Artikkeli

Validoinnista optimointiin – kasvavan malliympäristön hallinta

EMEA:n malliriskien hallinnan tutkimus

Malliriskien hallinnan merkitys jatkaa kasvamistaan, sillä pankit nojaavat malleihin nyt enemmän kuin koskaan. Viimeaikaiset maailmanlaajuiset tapahtumat, kuten koronapandemia, ovat paljastaneet malliemme ja malliriskien hallintakäytäntöjemme heikkoudet toimintaympäristömme muuttuessa nopeasti.

Kehittynyt malliriskien hallinnan viitekehys antaa käsityksen pankin koko malliympäristöstä ja mallien elinkaaren kaikista vaiheista. Lisäksi se mahdollistaa tietämyksen pankkien malliriskeistä ja lisää ymmärrystä niiden vähentämiseen. Millaisia nämä viitekehykset ovat eri pankeissa ja mitkä ovat niiden pääasialliset haasteet tai seuraavat askeleet?

 

Malliympäristö ja mallivarasto ovat perusta tehokkaalle malliriskien hallinnalle.

Mallivarasto on kaikkien mallien keskusvarasto ja tehokkaan malliriskien hallinnan perusta. Se sisältää malliriskien hallinnan kohteen, mutta on myös kaiken malliriskiä koskevan tiedon lähde. 

• Kyselyn mukaan useimmilla pankeilla on dokumentoitu mallin määritelmä, ja suurin osa pankeista käyttää erilaisia päätöspuita, tuloskortteja ja kyselylomakkeita mallivaihtoehtojen arviointiin.

• Kun pankkien riippuvuus malleista kasvaa, myös mallivaraston mallit ja malliriskien hallinnan viitekehyksen soveltamisala laajenevat. Keskimääräinen mallien määrä mallivarastossa on noin 90 mallia pienillä, 170 keskikokoisilla ja 650 suurilla pankeilla.

 

Näkemyksiä hallintotavasta ja mallien elinkaaresta

Vahvempi mallin hallintotapa koko sen elinkaaren ajan on keskeinen vaatimus malliriskien hallinnan viitekehykselle. 

• Mallin omistajan rooli on avainasemassa mallin hallinnossa, ja 86 % pankeista kertoo määritelleensä ja dokumentoineensa selkeästi mallin omistajan roolin. Pankit kuitenkin kohtaavat erilaisia haasteita, jotka liittyvät tämän roolin omaksumiseen. Ydinhaasteena on ihmisten saaminen toimimaan mallin omistajan rooliin kuuluvien vastuiden mukaisesti. 

• Raportointirakenne, jota suurin osa pankeista käyttää – joka myös näyttäytyy alan parhaana käytäntönä – on malliriskien hallintapäällikkö, joka raportoi suoraan riskijohtajalle.

• Malliympäristön laajentuessa myös riskivaliokunnan vastuut kasvavat. Yli puolet suurista pankeista ilmoittaa tekevänsä erottelun operatiivisten ja strategisten mallien riskivaliokuntien välillä.

• Suuri määrä pankkeja ilmoittaa, että mallien kehitys- ja validointitiimeillä ei ole riittäviä resursseja. Tutkimuksen pankit ilmaisevat, että keskeisiä syitä ovat kohteena olevien mallien määrän kasvu, sääntelyvaatimusten lisääntyminen, oikean osaamisen ja resurssien löytäminen sekä budjettirajoitteet.

 

Teknologia ja työkalut: Potentiaalia parannuksiin

Onnistuneet malliriskien hallinnan viitekehyksen käyttöönotot ovat usein malliriskien hallinnan työkalujen tukemia.

• Vaikka Excel onkin yleisimmin käytetty työkalu kaikenkokoisilla pankeilla, suuret pankit käyttävät muuta ulkopuolisen toimittajan ratkaisua tai sisäisesti kehitettyä ratkaisua useammin kuin keskikokoiset tai pienet pankit.

• Ylivoimaisesti yleisimmin käytetty malliriskien hallintatyökalu on mallivarasto. Myös havaintojen tallentaminen sekä analytiikka ja riskiraportointi ovat melko yleisiä.

• Malliriskien hallintatyökaluissa on paljon parantamisen varaa, mitä tulee kaikkien mallien saatavilla olevan tiedon tehokkaampaan käyttöön. Erityisesti raportointi- ja analytiikkakomponentit usein puuttuvat useimmista pankeista. 

 

Riskien vähentäminen: Mallien monitorointi ja raportointi

Mallien monitorointi voi helpottaa resurssipaineita sekä mallien kehityksessä että validoinnissa. Se tarjoaa esimerkiksi tiheämpää ja ajantasaisempaa tietoa mallien laadusta ja olennaisuudesta ilman määräajoin suoritettavia manuaalisia mallien validointitoimenpiteitä tai ensimmäisen linjan tarkistuksia.

• Pankit ilmoittavat, että mallien suorituskykyä, mallien tuloksia ja salkun ominaisuuksia tai vakautta seurataan useimmin. 87 % pankeista ilmoittaa, että luottoriskimalleja monitoroidaan, kun taas markkinariskimallien osalta vastaava luku on vain 64 %.

• Lähes kaksi kolmasosaa pankeista ilmoittaa, että mallien monitorointiprosessia ei ole automatisoitu. Monitoroinnin automatisointi johtaisi älykkäämpiin toimintatapoihin mallin koko elinkaaren ajan sekä niukkojen resurssien tehokkaampaan käyttöön.

• Pankeista 77 % ilmoittaa, että ne raportoivat malliriskeistä säännöllisesti ylemmälle johdolleen tai johtoryhmälleen. Lisäksi 59 % pankeista ilmoittaa, että niillä on määritelty riskinottohalukkuus. Nykyiset markkinanäkemykset kuitenkin osoittavat, että lausunnot riskinottohalukkuudesta ovat usein yksinkertaisia keskittyen mallien validointituloksiin.

 

Malliriskien hallinnan tulevaisuus

Useimmat pankit ovat ilmaisseet aikovansa parantaa viitekehystään useilla alueilla seuraavien kahden vuoden aikana. Ainakin yli puolella pankeista on tällaisia aikeita analytiikan ja raportoinnin, soveltamisalan laajentamisen (mukaan lukien malliriskien hallintakehyksen soveltamisala), malliriskien hallintotavan, malliriskimenettelytapojen ja -standardien sekä prosessien standardoinnin aloilla. Näistä aloista malliriskimenettelytapoja ja -standardeja sekä prosessien standardointia pidetään haastavimpina parannettavista osa-alueista.

 

 

EMEA:n malliriskien hallinnan tutkimuksen taustatiedot:

Vastaukset tämän artikkelin kysymyksiin sisältyvät Deloitten EMEA:n malliriskin hallinnan tutkimuksen (EMEA Model Risk Management Survey) ensimmäiseen painokseen. Tutkimus esittelee näkemyksemme pankkien nykyisistä riskienhallintakäytännöistä ja haasteista Euroopassa, Lähi-idässä ja Etelä-Afrikassa. Se toteutettiin marraskuun 2020 ja helmikuun 2021 välillä. Siihen osallistui yhteensä 80 pankkia eri puolilla EMEA-aluetta. Kysely kattaa kaikki malliriskien hallinnan keskeiset osatekijät neljällä teemalla: hallinto, malliympäristö ja mallivarasto, teknologia ja työkalut sekä monitorointi ja raportointi. Se antaa arvokasta tietoa malliriskien hallinnasta auttaakseen pankkeja olemaan vastuullisia yrityksiä.

Oliko tieto hyödyllistä?