yritysjuridiikan palvelut

Ratkaisut

Yritysjuridiikan palvelut

Avustamme asiakkaitamme erilaissa yritysjuridiikan toimeksiannoissa. Tarjoamme lakipalveluita kansainvälisille pörssiyhtiöille, pk-yrityksille sekä julkiselle sektorille.

Yritysjuridiikka (Corporate law)

Yritystoiminta on haastavaa. Yrityksen johto tarvitsee laajalti monenlaista neuvonantoa esimerkiksi startup-toiminnan vaatimuksista, pörssin kaupankäynnistä, laajentumisesta, yritystoiminnan supistamisesta tai lopettamisesta ja yleisistä operatiiviseen toimintaan liittyvistä asioista. Edellä mainittuun liittyen tarjoamme yrityksille muun muassa seuraavia palveluita:

 • liiketoimintayksiköiden muodostamiseen ja purkamiseen liittyvä oikeudellinen neuvonanto sekä
 • palvelut ja oikeudellinen neuvonanto organisaation hallintoelimille ja johdolle.

Työskentelemme tiiviisti niin veroasiantuntijoiden kuin muidenkin Deloitten asiantuntijoiden kanssa, tarjotaksemme asiakkaillemme liiketaloudellisesti järkeviä ja käytännönläheisiä ratkaisuja.

Yritystoiminnan säädösten noudattaminen

Nykyinen toimintaympäristö suosii läpinäkyvyyttä, joten yritystoiminnan säädösten ja hyvän hallintotavan noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa yritystä vakavasti sekä juridisesti että erityisesti maineen kannalta. Tähän liittyen tarjoamme yrityksille muun muassa seuraavia palveluita:

 • oikeudellinen neuvonanto koskien organisaation juridisia rakenteita sekä yhtiön toimielimien kokoonpanoa ja soveltuvia säädöksiä
 • johdon oikeudellinen neuvonanto sekä
 • yritysten sisäiset toimintaohjeet ja parhaat käytännöt.

Teemme läheistä yhteistyötä myös muissa maissa sijaitsevien asiantuntijoidemme kanssa. Näin voimme yhdessä auttaa yrityksiä hallitsemaan myös globaaleja riskejä sekä toteuttamaan raportoinnin ja muut viranomaisvaatimukset oikein.

Uudelleenjärjestelyt

Yritystoiminnan uudelleenjärjestelyt ovat arkipäivää jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tarjoamme kattavia ratkaisuja erilaisiin uudelleenjärjestelyihin, kuten:

 • konsernin rakenteiden yksinkertaistaminen
 • sulautumisten, jakautumisten sekä muiden uudelleenjärjestelyiden toteuttaminen kotimaassa, ulkomailla taikka rajat ylittäen
 • omaisuuden ja toimintayksiköiden siirtäminen
 • juridisten rakenteiden sovittaminen erilaisiin liiketoimintamalleihin
 • paikallisten tai alueellisten toimintayksiköiden perustaminen ja purkaminen
 • tytäryhtiöiden rakenteellinen muuttaminen sivutoimipisteiksi tai päinvastoin sekä
 • juridisten rakenteiden integraatio sulautumisen, jakautumisen tai yrityskaupan jälkeen.

Sulautumiset yhdessä tai useassa maassa

Sulautumisen onnistuminen perustuu toimialan dynamiikan tuntemukseen, sulautettavien yritysten tyyppiin sekä harkittuihin integraatiosuunnitelmiin. Globaalissa toimintaympäristössä monet yrityskaupat ja uudelleenjärjestelyt koskevat useassa maassa sijaitsevia yrityksiä ja vaativat siksi koordinointia useilla lainkäyttöalueilla. Meillä on vankka kokemus niin kotimaisista kuin rajat ylittävistä sulautumisista ja erinomainen kyky johtaa sulautumisprosessia tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Tähän liittyviä palveluitamme ovat muun muassa:

 • eri rakenteiden ja toimintavaihtoehtojen suunnittelu yrityskauppaa varten
 • sulautumisesta aiheutuvien oikeudellisten haasteiden kartoitus
 • sellaisten sopimusten oikeudellinen läpikäynti ja tarkistus, joihin sulautuminen saattaa vaikuttaa sekä
 • sulautumisen tai yritysjärjestelyn virallistamista ja toteuttamista koskevien asiakirjojen suunnittelu.

Osakasopimukset (shareholders’ agreements)

 • Osakassopimuksissa sovitaan yrityksen osakkaiden oikeuksista, velvollisuuksista, vastuista ja keskinäisestä vuorovaikutuksesta sekä yrityksen päätöksenteosta. Osakassopimuksissa on hyvä sopia myös organisaation hallintoelinten ja johdon rakenteesta ja säännöistä, määräenemmistöpäätöksistä, mahdollisista osakkeiden siirtorajoituksista sekä yhtiön rahoituksesta ja tuloksen jakamisesta osakkaille. Autamme yrityksiä ja yritysten omistajia kaikissa osakassopimuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Toimitusketjuja ja jakeluverkostoja koskevat oikeudelliset palvelut

Asiansiantuntijoillamme on laajalti kokemusta kansainvälisten lakiasioiden hoitamisesta kaikilla keskeisillä toimialoilla. Laadimme ja neuvottelemme asianmukaiset, selkeät ja täytäntöönpanokelpoiset sopimukset, jotta yritysten toiminta sujuu jouhevasti eri puolilla maailmaa.

Lakipalveluiden asiantuntijamme laativat yritysten kaupallisten tavoitteiden pohjalta sopimusasiakirjat, muun muassa yleiset sopimusehdot, joita voi käyttää erilaisten toimijoiden (esimerkiksi edustaja tai jälleenmyyjä) kanssa, toimitus- ja kuljetussopimukset sekä vientimääräykset ja tulliasiakirjat.

Toimintojen uudelleenorganisointi ja ulkoistaminen

Globaalit markkinat ovat avanneet uusia mahdollisuuksia yrityksille. Toimintojen keskittämisessä voidaan hyödyntää mittakaavaetuja, siirtämistä edullisempien työvoimakustannusten maahan tai työn ulkoistamista kokonaan tai osittain. Voimme huolehtia teknisestä infrastruktuurista ja tuesta, liiketoimintaprosessien ulkoistamisesta sekä tuotannon ja teleliikenteen konsultoinnista.

Tuemme yrityksiä kaikissa vaiheissa, esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • uusien sopimusten neuvotteleminen
 • nykyisten ulkoistusjärjestelyiden uudelleen arvioiminen ja neuvotteleminen
 • neuvottelustrategian kehittäminen.

Kiinteistökaupat sekä kiinteistösijoitusten hallinta

Neuvomme yrityksiä kiinteistösektorilla toimimisen juridisessa puolessa, esimerkiksi yritysostoissa, kiinteistökauppojen due diligence -selvityksessä sekä sopimusten ja muiden ehtojen neuvottelemisessa. Lisäksi voimme konsultoida esimerkiksi ostoskeskusten ja toimistorakennusten käyttöönotossa.

Immateriaaliomaisuuteen liittyvät oikeudet, rekisteröinnit ja suojaukset

Globalisaatio, jatkuvasti muuttuvat lait ja määräykset sekä teknologian kehitys ovat monimutkaistaneet yritystoimintaa. Tämän vuoksi immateriaaliomaisuuden ja -oikeuksien juridisia ja vaatimustenmukaisuuteen liittyviä riskejä on hallittava tiukemmin kuin koskaan.
Avustamme yrityksiä kaikissa immateriaalioikeuksia koskevissa asioissa, muun muassa tavaramerkkien rekisteröinneissä sekä lisensointisopimusten laatimisessa.

Konkurssi-, maksukyvyttömyys- ja saneeraustilanteet

Autamme yrityksiä konkurssi-, maksukyvyttömyys- tai saneeraustilanteissa sekä niihin liittyvissä uudelleenjärjestelyissä. Teemme yhteistyötä sekä vaikeuksissa olevien yritysten että mahdollisten ostajien, sijoittajien ja johtajien sekä velkojien ja viranomaisten kanssa.
Maksukyvyttömyystilanteeseen liittyvät neuvonantopalvelumme ovat vuosien kokemuksen tulosta, kun olemme selvittäneet tilanteita pankkien edustajien, muiden yritysten juristien, oikeusistuimien, luottovakuuttajien ja eri viranomaistahojen sekä muiden kolmansien osapuolten kanssa. Lisäksi toimimme läheisessä yhteistyössä eri puolilla maailmaa olevien kollegoidemme kanssa, jotka ovat talous- tai veroasioiden tai työlainsäädännön asiantuntijoita, jotta voimme ottaa huomioon kokonaisvaltaisesti eri näkökulmat.

Lainsäädännön ja viranomaismääräysten noudattaminen

Yritystoimintaan vaikuttava kansallisten ja kansainvälisten lakien ja viranomaismääräysten kirjo on nykyään valtaisa. Yritysten onkin varmistettava tehokkailla prosesseilla, että erilaisia vaatimuksia noudatetaan ja samalla ehkäistään juridisia riskejä. Tarjoamme toimialan ja toiminta-alueen mukaan räätälöityä konsultointia niin lainsäädännön kuin viranomaismääräysten vaatimusten noudattamisesta, esimerkiksi näillä osa-alueilla:

 • kaupankäynnin yleiset käytännöt
 • verotusta koskevat määräykset
 • immateriaaliomaisuutta koskevat rajoitukset
 • ympäristömääräykset.

Ota yhteyttä!

Susanna Tiihonen

Susanna Tiihonen

Head of Deloitte Legal

Susanna on Deloitten lakipalveluiden johtaja Suomessa. Susannalla on pitkä ja monipuolinen kokemus erityisesti työoikeuden saralta niin kotimaisessa kuin ulkomaisessakin ympäristössä. Hän on työskenne... Lisää