asiantuntijoiden kanssa, jotta voimme antaa kokonaisvaltaista ja räätälöityä neuvontaa ja tukea erilaisissa henkilöstöön liittyvissä asioissa. Eri maissa toimivien kollegoidemme kanssa pystymme takaamaan vankan kokemuksen myös kansainvälisten toimeksiantojen hoitamisessa.

Eläke- ja työsuhde-edut

Useimmat yritykset pitävät tärkeänä parhaiden osaajien palkkaamista ja heidän sitouttamistaan. Menestyvimmät yritykset tarjoavat kilpailukykyisiä palkitsemisjärjestelmiä sekä täydentävät peruspalkkaa eduilla, jotka voivat olla muun muassa lisäeläkkeitä, optioita, osakkeita tai laajoja työterveys- tai virkistysetuja. Autamme yrityksiä kehittämään näitä palkitsemisjärjestelmiä, eläkeohjelmia, työsuhde-etupaketteja ja sitouttamisohjelmia.

Avustamme yrityksiä palkitsemisjärjestelmien strategisessa suunnittelussa, konsultoimme niiden täytäntöönpanoon liittyvissä menettelyprosesseissa sekä laadimme tarvittavia asiakirjoja näihin liittyen. Avustamme yrityksiä luomaan toimivia ja kustannustehokkaita eläke- ja työsuhde-etuohjelmia, ja autamme asiakkaitamme näin palkkaamaan ja pitämään parhaat osaajat.

Työntekijöiden liikkuvuus ja maahanmuutto

Globaaleja toimintoja hyödyntävillä yrityksillä työntekijöiden liikkuvuus on usein strategiasuunnitelmien keskeinen tekijä. Yritysten täytyy huolellisesti organisoida ja koordinoida työntekijöiden lähettäminen toiseen maahan taikka palkkaaminen toisessa maassa. Muun muassa käytännön järjestelyt, korvaukset ja juridiset asiat tulee usein hoitaa nopeasti ja kustannustehokkaasti, ja näissä tilanteissa me olemme apuna.

Avustamme yrityksiä muun muassa seuraavissa asioissa:

 • työntekijöiden työskentelymaan vaihtoon liittyvä käytännön suunnittelu
 • kansainvälisten työsopimusten ja komennussopimusten luonnostelu
 • sosiaaliturvaan liittyvä konsultointi
 • ulkomailla työskentelevän henkilöstön palkkaukseen liittyvä kokonaisvaltainen suunnittelu
 • paluumuuttoon ja komennussopimusten irtisanomiseen liittyvät asiat
 • maahanmuuttoon liittyvä lainsäädäntö:
  • ulkomaalaisten työntekijöiden palkkaaminen, esimerkiksi viisumien, työlupien, maahantulo- ja oleskelulupien sekä kansalaisuuden hankkiminen
  • edustus paikallisten maahanmuuttoviranomaisten tapaamisissa.

Toimimme tiiviissä yhteistyössä veroasioiden ja henkilöstöhallinnan asiantuntijoidemme kanssa. Olemme kansainvälinen toimija, joka erottuu työvoiman liikkuvuudessa globaalilla ulottuvuudellaan.

Ota yhteyttä!

Susanna Tiihonen

Susanna Tiihonen

Head of Employment Legal

Susanna Tiihonen vastaa Deloitten työoikeudellisista lakipalveluista Suomessa. Susannalla on pitkä ja monipuolinen kokemus erityisesti työoikeuden saralta niin kotimaisessa kuin kansainvälisessäkin ym... Lisää

Annamaria Mattila

Annamaria Mattila

Annamaria Mattila on työoikeuteen erikoistunut lakimies. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus työoikeuden alalta sekä asianajajana, yrityslakimiehenä että työnantajajärjestön työmarkkinalakimiehen... Lisää