yritysjuridiikan palvelut

Ratkaisut

Yhtiö- ja sopimusoikeudelliset palvelut

Avustamme asiakkaitamme erilaissa yhtiöoikeudellisissa toimeksiannoissa. Tarjoamme oikeudellista neuvonantoa kaiken kokoisille yrityksille - olipa kyseessä kansainvälinen yhtiö, pk-yritys taikka julkisen sektorin toimija.

Yhtiöoikeus (Corporate Law)

Yritystoiminta on haastavaa. Yrityksen johto tarvitsee laajalti monenlaista neuvonantoa yrityksen elinkaaren eri vaiheissa. Tarjoamme yrityksille muun muassa seuraavia palveluita:

 • yhtiöiden perustaminen ja purkaminen;
 • startup-toimintaan liittyvä oikeudellinen neuvonanto;
 • palkitsemisjärjestelyt (mm. optio-ohjelmat);
 • yleiseen operatiiviseen toiminaan liittyvä oikeudellinen neuvoanto; sekä
 • hallintoelimille ja johdolle räätälöidyt palvelut ja oikeudellinen neuvonanto.

Juristiemme tiivis yhteistyö niin veroasiantuntijoiden kuin muidenkin Deloitten asiantuntijoiden kanssa tarjoaa asiakkaillemme liiketaloudellisesti järkeviä ja käytännönläheisiä ratkaisuja.

Yritystoimintaa koskevien säädösten noudattaminen ja hyvä hallintotapa

Nykyinen toimintaympäristö suosii läpinäkyvyyttä, joten yritystoimintaa koskevien säädösten ja hyvän hallintotavan noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa yritystä vakavasti sekä juridisesti että maineen kannalta. Näihin tilanteisiin liittyen tarjoamme yrityksille muun muassa seuraavia palveluita:

 • oikeudellinen neuvonanto koskien organisaation juridisia rakenteita sekä yhtiön toimielinten kokoonpanoa ja niihin soveltuvia säädöksiä;
 • johdon oikeudellinen neuvonanto; sekä
 • Oikeudellinen neuvonanto koskien yrityksen sisäisiä toimintaohjeita ja käytäntöjä.

Teemme läheistä yhteistyötä myös muissa maissa toimivien kollegoidemme kanssa. Näin voimme yhdessä auttaa yrityksiä hallitsemaan myös globaaleja riskejä sekä toteuttamaan muun muassa raportoinnin ja muut viranomaisvaatimukset oikein.

Yritysjärjestelyt

Yritystoiminnan uudelleenjärjestelyt ovat arkipäivää. Globaalissa toimintaympäristössä monet yrityskaupat ja uudelleenjärjestelyt koskevat useassa maassa sijaitsevia yrityksiä ja vaativat siksi koordinointia useilla lainkäyttöalueilla. Tarjoamme kattavia ratkaisuja erilaisiin yritysjärjestelytilanteisiin, kuten:

 • konsernin rakenteiden yksinkertaistaminen;
 • sulautumisten, jakautumisten sekä muiden yritysjärjestelyiden toteuttaminen kotimaassa, ulkomailla taikka rajat ylittäen;
 • eri rakenteiden ja toimintavaihtoehtojen suunnittelu yrityskauppaa silmällä pitäen;
 • omaisuuden ja/tai toimintayksiköiden hankinta, myyminen, ulkoistaminen tai uudelleenjärjestely;
 • juridisten rakenteiden sovittaminen erilaisiin liiketoimintamalleihin;
 • paikallisten tai alueellisten toimintayksiköiden perustaminen ja purkaminen;
 • tytäryhtiöiden rakenteellinen muuttaminen sivuliikkeiksi tai päinvastoin; sekä
 • juridisten rakenteiden integraatio sulautumisen, jakautumisen tai yrityskaupan jälkeen.

Sulautuminen

Sulautumisen onnistuminen perustuu toimialan dynamiikan tuntemukseen, sulautettavien yritysten tyyppiin sekä harkittuihin integraatiosuunnitelmiin. Meillä on vankka kokemus niin kotimaisista kuin rajat ylittävistä sulautumisista ja erinomainen kyky johtaa sulautumisprosessia tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Tähän liittyviä palveluitamme ovat muun muassa:

 • sulautumisesta aiheutuvien oikeudellisten haasteiden kartoitus;
 • sellaisten sopimusten oikeudellinen läpikäynti ja tarkistus, joihin sulautuminen saattaa vaikuttaa; 
 • sulautumisen virallistamista ja toteuttamista koskevien asiakirjojen suunnittelu ja laadinta; sekä
 • sulautumisen jälkeiset integraatiotoimenpiteet.

Osakasopimukset

Osakassopimuksissa sovitaan yrityksen osakkaiden oikeuksista, velvollisuuksista, vastuista ja keskinäisestä vuorovaikutuksesta sekä yrityksen päätöksenteosta. Osakassopimuksissa on hyvä sopia myös organisaation hallintoelinten ja johdon rakenteesta ja säännöistä, määräenemmistöpäätöksistä, mahdollisista osakkeiden siirtorajoituksista sekä yhtiön rahoituksesta ja tuloksen jakamisesta osakkaille. Autamme yrityksiä, yritysten omistajia sekä rahoittajia kaikissa osakassopimuksiin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.

Toimitusketjuja ja jakeluverkostoja koskevat oikeudelliset palvelut

Juristeillamme on laajalti kokemusta kansainvälisten lakiasioiden hoitamisesta kaikilla keskeisillä toimialoilla. Laadimme ja neuvottelemme asianmukaiset, selkeät ja täytäntöönpanokelpoiset sopimukset, jotta yritysten toiminta sujuu jouhevasti eri puolilla maailmaa.

Laadimme yritysten kaupallisten tavoitteiden pohjalta erilaisia asiakirjoja kuten esimerkiksi:

 • yleiset sopimusehdot, joita voi käyttää erilaisten toimijoiden (esimerkiksi edustaja tai jälleenmyyjä) kanssa;
 • toimitus- ja kuljetussopimukset; sekä 
 • vientimääräyksiin ja tullaukseen liittyvät asiakirjat.

Toimintojen uudelleenorganisointi ja ulkoistaminen

Globaalit markkinat ovat avanneet uusia mahdollisuuksia yrityksille. Toimintojen keskittämisessä voidaan hyödyntää mittakaavaetuja, toiminnan tai sen osan siirtämistä edullisempien työvoimakustannusten maahan tai toiminnan ulkoistamista kokonaan tai osittain. Tuemme yrityksiä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • uusien sopimusten neuvotteleminen; sekä
 • nykyisten ulkoistusjärjestelyiden uudelleen arvioiminen ja neuvotteleminen.

Kiinteistökaupat sekä kiinteistösijoitusten hallinta

Neuvomme yrityksiä kiinteistösektorilla toimimisen juridisessa puolessa, esimerkiksi yritysostoissa, kiinteistökauppojen due diligence –tarkastuksissa sekä erilaisten sopimusten neuvottelemisessa.

Immateriaalioikeudet

Globalisaatio, jatkuvasti muuttuvat lait ja määräykset sekä teknologian kehitys ovat monimutkaistaneet yritystoimintaa. Tämän vuoksi immateriaaliomaisuuden ja -oikeuksien turvaamiseen liittyviä riskejä on hallittava paremmin kuin koskaan. Avustamme yrityksiä kaikissa immateriaalioikeuksia koskevissa asioissa, muun muassa tavaramerkkien rekisteröinneissä ja suojauksessa, lisensointisopimusten laatimisessa sekä henkilöstöön liittyvien riskien hallinnassa.

Yrityskohtaisten liiketoimintaprosessien hallinta

Yritystoimintaan vaikuttava kansallisten ja kansainvälisten lakien ja viranomaismääräysten kirjo on nykyään valtaisa. Yritysten onkin varmistettava tehokkailla prosesseilla, että erilaisia vaatimuksia noudatetaan ja samalla ehkäistään juridisia riskejä. Tarjoamme toimialan ja toiminta-alueen mukaan räätälöityä oikeudellista neuvonantoa niin lainsäädännön kuin viranomaismääräysten vaatimusten noudattamisesta, esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla:

 • kaupankäynnin yleiset käytännöt;
 • rahoitusratkaisut;
 • sopimusoikeudellinen neuvonanto;
 • julkiset hankinnat;
 • verotusta koskevat määräykset; sekä
 • ympäristömääräykset.

Ota yhteyttä!

Vesa Karvonen

Vesa Karvonen

Head of Deloitte Legal, Finland

Vesa vastaa Deloitten lakipalveluista Suomessa. Vesalla on pitkä ja monipuolinen kokemus erityisesti yhtiöoikeuden saralta niin kotimaisessa kuin kansainvälisessäkin ympäristössä. Hän on työskennellyt... Lisää

Antti Kiuru

Antti Kiuru

Antti Kiuru toimii Deloitte Suomen lakipalveluiden Legal Management Consulting -toimeksiantoja hoitavan tiimin vetäjänä. Antilla on pitkä ja laaja-alainen käytännön kokemus kotimaisesta ja kansainväli... Lisää

Nikolas Sjöberg

Nikolas Sjöberg

Head of M&A Legal

Nikolas toimii Deloitte Suomen lakipalveluiden M&A-toimeksiantoja hoitavan tiimin vetäjänä. Nikolaksella on laaja kokemus kotimaisten ja rajat ylittävien yrityskauppojen hoitamisesta sekä erityistä ko... Lisää