Uutiset

Koronaliitännäiset alv-vapautukset terveyden- ja sosiaalihuollon alalla

Euroopan komissio antoi keväällä 2020 päätöksen, jonka mukaan EU:n ulkopuolelta saapuva maahantuonti vapautetaan tullimaksuista ja arvonlisäverosta. Vapautus säädettiin 31.7.2020 saakka, mutta sitä on jatkettu sen jälkeen yhteensä neljä kertaa. Kyseinen koronapandemian vaikutusten torjumiseksi säädetty vapautus on suoraan jäsenmaita sitova.

27.4.2022

Vapautusta sovelletaan viimeisimmän komission päätöksen mukaan katkeamattomasti kesäkuun 2022 loppuun saakka. Vapautus koskee tietyin rajatuin edellytyksin erilaisia terveyden- ja sosiaalihuollon käyttöön hankittavia laitteita (mm. koronatestauksessa käytettäviä laitteita) ja tarvikkeita (mm. suojavarusteita).

Suomessa vapautuksen soveltamista laajennettiin kansallisella säännöksellä koskemaan maahantuontien lisäksi myös toisista EU-maista ja kotimaasta tapahtuvia ostoja 5.6.2020 annetulla hallituksen esityksellä (AVL 38 c §). Sen perusteella terveyden- ja sairaanhoitoalan sekä sosiaalihuoltoalan toimijat voivat ostaa arvonlisäverottomana erilaisia lääkinnällisiä laitteita ja tarvikkeita (kuten maskeja ja muita suojavarusteita). Arvonlisäverottomuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä ns. nollaverokannan alaisuutta, jolloin laitteiden ja tarvikkeiden myyjällä on vähennysoikeus hankintaan sisältyvästä arvonlisäverosta, eivätkä myynnit rajoita myyjän yleistä vähennysoikeutta.

Myös yksityiset terveyden- ja sosiaalihuollon toimijat voivat hyötyä verottomuudesta

Edellä mainitut verottomuudet on säädetty soveltumaan lähinnä julkisiin terveyden- ja sosiaalihuollon toimijoihin.  Myös yksityiset terveyden- ja sosiaalihuoltopalvelujen tarjoajat voivat kuitenkin tietyin edellytyksin hyötyä maahantuonnin vapautuksesta ja EU-hankinnan ja kotimaan myynnin 0 %:n arvonlisäverokannasta. Säännökset soveltuvat käytännössä siltä osin kuin yksityiset toimijat tuottavat palveluja julkiselle puolelle tai julkisen terveyden- ja sosiaalihuollon puolesta.

Verottomuus soveltuu tilanteisiin, joissa yksityinen palveluntuottaja hankkii laitteita tai tarvikkeita, joita se käyttää sote-palvelujen tarjoamisessa julkisen terveyden- tai sosiaalihuollon ulkoistustilanteissa. Tällä tarkoitetaan tilanteita, joissa sote-palvelut rahoittaa kunta, kuntayhtymä tai sairaanhoitopiiri. Verottomuus ei sen sijaan koske yksityisessä terveydenhuollossa käytettäviä laitteita tai tarvikkeita, vaikka käytön perusteena olisi koronapandemian tartunnan estäminen, testaaminen tai hoitaminen. Mikäli esim. laitetta käytetään ulkoistuksen perusteella tuotettavaan palveluun ja yksityiseen terveydenhuoltoon, ostohinta on jaettava arvonlisäveron 0 %:iin ja 24 %:iin. Verokannan ollessa 24 % verottomuuden soveltumisen hyöty voi olla merkittävä.

Muita koronaliitännäisiä arvonlisäverovapautuksia

  • ·EU:ssa päästiin loppuvuodesta 2020 yhteisymmärrykseen direktiivistä, jonka mukaan jäsenvaltio voi ottaa käyttöön rokotteita ja koronatestejä koskevan 0 %:n arvonlisäverokannan. Valtiovarainministeriön antaman lausunnon mukaan direktiivi ei edellyttänyt Suomessa arvonlisäverolain muutoksia. Rokotteisiin sovelletaan lääkkeitä koskevaa alennettua 10 %:n verokantaa ja rokottamiseen sekä testaamiseen sovelletaan jo verottomuutta. Lisäperusteena viitattiin Suomessa käytössä olevaan AVL 38 c §:n mukaiseen julkista terveyden- ja sosiaalihuoltoa koskevaan 0 %:n arvonlisäverokantaan. Rokottamisen ja koronatestauksen verottomuus tarkoittaa, ettei yksityisellä palveluntarjoajalla ole vähennysoikeutta toiminnassaan käytettävistä laitteista ja tarvikkeista. Tällöin arvonlisävero jää rasittamaan palvelun hintaa.
  • Loppuvuodesta 2021 hallitus päätyi kuitenkin esittämään väliaikaisen verottomuuden koskemaan ns. kotitestejä. Koronaviruksen kotitestien verottomuus säädettiin sovellettavaksi 1.1. – 31.12.2022 väliseksi ajaksi.
  • Loppuvuodesta 2021 vahvistettiin myös vapautus arvonlisäverosta komission, EU-viraston tai -tahon koronapandemian reagoimiseksi tekemien tavaroiden maahantuonneista ja yhteisöhankinnoista. Edellä mainituille tahoille säädettiin 0 %:n arvonlisäverokanta kotimaan myyntejä osalta. Vapautukset tulivat voimaan 1.1.2022, mutta niitä sovelletaan taantuvasti 1.1.2021 lähtien tapahtuneisiin hankintoihin ja myynteihin.

Autamme terveyden- ja sosiaalihuollon toimijoita kartoittamaan soveltuvuuden laajuutta toimintoihin. Arvonlisäverotusta voidaan oikaista kolmelta kuluneelta tilikaudelta, joten vielä on aikaa hakea oikaisuja kustannuksiin mahdollisesti liian suurena sisältyvän arvonlisäveron osalta.

LISÄTIETOJA

Mirka Danielsson
Arvonlisäverotus ja
muu välillinen verotus
+358 50 367 6500
mirka.danielsson@deloitte.fi

Oliko tieto hyödyllistä?