Analyysit

Minne menet, verotiimi – Deloitten globaali tutkimus verofunktioiden muutoksesta 

11.10.2021

Deloitte toteutti talous- ja verojohdolle suunnatun globaalin kyselyn verofunktioiden tulevasta roolista. Tax transformation trends -kyselyyn vastasi yli 300 johdon edustajaa Euroopasta, Pohjois-Amerikasta ja Aasiasta. Vastausten mukaan verofunktioiden ydintehtäväksi on entistä vahvemmin muodostuttava syvällinen kumppanuus ja yhteistyö liiketoiminnan kanssa, kun taas rutiininomaisia tehtäviä halutaan aktiivisesti rajata veroammattilaisten tehtäväkentän ulkopuolelle. Vastauksista voidaan tunnistaa, mihin suuntaan globaalien yritysten verofunktioiden odotetaan muuttuvan, mitkä tekijät mahdollistavat muutoksen, ja kuinka verojohtajien odotetaan ajavan muutosta. Erityisesti seuraavat kuusi globaalia trendiä nousevat tutkimuksesta esiin.
 

1. Verotiimien on tarjottava entistä strategisempaa neuvoa liiketoiminnan muuttuessa

Ydinliiketoiminnan digitaalinen transformaatio, verohallintojen kehityshankkeet ja uudet työskentelytavat sekä vastuullisuusteemojen nousu korostavat verotiimien osaamisen ja muutoskyvyn tärkeyttä. Kyselyyn vastanneiden verojohtajien mukaan heillä tulee olla aiempaa laajemmat resurssit ja syvempää osaamista. Näin varmistetaan, että he voivat tukea liiketoiminnan digitaalisessa murroksessa, toimitusketjujen muokkaamisessa ja liiketoiminnan vastuullisuudessa. Osaamista on kehitettävä ja toimintoja priorisoitava lähitulevaisuudessa, jotta tarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman pian.
 

2. Resursointimalleissa on tapahtunut merkittävä muutos viimeisen kahden vuoden aikana

Vaikka odotukset strategisemmalle liiketoiminnan kumppanuudelle ovat kasvaneet, yli 90 % verojohtajista vastaa oman budjettinsa pysyneen ennallaan. Tekemisen priorisoinnin ansiosta rutiininomaisia tax compliance - ja raportointitehtäviä on uudelleenjärjestelty palvelukeskuksiin ja ulkoistettu palveluntarjoajille. Vastausten mukaan vuosien 2019-2021 aikana rutiinitoimintoja on siirretty kiihtyvällä vauhdilla pois verofunktioista. Trendin odotetaan edelleen jatkuvan, mutta uusien verojen syntyminen ja verohallintojen raportointiagendat herättävät jälleen uusia kysymyksiä resursoinnista. Mitä osaamista on välttämätöntä säilyttää tai rakentaa omaan tiimiin?
 

3. Verohallintojen digitaalinen agenda merkitsee jälleen yhtä kiireellistä muutosta

Muutokset viranomaisraportointien tavoissa edellyttävät yritysten prosesseilta ja järjestelmiltä sopeutumista. Muutosten aikataulut seuraavat lainsäädäntömuutoksista, eikä odottaminen ole vaihtoehto. Lähes jokainen (92 %) vastaajista arvioi digitaalisten verohallintojen merkitsevän suurta tai melko suurta muutosta yritysten vero-operaatioihin ja resursointimalleihin. Suuri osa vastaajista totesi muutosvauhdin olevan odotettua suurempi.
 

4. Verojohtajat näkevät datan laadun, automaation ja resursointimallit keskeisinä muutoksen mahdollistajina

Yli puolen vastaajista (53 %) mukaan liiketoiminnan strateginen kumppanuus edellyttää verodatan laadun paranemista ja kustannustehokkaiden resursointitapojen käyttöönottoa. Tehokkuuden saavuttamisen keinoina nähdään myös syvempi yhteistyö talous- ja IT-ammattilaisten ja verotiimien välillä. Jotta verotiimit voivat tarjota entistä parempaa tukea liiketoiminnoille, datan saatavuus ja ymmärrettävyys, rutiinitoimintojen automaatio ja tehokas järjestäminen nähdään avaintekijöinä.
 

5. Ulkoistusagendaa ajavat erityisesti talousjohtajat

Toimintojen uudelleenresursointi nähtiin vastaajien joukossa yleisesti tärkeänä keinona kustannusten hallinnassa, mutta ylimmän johdon (c-suite) ja verojohdon vastaukset poikkeavat toisistaan resursointitapojen osalta. Noin puolet vastanneista ylimmän johdon edustajista arvioi ulkoistamisen olevan tärkein kustannustenhallintatekijä. Automaatio ja palvelukeskusten laajempi hyödyntäminen olivat toiseksi ja kolmanneksi tärkeimmät tekijät ylimpään johtoon kuuluvien vastaajien mukaan. Vastanneiden verojohtajien keskuudessa yritysten sisäisten resurssien hyödyntäminen ja automaatio nousivat suosituimmiksi tavoiksi hallita kuluja.
 

6. Transformaatiossa eteneminen tarkoittaa suurempaa arvoa myös käytännössä

Yllä lueteltujen havaintojen valossa ei ole ehkä yllättävää, että transformaatiossa pisimmällä olevat verofunktiot pystyvät tarjoamaan liiketoiminnalle eniten arvoa. Esimerkiksi datan laadun parantamisen, ERP:n hyödyntämisen ja liiketoiminnan tukemisessa onnistumisen välillä on selvä korrelaatio vastausten mukaan. Samoin rutiinitoimintojen ulkoistamisen ja näkemyksellisen tiedon tuottamisen välillä nähdään selvä yhteys. Monien verojohtajien vastausten mukaan verofunktion osallistuminen konsernin teknologiahankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen on ollut ratkaisevaa menestykselliselle muutokselle. 

Tax transformation trends 2021
Oliko tieto hyödyllistä?