Uutiset

Yritys, ennakoi koronatilanteen vaikutukset veroasioihin  

Koronan (COVID-19) aiheuttama tilanne luo epävarmuutta ja tuo mukanaan monenlaisia haasteita yrityksille, joista osa on havaittavissa jo nyt. Seuraamme Deloittella tilannetta jatkuvasti ja tiedotamme aiheesta aktiivisesti. Olemme koonneet viimeisimmät lakimuutoksen myötä tarkentuneet vero-ohjeet yrityksille. Hyvä ennakointi ja kommunikaatio Verohallinnon kanssa auttavat haastavina aikoina.

Julkaistu 20.3.2020 (päivitetty 29.5.2020)

Suomen hallitus totesi 16.3.2020 yhdessä tasavallan presidentin kanssa, että Suomessa vallitsevat valmiuslain mukaiset poikkeusolot. Verohallinto antoi valtioneuvoston tiedotustilaisuuden jälkeen uuden ohjeistuksen koskien yritysten maksujärjestelyitä helpotetuin ehdoin:

 • Verohallinto helpottaa maksujärjestelyn ehtoja koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi.
 • Jos yrityksellä on vaikeuksia maksaa veroja koronavirustilanteen takia, helpotettua maksujärjestelyä voi hakea OmaVerossa tai Verohallinnon palvelunumerosta 25.3.2020 alkaen.
 • Jos yrityksellä on voimassa oleva maksujärjestely ja koronavirustilanteesta johtuvia maksuvaikeuksia, yritys voi tehdä uuden maksujärjestelypyynnön OmaVerossa tai Verohallinnon palvelunumerosta 25.3.2020 alkaen. Tekemällä uuden maksujärjestelypyynnön yritys voi saada helpotetun maksujärjestelyn, mikäli pyyntö täyttää maksujärjestelyyn vaaditut ehdot.
 • Helpotettu maksujärjestely koskee kaikkia verolajeja eli myös auto- ja valmisteveron maksunlykkäyksiä.
 • Käsittelyssä oleviin maksujärjestelypyyntöihin liittyviä veroja ei lähetetä ulosottoon eikä yrityksen verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla 25.3. alkaen.
 • Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta astui voimaan 1.5.2020, mutta sittemmin viivästyskoron osalta annettiin vielä toinen hallituksen esitys.

- Laki on määräaikainen ja voimassa 31.8.2020 asti.

- Vielä vireillä olevan lakimuutoksen myötä maksujärjestelyn kohteena olevalle verolle laskettava viivästyskorko sekä valmiste-, auto- ja ajoneuvoverolaissa tarkoitetuille lykkäyksen kohteena oleville veroille laskettava viivästyskorko alenisi 7 prosentista 3 prosenttiin (aiemmin vahvistetun 4 prosentin sijaan).

- Alennettua korkoa sovelletaan, jos lykkäyksen tai maksujärjestelyn kohteena oleva vero tai maksu on erääntynyt 1.3.2020 jälkeen.

 • Jotta Verohallinto alkaa käsitellä maksujärjestelypyyntöjä, edellytyksenä on, että molemmat vireillä olevat lakimuutokset astuvat voimaan
 • Muutokset maksujärjestelyn myöntämiseen ja sen ehtoihin tulevat voimaan lakimuutoksen myötä:

- Muutoksia noudatetaan maksujärjestelyissä, joita on haettu 25.3. alkaen ja viimeistään elokuun 2020 lopussa.

- Maksujärjestelyn mukainen ensimmäinen maksuerä on nykyisen yhden kuukauden sijaan vasta kolmen kuukauden päästä maksujärjestelyn hyväksymisestä.

- Verohallinto lisää maksujärjestelyn jälkeen syntyneet uudet verovelat automaattisesti maksujärjestelyyn 31.5.2020 asti. 

 • Maksujärjestelyn avulla verojen maksuun saa lisäaikaa ja Verohallinto ei ryhdy perintätoimenpiteisiin, jos maksujärjestely on voimassa.
 • Maksujärjestelyyn pääsee kuitenkin vain, jos:

- Veroja ei ole ulosotossa.

- Kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset on annettu.

 • Aiemmin rauennut maksujärjestely voi myös estää uuden järjestelyn saamisen.
 

Yleistä maksujärjestelyn hakemisesta

 • Maksujärjestelyä ei kannata hakea etukäteen "varmuuden vuoksi", jos yrityksellä ei ole maksattomia veroja.
 • Maksujärjestelyyn saa samat ehdot ja saman viivästyskoron, vaikka maksujärjestelypyyntö tehdään vasta veron eräpäivän jälkeen.

- Jos on maaliskuussa tai aiemmin erääntynyttä veroa, maksujärjestelyä tulisi hakea viimeistään ennen maaliskuun loppua.

- Jos veroja erääntyy huhtikuussa ja on maksuvaikeuksia, maksujärjestelyä tulisi hakea huhtikuun aikana.

- Myöhässä olevasta verosta lähetetään 1-3 maksukehotusta, ennen kuin vero menee ulosottoon.

 • Maksujärjestelypyyntö tulisi ensisijaisesti tehdä OmaVerossa, mutta se onnistuu myös Verohallinnon palvelunumerosta.

- Maksujärjestelypyynnön yhteydessä ei tarvitse esittää Verohallinnolle selvitystä maksuvaikeuksista.

- Pyynnön yhteydessä tarvitsee vain tiedon pyydettävästä maksuajasta sekä yhteystiedot, josta Verohallinto voi tarvittaessa kysyä lisätietoja.

- Maksujärjestelyyn sisältyvät verot voi jakaa enintään 21 maksuerään.

- Ensimmäinen eräpäivä on 3 kuukauden kuluttua maksujärjestelyn hyväksymisestä.

- Käsittelyssä olevaan maksujärjestelypyyntöön sisältyviä veroja ei lähetetä ulosottoon eikä yrityksen verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla.

- Verohallinto lisää maksujärjestelyn jälkeen syntyneet uudet verovelat automaattisesti maksujärjestelyyn 31.5.2020 asti.

 • Verohallinto aloittaa maksujärjestelypyyntöjen käsittelyn mahdollisimman pian arvonlisäverojen palauttamista ja viivästyskorkoa koskevien lakimuutosten vahvistamisen jälkeen.

- Tällä hetkellä on arvioitu, että lakimuutokset astuvat voimaan kesäkuussa ja käsittelyaika on arviolta n. 1-2 viikkoa lakien voimaantulosta.

- Päätöksiä helpotetuista maksujärjestelyistä voi siis odottaa aikaisintaan kesäkuun loppupuolella.

- Koronavirustilanteen vuoksi pyyntöjen määrä todennäköisesti kasvaa ja käsittelyajat pitenevät.

 • Kesäkuussa myönnetyn helpotetun maksujärjestelyn ensimmäinen maksuerä on syyskuussa ja seuraavat maksuerät siitä eteenpäin kuukausittain.
 • Maksujärjestely tulee voimaan heti, kun Verohallinto on hyväksynyt maksujärjestelypyynnön.

- Tehty maksujärjestely on heti nähtävissä OmaVerossa.

- Myös mahdollinen kirje maksujärjestelypyynnön hylkäämisestä on nähtävissä OmaVerossa heti asian ratkaisemisen jälkeen tai jos pyyntö on tehty puhelimitse, niin tiedon saa kirjeellä tai puhelimitse.

- Maksujärjestelykirjeet lähetään myös postitse, mikäli yritys ei ole ottanut käyttöön Suomi.fi-viestejä.

- Jos maksujärjestelypyyntö hyväksytään, se vaikuttaa mahdollisiin veronpalautuksiin, joita yritys saa pyynnön hyväksymispäivästä lähtien vuoden loppuun saakka. 

- Verohallinto ei käytä veronpalautuksia maksujärjestelyyn sisältyvien verojen maksuksi, vaan sen sijaan ne maksetaan suoraan yritykselle.

- Jos huhti-, touko- ja kesäkuussa mahdollisesti yrityksen saamia veronpalautuksia on ehditty käyttää verojen maksuun, voi yritys pyytää, että näiden veronpalautusten käyttö perutaan.

- Takaisin voi saada ne palautukset, jotka on käytetty 25.3.–15.6.2020.

- Kesäkuun tarkka päivämäärä saattaa vielä muuttua lakimuutoksen myötä.

- OmaVeron maksujärjestelypyynnössä on erillinen kohta, jossa voi pyytää veronpalautusten käyttämisen perumista. 

- Maksujärjestelyyn kuuluvista veroista lähetetään maksuohjelma ja ohjeet maksamista varten, nämä ovat nähtävissä myös OmaVerossa.

- Maksujärjestely voi raueta, jos yritys ei esimerkiksi noudata maksujärjestelyn aikataulua. Tästä lähetetään kuitenkin aina erillinen ilmoitus.

- Maksujärjestelyn raukeamisen jälkeen, verot ovat siirrettävissä ulosottoon ja julkaistavissa protestilistalla sekä verovelkarekisterissä.

 • Usea yritys saattaa kohdata lähitulevaisuudessa kassakriisin ja tuloksen negatiivisen kehityksen. Miten muuten, kuin maksujärjestelyin, yrityksen tulisi etukäteen valmistautua koronatilanteen tuomiin haasteisiin erityisesti veroliitännäisissä asioissa? Millaisia mahdollisuuksia verolainsäädäntö tarjoaa yrityksille? Mitä seuraamuksia maksuvaikeudet tai viivästykset saattavat aiheuttaa yrityksille?
   

Yritysten ennakkoverot

Ennakkoveron määrä perustuu arvioon yrityksen verotettavasta tuloksesta. Jos tulot tai kulut eivät vastaa arviota, ennakkoveroa kannattaa muuttaa. Ennakkoveroja voidaan poikkeuksellisesti alentaa yrityksen ilmoituksen mukaan ilman välitilinpäätöksiä, tai muita kirjallisia selvityksiä. Muutosta voi hakea myös ennakkoveron eräkuukausiin. Ennakkoverojen tarkistamiseen ja muutoksenhakemiseen voi käyttää OmaVero-palvelua.

Ennakkoverojen osalta kannattaa noudattaa ennakointia ja kommunikointia hyvissä ajoin veroviranomaisen kanssa.

Mitä tapahtuu, jos ennakkoveromaksut viivästyvät:

 • Jos ennakkovero maksetaan vasta eräpäivän jälkeen, on sille maksettava myös viivästyskorkoa.
 • Viivästyskorkoa lasketaan eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen ennakkoveron maksupäivään saakka (nämä päivät mukaan lukien).
 • Viivästyskoron korkoprosentti vahvistetaan vuosittain: vuonna 2020 viivästyskorko on 7 %.
 • Maksun viivästyskorot voidaan erityisestä syystä jättää perimättä. Asiasta tulee jättää pyyntö OmaVerossa.
 • Verohallinto ei lähetä erillisiä maksumuistutuksia ennakkoveroista. Erääntyneet verot ovat nähtävissä yhteenvedossa ja ajantasainen tilanne on helpoiten saatavilla OmaVerossa.
 • Jos Verohallinto siirtää veron ulosottoon, siitä saa ilmoituksen yhteenvedossa postitse ja OmaVerossa. Vero kannattaa maksaa viimeistään ilmoituksessa mainittuna päivänä, jotta välttyy ulosotolta.
 • Mikäli ennakkovero on siirtynyt ulosottoon, se on maksettava suoraan ulosottovirastolle sen antamien ohjeiden mukaan.
   

Arvonlisäverot ja muut oma-aloitteiset verot (kuten ennakonpidätykset ja työnantajan sosiaaliturvamaksut)

Arvonlisäveron, tai muiden oma-aloitteisten verojen ilmoituksille ei ole mahdollista myöntää lisäaikaa. Myös tilitykset, joita työnantajat tekevät muun muassa palkkojen ennakonpidätyksistä ja sosiaaliturvamaksuista, käsitellään oma-aloitteisina veroina. Vaikka lisäajan myöntäminen ei olekaan mahdollista, yritys voi kuitenkin pyytää myöhästymismaksun perimättä jättämistä. Myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä erityisestä syystä, esimerkiksi sairastumisen vuoksi. Jos ilmoituksen myöhästyminen vaikuttaa todennäköiseltä, yrityksen tulisi olla yhteydessä Verohallintoon ilmoituksen määräpäivänä tai välittömästi sen jälkeen. Myöhästymismaksun perimättä jättämistä voi pyytää Verohallinnolta puhelimitse tai OmaVeron kautta viestillä.

Seuraamukset, mikäli arvonlisäveron ilmoittaminen tai maksaminen viivästyy:

 • Oma-aloitteisten verojen eräpäivä on kuukauden 12. päivä. Jos eräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, eräpäivä siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi.

- Arvonlisäveron eräpäivä on verokautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivä.

 • Jos oma-aloitteinen vero maksetaan vasta eräpäivän jälkeen, veron lisäksi on maksettava viivästyskorkoa. Vuonna 2020 viivästyskorko on 7 %.
 • Työnantajasuoritukset on maksettava viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 12. päivänä.
 • Maksamattomille veroille kertyy korkoa eräpäivästä maksupäivään saakka.
 • Verovelvolliselle määrätään myöhästymismaksu, jos oma-aloitteisten verojen veroilmoitus annetaan säädetyn ajankohdan jälkeen.
 • Myöhästymismaksu muodostuu päiväkohtaisesta ja veron määrän perusteella määräytyvästä myöhästymismaksusta:

- Päiväkohtaista myöhästymismaksua määrätään kolme euroa jokaiselta päivältä, jolta veroilmoitus on myöhästynyt.

- Myöhästymismaksua määrätään 45 kalenteripäivältä siten, ettei ilmoitettavan veron määrällä ole vaikutusta myöhästymismaksun määrään. Myöhästymismaksun määrä 45 päivältä on 135 euroa.

- Jos ilmoitus annetaan yli 45 päivää veroilmoituksen antamisen määräpäivän jälkeen, määrätään myöhästymismaksua 135 euroa lisättynä kahdella prosentilla veroilmoituksella ilmoitetun maksettavan veron määrästä.

- Myöhästymismaksun enimmäismäärä on 15 135 euroa (verolajiltaan enintään 15 000€ + verokauden ensimmäiselle ilmoitukselle ajan kulumisen perusteella määrättävä myöhästymismaksu).

- Jos ilmoitus on annettu ajoissa ja korvaava ilmoitus annetaan 45 päivää veroilmoituksen antamisen määräpäivän jälkeen, myöhästymismaksua ei määrätä.

- Jos ilmoitus on annettu ajoissa ja korvaava ilmoitus annetaan yli 45 päivää veroilmoituksen antamisen määräpäivän jälkeen, myöhästymismaksu on enintään 15 000 € verolajia kohti.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen arvonlisäverojen takaisinlainaamisesta yrityksille alkuvuoden 2020 osalta:

 • Yritykset voivat pyytää tammi-maaliskuussa 2020 maksamansa arvonlisäverot takaisin.
 • Ainoastaan alkuperäinen arvonlisäverojen määrä palautetaan, yritykset eivät saa takaisin mahdollisesti maksettuja viivästyskorkoja.
 • Jos yrityksen arvonlisäveron verokausi on vuosi, yritys voi pyytää palautettavaksi neljäsosan eli 25 prosenttia vuoden 2019 arvonlisäverosta.
 • Arvonlisäveroille, jotka maksetaan takaisin Verohallinnolle osana maksujärjestelyä, on suunniteltu 3 prosentin viivästyskorkoa.

- Viivästyskorkoa kertyy arvonlisäveron alkuperäisestä eräpäivästä alkaen.

- Korko on laskettu mukaan maksujärjestelyn eriin.

 • Alkuvuonna erääntyneiden ja maksettujen arvonlisäverojen palauttamista haetaan tekemällä maksujärjestelypyyntö.
 • Pyynnön maksujärjestelystä ja arvonlisäveron palauttamisesta voit tehdä helpoiten OmaVerossa 26.5. alkaen.
 • Jos yritys on jo aiemmin hakenut helpotettua maksujärjestelyä ja haluaa nyt täydentää sitä arvonlisäverojen palauttamispyynnöllä, yrityksen pitää tehdä uusi maksujärjestelypyyntö viimeistään 15.6.2020.

- Se korvaa aiemman maksujärjestelypyynnön.

Yhteisöjen tuloveroilmoitukset

Moni yrityksistä jättää tuloveroilmoituksensa kevään aikana. Torstaina 9.4.2020 Verohallinto ilmoitti päätöksellään, että se aikoo pidentää yhteisöjen veroilmoitusaikaa kuukaudella:

 • Tämä tarkoittaa, että veroilmoituksen voi nyt antaa viiden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
 • Normaalisti veroilmoitus on annettava neljän kuukauden kuluessa.
 • Lisäaikaa ei tarvitse hakea erikseen, eikä lisäajalta luonnollisesti määrätä myöhästymismaksua.
 • Päätös koskee yhteisöjä, joiden tilikausi on päättynyt joulukuun 2019 ja helmikuun 2020 välisenä aikana.

Tämän lisäksi on hyvä muistaa, että veroilmoitukselle on mahdollista hakea erikseen lisäaikaa, jos yllä mainittu viiden kuukauden määräaika tai normaalitapauksessa neljän kuukauden määräaika ei poikkeuksellisesti riitäkään veroilmoituksen antamiseen (HUOM! Ensimmäinen virke vaihtuu kokonaisuudessaan). Verohallinnolta voi saada lisäaikaa tuloveroilmoituksen antamiseen, jos siihen on erityisiä syitä (esimerkiksi sairastuminen). Yritys voi hakea lisäaikaa joko Omaverossa tai paperilomakkeella. Hakemuksessa on mainittava perustelut sille, miksi veroilmoituksen antamiseen tarvitaan lisäaikaa. Lisäaikaa voi yleensä saada enintään kaksi viikkoa. Huomioitavaa on, että hakemuksen tulee olla Verohallinnossa viimeistään veroilmoituksen määräpäivänä.
Jos yhteisö antaa veroilmoituksen määräpäivän jälkeen, mutta ennen kuin verotus on päättynyt, seurauksena on myöhästymismaksu. Myöhästymismaksu on 100 euroa. Jos veroilmoituksen myöhästymiseen kuitenkin on erityinen syy, yritys voi pyytää myöhästymismaksun perimättä jättämistä. Verohallintoon kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman pian - mieluiten OmaVerossa tai puhelimitse.

Jos yhteisö tai yhteisetuus ei ole antanut veroilmoitusta ennen kuin verotus päättyy, seurauksena on veronkorotus. Veronkorotuksen määrään vaikuttaa virheiden tai puutteiden määrä veroilmoituksessa. Myös muut olosuhteet vaikuttavat veronkorotukseen. Veronkorotus lasketaan kaavamaisesti: se on 0,5–10 % lisätystä tulosta eli siitä tulosta, jota ei laiminlyönnin vuoksi ole voitu ottaa huomioon ennen verotuksen päättymistä. Veronkorotus on kuitenkin aina vähintään 150 euroa, eikä sillä ole euromääräistä ylärajaa.
 

Veroilmoitusten myöhästymismaksut

Kuten edellä mainittiin, veroilmoitusten myöhästymismaksu voidaan perustellusta erityisestä syystä jättää perimättä. Erityiseksi syyksi lasketaan esimerkiksi sairastuminen. Yrityksen hakiessa myöhästymismaksun perimättä jättämistä, vapaamuotoinen selvitys riittää eli lääkärintodistusta ei tarvitse toimittaa Verohallintoon.

 

Muut vaikutukset

Kirjanpitolautakunta on antanut 25.3.2020 omaehtoisen poikkeusluvan tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi yksittäisessä kirjanpitovelvollisessa. Lue lisää aiheesta uutisestamme.

Koronaviruksen yrityksille aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien vähentämiseksi Verohallinnon luontoisetupäätöstä on muutettu väliaikaisesti, kun ravintoedun normaali käyttö lounasravintoloissa paikan päällä on estynyt työntekijöiden joutuessa työskentelemään kotona.

Muutos koskee ravintoedun käyttämistä ruoan kuljetuskustannuksiin ja päätös on voimassa 24.3.2020-31.8.2020.

Ravintoetua voi käyttää aterian maksamisen lisäksi sen kuljettamisesta aiheutuvien kulujen kattamiseen. Ravintoedun määrään ja muihin ehtoihin ei ole tehty muutoksia. Työnantaja voi tarjota ravintoetuna enintään 10,70 euroa jokaista työssäolopäivää kohti.
 

Me Deloittella autamme mielellämme, mikäli epäilette koronatilanteen vaikuttavan yrityksenne veroasioiden hoitamiseen, tai aihe herättää muuten kysyttävää. Olettehan yhteydessä, niin kerromme lisää vero-palveluistamme!

Haluatko saada päivittäisen uutiskirjeemme, johon on koottu pandemian viimeisimmät käänteet globaalisti? 

Olethan yhteydessä lokaaliin tiimiimme. Voit myös jättää yhteystietosi otsikolla SIGNAL AI SUBSCRIPTION FITLAssistants@deloitte.com

 

Oliko tieto hyödyllistä?