Artikkeli

Verotuksen ajankohtaisteemat kiinnostivat Turussa

Järjestimme torstaina 23.3.2017 Turussa verotuksen ajankohtaisteemoja käsittelevän aamiaistilaisuuden, jossa puhuivat Deloitten omat alansa asiantuntijat. Alta löytyy vielä kiteytettynä puheenvuorojen keskeisin sisältö.

Veroilmoituksen jättöaika lähestyy – mitä tulee erityisesti huomioida

Jani Hirvosen lyhyen alustuksen jälkeen päästiin kiinni aamun teemoihin.

Tarmo Puustinen muistutti puheenvuorossaan veroilmoituksen jättöajan lähestymisestä ja otti esille asioita, jotka tulee erityisesti huomioida ilmoitusta laatiessa.

Viimeaikaisen veronkorotuksia koskevan oikeuskäytännön perusteella Verohallinto korostaa verovelvollisen huolellisuusvelvoitetta ja pääverolomakkeen merkitystä verotusta toimitettaessa. Veroilmoituksen laatijan tuleekin Puustisen mukaan olla tietoinen kirjanpidon ja verotuksen välisistä eroista, sillä virheellisestä veroilmoituksesta saattaa aiheutua arvaamattomia veroseuraamuksia tulevaisuudessa. Puustinen kävi aamiaisella läpi asioita, jotka vaativat erityistä huomioita veroilmoitusta laadittaessa sekä esitti, mitä seuraamuksia veroilmoituksen täyttövirheistä voi aiheutua. Lopuksi Puustinen veti yhteen, miten välttää veroilmoituksen täyttövirheet ja muistutti, että veroilmoituksen huolellinen laatiminen ja tarkastaminen ovat osa tehokasta veroriskien hallintaa.

Tarmo Puustinen, Senior Tax Manager, Deloitte

Ajankohtaista arvonlisäverotuksessa

Merja Barck avasi omassa puheenvuorossaan vuoden 2017 alussa muuttuneita verotusmenettelyjä, jotka perustuvat uuteen oma-aloitteisten verojen verotusmenettelylakiin. Muutoksen tavoitteena on selkeyttää ja yhtenäistää menettelyjä – uudistuksen vaikutukset tuovat muutoksia oma-aloitteisten verojen maksamiseen, palauttamiseen ja perintään.

Barck kävi puheenvuorossaan läpi havaittujen virheiden raportointia, viivästysseuraamusten uutta määrittelyä sekä uudistunutta muutoksenhakumenettelyä. Lisäksi hän kertoi vuoden alussa uudistuksen myötä käyttöönotetun ja Verotilipalvelun korvanneen OmaVero-palvelun mahdollisuuksista ja haasteista.

Barck selvensi myös vuoden alussa voimaan tullutta muutosta kiinteistöjen määrittelystä arvonlisäverotuksessa. 1.1.2017 voimaan tullut muutos vaikuttaa yritysten eri ALV-menettelyihin, kuten kiinteistön myyntiin, kiinteistöinvestointeihin ja osin myös kansainväliseen kauppaan.

Merja Barck, Senior Tax Manager, Deloitte
 

”Arvonlisäverotus on prosessi” – kuinka kehittää sitä?

Johanna Oksa johdatti yleisöä pohtimaan arvonlisäverotukseen liittyvien prosessien kehittämistä ja taloushallinnon järjestelmien tarkistamista. Yritysten toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti – markkinat muuttuvat, teknologia kehittyy ja säännöstely monimutkaistuu – tämä kaikki vaikuttaa myös veroprosesseihin.

Organisaatioilla on Oksan mukaan hyvä olla välillisten verojen osalta veropolitiikka, jossa määritellään lähestymistapa välillisten verojen hoitoon. Tärkeitä kysymyksiä ovat hänen mukaansa roolit ja vastuut, avainprosessien selkeä määrittely sekä toimiva infrastruktuuri. Eri osa-alueita läpikäymällä kokonaiskuva välillisten verojen osalta selkenee, prosesseja saadaan parannettua ja koko hallinnointia optimoitua.

Lisäksi Oksa kertoi lopuksi konkreettisten esimerkkien avulla arvonlisäveroprosessien trendeistä ja asioista, joihin kannattaa kiinnittää huomiota organisaation prosesseja kehitettäessä.

Johanna Oksa, Indirect Tax Leader, Deloitte
 

Oliko tieto hyödyllistä?