Deloitte neuvonantajana korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa

Artikkeli

Deloitte neuvonantajana korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa

Deloitte toimi neuvonantajana korkeimman hallinto-oikeuden viime viikolla antamassa ratkaisussa, jossa oli kyse siitä, onko ranskalainen FCPE (Fonds Commun de Placement D’Entreprise) -muotoinen rahasto verrattavissa suomalaiseen henkilöstörahastoon, ja tulisiko sille maksetusta osingosta näin ollen olla pidättämättä lähdeveroa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 63 artiklan perusteella.

Keskusverolautakunta (KVL) katsoi päätöksessään aiemmin, että FCPE-muotoista rahastoa ei ole pidettävä objektiivisesti arvioiden verrannollisena mihinkään suomalaiseen rahastoon, sillä se on joiltakin erityispiirteiltään erilainen kuin suomalaiset rahastot. Yhtenä eroavaisuutena KVL on huomauttanut, että toisin kuin suomalaisen henkilöstörahaston jäsen, FCPE-muotoisen rahaston jäsen ei maksa tuloveroa rahasto-osuuden nostosta. Koska KVL:n näkemyksen mukaan FCPE-muotoinen rahasto ei ole verrannollinen suomalaiseen rahastoon, tulisi rahastolle maksettavasta osingosta pidättää lähdevero.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on kumonnut keskusverolautakunnan päätöksen. KHO:n mukaan kyseinen ranskalainen FCPE-muotoinen rahasto on rinnastettavissa niin suomalaiseen sijoitus- kuin henkilöstörahastoon, ja se asettuu piirteiltään näiden välimaastoon. Asiaa tarkasteltaessa on KHO:n mukaan arvioitava yksityiskohtaisten ominaispiirteiden sijaan rahaston luonnetta ja tarkoitusta, sillä samaa toimintaa harjoittavat toimijat eroavat monesti toisistaan pelkästään kansallisten lainsäädäntöjen erityispiirteiden vuoksi.

KHO:n mukaan ratkaisua ei voida perustella sillä, että jäsenvaltio haluaa taata verotusvallan tasapainoisen jaon jäsenvaltioiden välillä silloin, kun jäsenvaltio jättää verottamatta kotimaisia toimijoita. Kyse ei myöskään voi olla siitä, minkälainen verokohtelu FCPE-muotoisen rahaston jäsenellä on verrattuna suomalaisen henkilöstörahaston jäseneen, koska Suomessa verovapauden edellytykseksi ei ole säädetty, että osuudenomistajille jaetusta tulosta olisi maksettava veroa. Lähdeveron perimistä rahastolle maksetusta osingosta ei siis voida perustella sillä, että rahastojen osuudenomistajien verokohtelut eroavat toisistaan.

KHO katsoo, että FCPE-muotoisen rahaston oikeudellinen muoto ja hallinto vastaavat suomalaista sijoitusrahastoa, ja sijoitustoiminnan luonne puolestaan vastaa suomalaisen henkilöstörahaston sijoitustoiminnan luonnetta ja tarkoitusta. Näin ollen KHO lausui, että tilanne, jossa ranskalaisen osingonsaajan saamasta osingosta peritään Suomessa vero tilanteessa, jossa vastaavan kotimaisen osingonsaajan osingosta veroa ei perittäisi, on SEUT 63 artiklan 1 kohdan vastainen. FCPE-muotoiselle rahastolle maksetusta osingosta ei siis tule pidättää lähdeveroa.

KHO:n ratkaisussa korostuu se EUT:n ratkaisuissakin ilmenevä periaate, jonka mukaan täydellistä rinnastettavuutta ei edellytetä, eivätkä yksittäiset eroavuudet järjestelmissä oikeuta jäsenvaltioita erilaiseen verokohteluun kotimaisten ja ulkomaisten sijoitusinstrumenttien välillä.

Kansan-kapitalismia edistämään – eri sijoitusmuodot samalle viivalle

Blogi: Virpi Pasanen

Lue lisää
Oliko tieto hyödyllistä?