Artikkeli

Vastuullinen liiketoiminta

Deloitte auttaa asiakkaitaan luomaan pitkän aikavälin arvoa tuomalla kestävän kehityksen ja vastuullisuustyön liiketoiminnan ytimeen. Strateginen vastuullisuustyö mahdollistaa liiketoiminnan kasvun, vähentää riskejä sekä tuo kustannussäästöjä. Me Deloittella suunnittelemme asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin sopivia vastuullisuusratkaisuja perustuen esimerkiksi riskienhallintaan, toiminnan tehokkuuteen tai uuden innovointiin.

Palvelumme

Kiertotalous
Globaalit megatrendit kuten ilmastonmuutos, raaka-aineiden niukkuus ja digitalisaatio ohjaavat yhteiskuntaamme kohti kiertotaloutta. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään kiertotalouteen liittyvät mahdollisuudet ja riskit heidän liiketoimintansa kannalta, sekä tuemme heitä oman kiertotalouden tiekartan määrittelyssä. Meillä on ainutlaatuinen näkemys kiertotalousajattelun edistämisestä alati muuttuvassa liiketoimintaympäristössä sekä julkisella sektorilla.

Ilmastonmuutos
Muutos kohti vähähiilistä yhteiskuntaa nopeutuu, mikä muokkaa yritysten toimintakenttää. Me Deloittella tuemme yrityksiä tässä muutoksessa navigoimisessa auttamalla riskien ja mahdollisuuksien tunnistamisessa ja strategian kestävyyden varmistamisessa. Fyysisten ja transitioriskien vaikutusten tunnistamisen lisäksi kehitämme asiakkaidemme kanssa uusia vähähiilisiä liiketoimintamahdollisuuksia, sekä avustamme TCFD:n ohjeistusten mukaisessa raportoinnissa.

Ihmisoikeudet
Ihmisoikeudet ovat yritysten riskienhallinnan ja hyvän hallintotavan peruskysymys. Due diligence ja asianmukaisen huolellisuusvelvoitteen mukaisten prosessien myötä yrityksen riskit ja vaikutukset voidaan identifioida, arvioida ja käsitellä tavalla, joka edistää liiketoimintaa. Asiantuntijuutemme ja kokemuksemme avulla pystymme kehittämään innovatiivisia, käytännönläheisiä ja skaalattavia ratkaisuja yritysten spesifeihin ihmisoikeuksiin liittyviin tarpeisiin.

Vastuullinen rahoitus
Toimijat läpi arvoketjun, yksityisistä osakeyrityksistä lainalaitoksiin, ovat tukeutuneet asiantuntija-apuumme vastuullisen rahoittamisen kysymyksissä, liittyen esimerkiksi vaikuttavuussijoittamiseen, vihreiden lainojen vaikutusarviointiin ja ESG-strategian (environment-social-governmental) kehittämiseen. Yhä useammat toimijat tavoittelevat tuottoa vastuullisista sijoituskohteista ja me Deloittella avustamme asiakkaitamme tällä tiellä.

Kestävän kehityksen tavoitteet
Laaja kirjo suomalaisia organisaatioita on liittänyt vastuullisuusaloitteensa Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG). Kestävän kehityksen tavoitteet tarjoavat vahvan globaalin viitekehyksen yritysten vastuullisuustyölle: ne tukevat vastuullisuustyön suunnan määrittämistä sekä vastuullisuusriskien ja -mahdollisuuksien ymmärtämistä. Me Deloittella autamme asiakkaitamme arvioimaan vaikuttavuuttaan SDG-tavoitteiden näkökulmasta ja tuemme heitä SDG-työhön liittyvässä ulkoisessa viestinnässä.

Vastuullisuusraportointi ja varmennukset
Tehokas sidosryhmäviestintä vastuullisuustavoitteista ja –suoriutumisesta on keskeistä toimivassa vastuullisuustyössä. Me autamme organisaatioita vastuullisuusraportoinnissa kehittämällä raporttien sisältöä suhteessa yrityksen tavoitteisiin ja strategiaan sekä olennaisiin raportointistandardeihin. Lisäksi varmennamme vastuullisuusraportteja ja tuotekohtaisia ympäristöväittämiä.

Oliko tieto hyödyllistä?