Uutiset

Yksityinen sektori uudistamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintatapoja

Yksityistä sosiaali- ja terveyspalvelusektoria arvostetaan kuluttajien että toimialan päättäjien keskuudessa. Julkisella sektorilla on oma vakaa ja vahva asemansa. Yksityistä sektoria toivotaan rinnalle tuomaan toimialalle lisää innovaatioita, uusia toimintatapoja sekä tehokkuutta.

Tämä käy ilmi työ- ja elinkeinoministeriön 15.1.2014 julkaisemasta selvityksestä ” Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät”. Selvityksen on laatinut Deloitte Oy

Yksityinen sektori nähdään osana sosiaali- ja terveyspalvelujen monituottajamallia, jossa julkinen sektori keskittyy palvelujen järjestämiseen ja kilpailuttaa nykyistä suuremman osan palvelujen tuottamisesta. Tämän arvioidaan lisäävän kuluttajien vaihtoehtoja. Se myös kannustaisi palveluntuottajia kilpailemaan laadulla ja tehokkuudella.

Sosiaalipalveluista yksityinen sektori tuottaa 33 prosenttia, perusterveydenhuollon tasoisista palveluista lähes 37 prosenttia ja hammashuollosta 60 prosenttia. Selvityksen mukaan yksityisen sektorin roolin odotetaan eniten kasvavan vanhusten asumis- ja kotipalveluissa, työterveydenhuollossa ja hammashuollossa.

Kuluttajat arvioivat yksityisen sektorin tuottamat perusterveyden-, työterveys- ja hammashuollon palvelut erittäin laadukkaiksi kolme kertaa useammin kuin kunnallisen perusterveydenhuollon. Sosiaalipalveluissa kuluttajat pitävät yksityisesti ja julkisesti tuotettuja palveluja samantasoisina.

Työvoima riittää, kun toimenkuvat ja pätevyysvaatimukset määritellään uudelleen

Hoito- ja hoiva-alan työvoimapulan odotetaan kärjistyvän tulevaisuudessa. Lääkäreiden saatavuus on paikoin erittäin heikkoa ja hoiva-alan työntekijöitä ei uskota olevan tarpeeksi saatavilla tulevaisuudessa. Samaan aikaan nämä ammatit ovat vahvasti suojattuja. Kokonaistyötä voitaisiin tehostaa ja muuttaa merkittävästi järkevämmäksi, jos tehtävät voitaisiin jakaa osaamis- ja kyvykkyysperusteella. Yli 70 prosenttia kuluttajista ja yli 80 prosenttia asiantuntijoista kannattaa lääkäreiden ja sairaanhoitajien työnjaon muuttamista. Asiantuntijoista ja päättäjistä yli 60 prosenttia kannattaa nykyistä alhaisempaa koulutustasoa hoivapalveluissa ja joustavampia henkilöstömitoituksia.


Asiakkaiden vaatimukset kasvavat

Perinteisesti julkinen sektori on tehnyt asiakkaan puolesta valtaosan päätöksistä siitä, missä asiakasta hoidetaan ja kuka tätä hoitaa. Tulevaisuudessa asiakaskunnan arvioidaan kehittyvän sekä vaativammaksi että tietoisemmaksi eri vaihtoehdoista. Kuluttajista 73 prosenttia kannattaa asiakkaan valinnan vapauden lisäämistä mm. palvelusetelin ja muiden vastaavien mallien käyttöä lisäämällä.

Valinnanvapaus edellyttää, että asiakkaalla on tarvittava tieto valintojen pohjaksi. Siksi kansallista laatumittaristoa ja laatutietojen läpinäkyvyyttä ja julkisuutta on parannettava. Tiedon kulkemista myös eri organisaatioiden kesken pidetään välttämättömänä päällekkäisten tutkimusten ja hoitojen välttämiseksi.

Kuluttajien asenteita tutkittiin kuluttajakyselyllä, johon vastasi noin 1000 vastaajaa. Alan keskeisten toimijoiden näkemyksiä kartoitettiin haastatteluin web-kyselyin. Selvitys on luettavissa sähköisesti TEM:n verkkosivuilla

Lisätiedot

projektipäällikkö Esa Tolonen, Deloitte Oy, p. 040 5658484
kehitysjohtaja Ulla-Maija Laiho, TEM, p. 040 8268767

Tiedote TEM:n sivuilla.

Mahdolliset listaa koskevat kysymykset voit lähettää osoitteeseen: info@tem.fi

Oliko tieto hyödyllistä?