Green geometric orb

Artikkeli

Deloitte Global Cost Survey 2019: Uudistumispaineet ajavat yrityksiä kustannustalkoisiin

Blogi: Anne Grönberg

"Viime vuosien kustannustalkoissa onnistuneet organisaatiot ovat ottaneet etukenossa käyttöönsä uusia teknologioita tuottavuutensa parantamiseksi. Samalla nämä organisaatiot ovat pystyneet rakentamaan digikyvykkyyttään, ja ovat näin paremmin varautuneita ottamaan vastaan markkinatilanteiden äkkinäiset muutokset."

Tutki sisältöä

26.4.2019

Deloitten toista kertaa toteuttama Global Cost Survey 2019 -tutkimus yritysten kustannusten hallinnan käytännöistä, tavoitteista ja onnistumisista osoittaa, että kustannusten hallinta on säilyttänyt paikkansa kilpailukyvyn edellytyksenä digitalisoituvassa maailmassa. Suurin osa (71 %) tutkimukseen vastanneista 1200 yritysjohtajasta uskoo organisaationsa toteuttavan kustannussäästöohjelmia kahden seuraavan vuoden aikana. Tutkimuksen otos on varsin vaikuttava kattaen valtaosan maailman talousalueista ja edustaen laajasti yritysten ylimmän johdon näkemyksiä.

Lähes kaikilla vastaajilla on pitkä kokemus kustannustalkoista – osa on onnistunut niissä paremmin, osa huonommin. Yleinen trendi näyttää olevan, että kustannustalkoiden tavoitteet asetetaan hyvin korkealle, mutta ohjelmien tuomat todelliset kustannushyödyt jäävät huomattavasti alkuperäistavoitteista. Tämä johtunee paljolti siitä, että parannuskeinoina käytetään pääosin niin kutsuttuja perinteisiä taktisia kustannusten leikkauskeinoja, kuten esimerkiksi ostojen vähentämistä ja hallintaa, rekrytointien pysäyttämistä, juustohöyläystä ja prosessien pienkehitystä.

Onnistuneissa kustannustalkoissa on hyödynnetty edellä mainittujen lisäksi myös niin sanottuja  strategisempia kustannusten hallinnan keinoja, kuten toimintamallin, rakenteen, organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistamista, ja entistä vahvemmin myös uudenlaisen kustannusrakenteen mahdollistavien teknologioiden käyttöönottoa. Viime vuosien kustannustalkoissa onnistuneita organisaatioita yhdistääkin pitkälti se, että ne ovat ottaneet etukenossa käyttöönsä uusia teknologioita tuottavuutensa parantamiseksi. Samalla nämä organisaatiot ovat pystyneet rakentamaan digikyvykkyyttään, ja ovat näin paremmin varautuneita ja muodikkaasti ”agiileja” (ketteriä) ottamaan vastaan markkinatilanteiden äkkinäiset muutokset.

Fokus ekosysteemissä ja toimitusketjuissa

Näen tässä uusimmassa tutkimuksessa selvän muutoksen kustannustalkoisiin ja teknologiaan liittyvässä ajattelussa: teknologiainvestoinnit eivät enää pelkästään liity siihen, että nykyisiä asioita tehdään uuden teknologian ansiosta entistä kustannus- ja pääomatehokkaammin. Kyse on enemmänkin siitä, että kokeillaan ihan uusia asioita ja vanhojakin täysin uudella tavalla ja erilaisella kustannusrakenteella. Tämä alkaa olla nykyisillä teknologiaratkaisuilla (kuten robotiikalla, pilvipalveluilla, IoT:lla, tekoälyllä, analytiikalla jne.) täysin mahdollista.

Kustannustalkoiden keskiössä alkaakin tutkimuksen mukaan olla liiketoiminnan laajamittainen transformointi täysin uuteen asentoon niin liiketoimintamallien, toimintamallien, rakenteiden kuin mitoituksenkin osalta teknologian mahdollistamana. Mielestäni tämä tarkoittaa myös sitä, että fokus kustannustalkoissa ei voi enää olla pelkästään yrityksen sisällä, vaan laajemmassa ekosysteemissä tai toimitusketjussa, jonka tehostuminen tuo hyötyä kaikille siinä toimiville. Haasteeksi tämän tyyppisissä muutoksissa tulevat varmasti valta-, omistajuus- ja intressikysymykset: kuka laittaa tällaisia ekosysteemimuutoksia liikkeelle, kenellä on valta, kuka omistaa datan sekä kuka maksaa viulut ja kerää hyödyt.

Kun asiaa tarkemmin pohtii, oman yrityksen kustannustalkoot asettuvatkin näin paljon laajempaan kontekstiin ja voivat onnistuessaan uudistaa koko yrityksen arvoketjua ja isoa osaa liiketoiminnasta.

Olethan yhteyksissä, jos haluat keskustella lisää!

Anne Grönberg
anne.gronberg@deloitte.fi
+358 (0)40 7710 632

Deloitte Global Cost Survey 2019 -tutkimuksen päähavainnot

Varaudu digitaaliseen murrokseen – “Säästä uudistuaksesi”  

  • Keskeisenä liiketoimintaan liittyvänä ulkoisena riskinä nähdään digitalisaatio ja sen tuomat murrokset. Digitaalisen murroksen osuus riskimaininnoista on noussut vuoden 2017 tutkimuksesta kuudesta 61 prosenttiin.
  • Teknologiainvestointeja ajaa ennen kaikkea digitaalinen murros ja innovaatiopaine. Erilaisten digitaalisten teknologioiden käyttöönoton arvioidaan kasvavan lähes räjähdysmäisesti seuraavan kahden vuoden aikana.
  • Digitaaliset ratkaisut ovat kehittyneimpiä välineitä kustannusten hallintaan. Kustannusten hallinnan käytännöt ja lähestymistavat ovat kehittyneet paljon aikojen saatossa, ja digitaaliset ratkaisut ovat nostamassa päätään vauhdilla.
  • Uudistuminen on nouseva teema. 2017 vuoden tutkimuksessa teemana ja ajattelumallina oli “säästä kasvaaksesi”, eli kustannussäästöjen aikaansaanti kasvun rahoittamiseksi paranevassa suhdanteessa. Tämän vuoden tutkimuksessa teemaksi ja ajattelumalliksi nousee enemmänkin “säästä uudistuaksesi”.
  • Digitalisaation asteen kasvattaminen nousee tärkeimmäksi kustannussäästöjen tavoittelukeinoksi. Robotisaatio ja tekoäly ovat nousseet viimeisen kahden vuoden aikana normiratkaisuiksi kustannussäästöjen tavoittelussa.

Oliko tieto hyödyllistä?